Search result for

ack

(162 entries)
(0.6125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ack-, *ack*
English-Thai: Longdo Dictionary
black tie(n) ชุดราตรีสโมสร
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
flak jacket(n) เสื้อเกราะกันกระสุน, S. flak vest, bulletproof vest
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน
back-to-back(adj) อย่างต่อเนื่อง, ติดๆกัน เช่น Japanese people are shocked by many back-to-back crimes against children., back-to-back meetings , S. consecutive
black tea(n) ชาจีน
back off(vi) ถอยหลัง, หมุนย้อนกลับ เช่น Back off! ถอยไป
backorder(n vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ackers[SL] เงิน
acknowledge[VT] ขอบคุณ, See also: แสดงความขอบคุณ
acknowledge[VI] ขอบคุณ, See also: แสดงความขอบคุณ, Syn. thank
acknowledge[VT] ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ
acknowledge[VI] ตอบรับ, See also: แจ้งว่าได้รับ, Syn. reply to, answer, respond to
acknowledge[VI] ยอมรับ, Syn. accept, recognize
acknowledge[VT] ยอมรับ
acknowledged[ADJ] เป็นที่ยอมรับ, Syn. accepted, approved
acknowledged[ADJ] เป็นที่รับรู้, See also: เป็นที่รับทราบ
acknowledge as[PHRV] ยอมรับว่าเป็น, See also: ยอมรับ, Syn. accept as

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
ack-ack(แอค' แอค) n. การยิงของปืนต่อสู้อากาศยาน, ปืนต่อสู้อากาศยาน
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
acute attackอาการเฉียบพลัน
air jacketn. เสื้อชูชีพ
alack(อะแลค') interj. อนิจจา,อนิจจัง.
amberjack(แอม' เบอแจค) n., (pl. -jack, -jacks) ปลาจำพวก Seriola
animal crackerขนมที่ทำเป็นรูปสัตว์
applejackบรั่นดีจากน้ำแอปเปิล

