Search result for

respond to

(35 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respond to-, *respond to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respond to[PHRV] พูดหรือเขียนตอบ
respond to[PHRV] ตอบสนองต่อ, See also: ตอบกลับ, Syn. react to
respond to[PHRV] มีปฏิกิริยากับ
respond to[PHRV] เชื่อฟัง, Syn. answer to

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is there something that causes abdominal pain that doesn't respond to morphine?มีอะไรบางอย่าง\ นั่นเพราะว่าปวดท้อง นั่นไม่ตอบสนอง ต่อมอร์ฟีน The Itch (2008)
But if your viewers really do have a major concern, then perhaps I should briefly respond to it now.แต่ถ้า ท่านผู้ชมเห็นว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญ บางทีผมก็ควรจะ ตอบซะก่อนสั้นๆ Frost/Nixon (2008)
Well, we can do liposuction there, as well, but that area will respond to exercise.ตรงนั้นก็ดูดไขมันได้เหมือนกันครับ แต่ส่วนนั้นใช้ออกกำลังเอาได้ Burn After Reading (2008)
The body just tells it to go there, but the thighs will respond to toning exercises.ร่างกายจะสะสมไขมันที่นั่น แต่ต้นขาใช้วิธีออกกำลังเฉพาะส่วนเอาได้ Burn After Reading (2008)
CIA and White House officials have declined to respond to these accusations.เจ้าหน้าที่ซีไอเอและไวท์เฮ้าส์ ปฏิเสธที่จะให้คำตอบ กับการกล่าวหานี้ The Happening (2008)
About how long it takes the Slayer to respond to the command.ว่ามันคือเวลาที่ สเลเยอร์ Nใช้เพื่อตอบสนองต่อคำสั่ง Gamer (2009)
All available agents respond to auxiliary gate 6.เจ้าหน้าที่ทุกคนตรวจสอบทางเข้าสำรองที่ 6 Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Mike, how do you respond to people who say your show is offensive?ไมค์ คุณจะตอบพวกเขา ที่กล่าวว่ารายการคุณก้าวร้าวอย่างไร The Ugly Truth (2009)
Dr. Kinberg, the professor who died at Boston College, was offered a job at the C.D.C, to co-chair a classified task force whose sole responsibility was to respond to epidemics.ศาสตราจรรย์คนที่ตายวิทยาลัยบอสตัน ได้รับข้อเสนองานมางานหนึ่งที่เดอะ ซี.ดี.ซี เป็นประธานร่วมในงานเร่งรัดภาระกิจลับผู้ซึ่งเป็นหน่วย Bound (2009)
It was reckless of me to respond to your note.ฉันสะเพร่าที่ตอบจดหมายจากคุณ The Age of Dissonance (2009)
Children and family services respond to complaints.สังคมสงเคราะห์เด็กและครอบครัวจะรับแจ้งเรื่องร้องเรียน Ourselves Alone (2009)
But how do we respond to forces that block, undermine,แต่เราจะตอบรับกับพลังงานที่ปิดกั้น กัดกร่อน Scratches (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respond toChild-care leave and time off to care for the aged are needed in order to respond to demographic changes now taking place in Japan.
respond toChildren learn to respond to rhythmical sounds from a very young age.
respond toHe didn't respond to my question.
respond toHow did he respond to the news?
respond toOur bodies respond to our feelings.
respond toThank you for being patient as we respond to the high volume of calls.
respond toWe respond to the delicate beauty of the cherry blossoms in the spring moonlight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขานรับ[V] answer, See also: respond to, Syn. ตอบรับ, ขานตอบ, Example: นักศึกษาขานรับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกันอย่างพร้อมเพรียง, Thai definition: ตอบรับกลับไปหรือเห็นพ้องด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขานรับ[v.] (khānrap) EN: answer ; respond to   
เท่า[v.] (thao) EN: be equal ; be equivalent ; correspond to   FR: égaler ; être égal à
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: correspond to ; be the same as   
ตรงกับ[v.] (trong kap) EN: correspond to ; be the same as ; fall on   FR: correspondre à ; être identique à ; tomber

Japanese-English: EDICT Dictionary
応召[おうしょう, oushou] (n,vs) {mil} respond to a call for military service; being called to the colours (colors); (P) [Add to Longdo]
[けい, kei] (n,n-suf) (1) system; lineage; group; (2) {math} corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P) [Add to Longdo]
国訓[こっくん, kokkun] (n) Japanese reading of a kanji (sometimes esp. in ref. to readings that do not correspond to the orig. Chinese meaning of the kanji) [Add to Longdo]
準ずる[じゅんずる, junzuru] (vz,vi) (See 準じる) to apply correspondingly; to correspond to; to be proportionate to; to conform to; (P) [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应急[yìng jí, ˋ ㄐㄧˊ, / ] respond to an emergency [Add to Longdo]
响应[xiǎng yìng, ㄒㄧㄤˇ ˋ, / ] respond to; answer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top