ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overcharge

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overcharge-, *overcharge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overcharge(vi) คิดเงินแพงเกินไป
overcharge(vt) คิดเงินแพงเกินไป, Syn. surcharge
overcharge(vt) บรรทุกมากเกินไป, See also: บรรจุมากเกินไป, Syn. overload
overcharge(n) ค่าธรรมเนียมที่แพงเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overcharge(โอ'เวอะชาร์จฺ) n., vt., vi. คิดราคาแพงเกินไป, บรรจุหรือบรรทุกมากเกินไป, อัดไฟมากเกินไป, เสริมแต่งหรือระบายสีมากเกินไป, คุยโม้., See also: overcharger n.

English-Thai: Nontri Dictionary
overcharge(vt) บรรจุมากเกินไป, คิดราคาแพงไป, อัดไฟมากเกินไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If there's a part of a fish they can overcharge for, we have it.ถ้ามีส่วนหนึ่งของปลา เขาอาจจะชาร์จเราเพิ่ม ที่เราเอามาก็ได้ Searching (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดแพง(v) overcharge, Syn. คิดราคาแพง, Ant. คิดถูก, Example: ทำไมร้านนี้คิดแพงกว่าร้านอื่นๆ ที่เคยไปซื้อมา, Thai Definition: บอกราคาของสิ่งของสูงเกินไป
ผ่านราคา(v) overcharge, See also: diddle, sting, surcharge, fleece, Example: แม่ค้าผ่านราคาสินค้าไว้เผื่อลูกค้าต่ออยู่แล้ว, Thai Definition: บอกเกินราคาจริง, บอกราคาแพงเกินไป
ขูดเลือดขูดเนื้อ(v) overcharge, See also: profiteer, Syn. ขูดเลือด, ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: หัวหน้าคิวบางซอยนอกจากจะขูดเลือดขูดเนื้อพวกเดียวกันแล้วยังเป็นสมุนหรือเป็นหัวคะแนนให้กับกลุ่มส.ส. อีกด้วย, Thai Definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร
ขูดเลือด(v) overcharge, See also: exploit by usury, Syn. ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, ขูดเลือดขูดเนื้อ, Example: อย่าขูดเลือดเขาให้มากนักเลย เขาก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำที่ไม่ค่อยจะมีเงินสักเท่าไหร่, Thai Definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกผ่าน[bøkphān] (v) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price
คิดราคาแพงเกินไป[khit rākhā phaēng koēnpai] (v, exp) EN: overcharge

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
overcharge
overcharged
overcharges

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overcharge
overcharge
overcharged
overcharges
overcharges

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぼる[boru] (v5r) to ask a high price; to overcharge [Add to Longdo]
オーバーチャージ;オウバーチャージ[o-ba-cha-ji ; ouba-cha-ji] (n) overcharge [Add to Longdo]
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1, vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge [Add to Longdo]
吹っ掛ける;吹っかける[ふっかける, fukkakeru] (v1, vt) to blow upon; to provoke; to overcharge [Add to Longdo]
付け掛け[つけかけ, tsukekake] (n) overcharge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overcharge \O`ver*charge"\, v. t. [Cf. {Supercharge},
   {Surcharge}.]
   [1913 Webster]
   1. To charge or load too heavily; to burden; to oppress; to
    cloy. --Sir W. Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill too full; to crowd.
    [1913 Webster]
 
       Our language is overcharged with consonants.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To charge (a buyer) an excessive price; to charge beyond a
    fair rate or price.
    [1913 Webster]
 
   4. To exaggerate; as, to overcharge a description.
    [1913 Webster]
 
   5. (Electricity) To charge (a battery) too much, so as to
    cause damage.
    [PJC]
 
   {Overcharged mine}. (Mil.) See {Globe of compression}, under
    {Globe}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overcharge \O`ver*charge"\, v. i.
   To make excessive charges.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Overcharge \O"ver*charge`\, n. [Cf. {Supercargo},
   {Supercharge}.]
   [1913 Webster]
   1. An excessive load or burden.
    [1913 Webster]
 
   2. An excessive charge in an account.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 overcharge
   n 1: a price that is too high
   v 1: rip off; ask an unreasonable price [syn: {overcharge},
      {soak}, {surcharge}, {gazump}, {fleece}, {plume}, {pluck},
      {rob}, {hook}] [ant: {undercharge}]
   2: place too much a load on; "don't overload the car" [syn:
     {overload}, {surcharge}, {overcharge}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top