English-Thai: Nontri Dictionary
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
back(adj) ด้านหลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง
back(adv) ถอยหลัง,ย้อนหลัง,กลับ
back(n) หลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,ข้างหลัง
back(vt) สนับสนุน,หนุนหลัง,ถือหาง,วางเดิมพัน
backbite(vt) ลอบกัด
backbone(n) กระดูกสันหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Ackermann steeringระบบบังคับเลี้ยวแบบอัคเคอร์มันน์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acknowledgeรับรอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
acknowledgementการตอบรับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acknowledgement๑. การตอบรับ๒. กิตติกรรมประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acknowledgment of debtการรับสภาพหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acknowledgment of right to production of documentsหนังสือรับรองสิทธิในที่ดินแทนโฉนด (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ, ประกาศคุณูปการ
คำที่ผู้เขียนกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการเขียนหนังสือ บางครั้งอาจแห่ง อาจใช้เป็น กิตติกรรมประกาศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Acknowledgement ประกาศคุณูปการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acknowledgementกิติกรรมประกาศ [การแพทย์]
Acknowledgment of childrenการรับรองบุตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's... Too ashamed to acknowledgeละอายใจที่กำลังจะกลายเป็นที่ยอมรับ Chuck in Real Life (2008)
Acknowledged.รับทราบ Dead Space: Downfall (2008)
"Huh" means acknowledging.อื่อแปลว่าความรู้ Emancipation (2008)
Acknowledged, General. I'm on my way.รับทราบ ท่านนายพล ข้ากำลังไป Duel of the Droids (2008)
Ackwele!แอคเวเล! To Kill the King (2008)
Ackwele!แอคเวเล! To Kill the King (2008)
But he wasn't acknowledged in his time.แต่ในช่วงนั้น เขาไม่ได้รับการยอมรับ Beethoven Virus (2008)
Are you in position, Nightjar? Command HQ here. Acknowledge.คุณอยู่ในตำแหน่งแล้วใช่มั้ย ไนท์จาร์ พร้อมที่จะรับคำสั่งจากที่นี่ The Bank Job (2008)
Maybe he did it to vent his bitterness at not being acknowledged as son and brother?บางทีที่เขาทำไปเพื่อเป็นการระบายความขมขื่น ที่พ่อและพี่ชายเขาไม่ยอมรับเขาก็ได้? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Should the chieftains or our people know you possess this sword, wouldn't they acknowledge you as their King?หัวหน้าเผ่าและประชาชนของพวกเราควรจะรู้ว่าท่านเป็นผู้ครอบครองดาบเล่มนี้, พวกเขาจะไม่ยอมรับท่านเป็นกษัตริย์ของเรา? The Kingdom of the Winds (2008)
Even if Dong Chul came back for us, we will not acknowledge him.ถึงแม้ว่า ดงชอลจะกลับมาหาเรา, เราจะไม่ยอมรับเขา. Episode #1.5 (2008)
You can at least acknowledge his efforts.อย่างน้อย พ่อก็น่าจะยอมรับความพยายามของเขา Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ackHe acknowledged his faults.
ackI acknowledged that I want to do strange things.
ackThe boy acknowledged having lied.
ackAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
ackTom acknowledge that he was defeated.
ackMr Rich acknowledged her favor.
ackThis is a small acknowledgement of your kindness.
ackPlease acknowledge the invitation.
ackShe acknowledged that my statement was true.
ackHe feels no reluctance in acknowledging errors.
ackShe acknowledged having made a mistake.
ackShe acknowledged that she couldn't speak French.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกสารตอบรับ[N] acknowledgement, Syn. ใบตอบรับ, Example: เลขาลืมส่งเอกสารตอบรับไปให้บริษัทผู้ขายสินค้า, Thai definition: เอกสารที่ส่งไปให้ผู้ส่งสินค้า หรือเงิน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับสินค้าหรือเงินเรียบร้อยแล้ว
รับทราบ[V] acknowledge, See also: be aware, be informed, Syn. ทราบ, รับรู้, Example: ผมเพียงแต่แจ้งให้รับทราบ ไม่จำเป็นต้องสนใจมาก
รับรู้[V] acknowledge, See also: recognize, be aware of, Syn. รับทราบ, Example: ครูเล่าถึงพฤติกรรมและผลการเรียนของเด็กให้ผู้ปกครองรับรู้
ตอบรับ[V] accept, See also: acknowledge, admit, recognize, consent, Example: มหาวิทยาลัยชื่อดังตอบรับเขาให้เป็นนักเรียนของที่นั่นแล้ว, Thai definition: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่ายินยอมหรือเห็นพ้องด้วย
คำกล่าวขวัญ[N] mention, See also: acknowledgment, citation, recognition, Syn. คำกล่าวขาน, Example: คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวขวัญถึงเขาในแง่ที่ไม่ค่อยดีมาเท่าไหร่, Thai definition: คำพูดถึงหรือพูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น
รับไหว้[V] return a greeting, See also: acknowledge a salute, Thai definition: แสดงอัธยาศัยดีตอบ
ยกนิ้ว[V] accept the other's superiority, See also: acknowledge, grant, concede, assent, consent, Syn. ยกนิ้วให้, ยอมรับ, นับถือ, Example: ฝีมือทำกับข้าวของแม่ครัวยอดเยี่ยมมาจนต้องยกนิ้วให้, Thai definition: ยอมให้เป็นเยี่ยม, Notes: (ปาก)
กิตติกรรมประกาศ[N] acknowledgement, See also: repute, recognized virtues, Example: เขาเขียนกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี, Thai definition: ข้อความที่กล่าวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ มักเขียนไว้ตอนต้นของวิทยานิพนธ์
การรับทราบ[N] acknowledgement, Syn. การรับรู้, Example: ผลจากการรับทราบปัญหาของประชาชนโดยตรงทำให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด
ข้อแก้ตัว[N] old story, See also: acknowledgment of error, excuse, defense, begging pardon, Syn. ข้ออ้าง, คำแก้ตัว, Example: ข้อแก้ตัวของเขาฟังสนิทหูดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource

CMU English Pronouncing Dictionary
ACK    AE1 K
ACKER    AE1 K ER0
ACKLIN    AE1 K L IH2 N
ACKMAN    AE1 K M AH0 N
ACKERT    AE1 K ER0 T
ACKLEY    AE1 K L IY0
ACKLES    AE1 K AH0 L Z
ACKLAND    AE1 K L AH0 N D
ACKERLY    AE1 K ER0 L IY0
ACKER'S    AE1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ack-ack    (n) - (a2 k - a1 k)
acknowledge    (v) (@1 k n o1 l i jh)
acknowledged    (v) (@1 k n o1 l i jh d)
acknowledges    (v) (@1 k n o1 l i jh i z)
acknowledging    (v) (@1 k n o1 l i jh i ng)
acknowledgment    (n) (@ k n o1 l i jh m @ n t)
acknowledgement    (n) (@1 k n o1 l i jh m @ n t)
acknowledgements    (n) (@1 k n o1 l i jh m @ n t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
backen(vi) |bäckt/backt, backte/veraltet buk, hat gebacken| อบขนม
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลัง
Jacke(n) |die, pl. Jacken| เสื้อแจ็คเก็ต, เสื้อชั้นนอก
kacken(vi) |kackte, gekackt| อึ (อุจจาระ) (ค่อนข้างหยาบ), See also: scheißen
Denkst du ich bin ein Dukatenkacker?(phrase slang) เธอคิดว่าชั้นรวยมากนักหรือไง (ความหมายตรงตัวคือ เธอคิดว่าฉันอุจจาระออกมาเป็นเงินเหรอ)
Rucksack(n) |der, pl. Rucksäcke| เป้, กระเป๋าสะพายหลังที่มีที่คล้องแขน 2 สาย
hartnäckig(adj) หัวแข็ง, หัวดื้อ, See also: Related: Hartnäckigkeit
Nacken(n) |der, pl. Nacken| ต้นคอ, หลังคอ, ท้ายทอย, See also: S. Genick
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสชาติ เช่น ein saurer Geschmack รสเปรี้ยว, Die Suppe hat einen seltsamen Geschmack. ซุปนี้มีรสชาติที่แปลก
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสนิยม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackerbau {m}; Anbau {m}; Bebauung {f}; Bestellung {f}cultivation [Add to Longdo]
Ackerbau {m}; Ackern {n}tillage [Add to Longdo]
Acker {m}, Feld {n} | den Acker bestellen | einen Acker bewirtschaftenfield | to till the soil | to work the land [Add to Longdo]
Ackerbau {m}husbandry [Add to Longdo]
Ackerbau {m}tilth [Add to Longdo]
Ackerbau {m}; Landwirtschaft {f}farming; agriculture [Add to Longdo]
Ackergaul {m}farm horse [Add to Longdo]
Ackerland {n}arable farm land; farmland [Add to Longdo]
Ackerland {n}infield [Add to Longdo]
ackerbautreibend; landwirtschaftlich {adj}agricultural [Add to Longdo]
Ackermannwinkel {m}Ackerman steer angle [Add to Longdo]
Ackermaschine {f}agricultural machine [Add to Longdo]
Ackerschlepper {m}agricultural tractor; tractor [Add to Longdo]
Ackerschlepperfrontreifen {m}front wheel tractor tyre; tractor front tyre (agricultural) [Add to Longdo]
Ackerschlepperhinterradreifen {m}tractor rear tyre (agricultural) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
NAK[ナック;ナク, nakku ; naku] (n) {comp} negative acknowledgement; NAK [Add to Longdo]
NIMBY[ニンビー, ninbi-] (n) NIMBY (not in my back yard); Nimby [Add to Longdo]
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern [Add to Longdo]
アンチハッキング[あんちはっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking [Add to Longdo]
アンパック[あんぱっく, anpakku] unpack (vs) [Add to Longdo]
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation [Add to Longdo]
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup [Add to Longdo]
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track [Add to Longdo]
カードスタッカ[かーどすたっか, ka-dosutakka] card stacker [Add to Longdo]
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone [Add to Longdo]
クランクバック[くらんくばっく, kurankubakku] crankback [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
耕作[こうさく, kousaku] Ackerbau [Add to Longdo]
農耕[のうこう, noukou] Ackerbau [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 ACK
  /ak/, interj.
 
   1. [common; from the ASCII mnemonic for 0000110] Acknowledge. Used to
   register one's presence (compare mainstream Yo!). An appropriate response
   to {ping} or {ENQ}.
 
   2. [from the comic strip Bloom County] An exclamation of surprised disgust,
   esp. in ?Ack pffft!? Semi-humorous. Generally this sense is not spelled in
   caps (ACK) and is distinguished by a following exclamation point.
 
   3. Used to politely interrupt someone to tell them you understand their
   point (see {NAK}). Thus, for example, you might cut off an overly long
   explanation with ?Ack. Ack. Ack. I get it now?.
 
   4. An affirmative. ?Think we ought to ditch that damn NT server for a Linux
   box?? ?ACK!?
 
   There is also a usage ?ACK?? (from sense 1) meaning ?Are you there??, often
   used in email when earlier mail has produced no reply, or during a lull in
   {talk mode} to see if the person has gone away (the standard humorous
   response is of course {NAK}, i.e., ?I'm not here?).
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ack
   ah; oh; ow
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top