Search result for

tracking

T R AE1 K IH0 NG   
38 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tracking-, *tracking*, track
English-Thai: Longdo Dictionary
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trackingหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน letter spacing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tracking systemระบบค้นหาและติดตาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trackingการตามรอย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tracking system (n ) ระบบติดตาม ใช้สำหรับติดตามกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในขั้นต่างๆ เป็นอย่างไร มีการดำเนินไปถึงส่วนใด รวมถึงสามารถดูรายละเอียดลำดับในการดำเนินการ นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปใช้ประเมินระยะเวลาที่จะดำเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ในขั้นต่อๆ ไปอีกด้วย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're tracking the shark.- พวกเขากําลังสะกดรอยฉลาม Jaws (1975)
Correcting for tracking system error.ตรวจแก้สำหรับแนวทางข้อผิดพลาดระบบ Akira (1988)
He was very close to tracking down the knight's tomb.เขากำลังเข้าใกล้มากๆ ในการตามรอยหาสุสานของอัศวิน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I've been tracking this case since it came through the Boise office.ผมติดตามร่องรอยคดีนี้ ตั้งแต่ มันมาถึงสำนักงาน Boise เดือนที่แล้ว Squeeze (1993)
Batou and Ishikawa are tracking the signal source from their car. Contact them.ตอนนี้ บาโต้ กับ อิชิกาว่า ตามแกะรอยสัญญาณนี่อยู่ ติดต่อพวกเขาสิ Ghost in the Shell (1995)
The four are online, the rest are tracking in.สี่ออนไลน์, ส่วนที่เหลือจะติดตามใน Contact (1997)
Her four are online, the rest are tracking in.เธอสี่ออนไลน์, ส่วนที่เหลือจะติดตามใน Contact (1997)
NORAD's not tracking any snoops in this vector. Shuttle's in sleep mode.โนแรด ไม่ได้ติดตามสอดแนม ใด ๆ ในเวกเตอร์นี้ Contact (1997)
Keep tracking and we'll get back to you. Right-o.ขอบคุณ ให้การติดตาม และการที่เราจะได้รับกลับมาให้คุณ Contact (1997)
No, he, uh, he insisted we call only you... though we had some trouble tracking you down.ไม่ เขายืนกรานให้โทรเรียกคุณคนเดียว แม้เราจะตามตัวคุณยากกว่า Unbreakable (2000)
Tracking down helpless infants too difficult for you?ตามมาถึงนี่ นายไม่มีปัญญาฆ่าเด็กนั่นหรือ? Ice Age (2002)
- Was there a tracking device on it?- คือมีอุปกรณ์ติดตามเกี่ยวกับมันได้หรือไม่ Showtime (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trackingOh, while I remember, it seems that that was a bug that occurs when you use the comment field's 'letter-spacing' tag which adjusts the tracking.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดตาม[n.] (kān tittām) EN: tracking   FR: adhérence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRACKING    T R AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tracking    (v) trˈækɪŋ (t r a1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenstation {f}tracking station [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラッキング[, torakkingu] (n) (1) trucking; (2) {comp} tracking (e.g. in computer graphic) [Add to Longdo]
トラッキングステーション[, torakkingusute-shon] (n) tracking station [Add to Longdo]
トラッキング記号[トラッキングきごう, torakkingu kigou] (n) {comp} tracking symbol [Add to Longdo]
バックトラッキング[, bakkutorakkingu] (n) back-tracking [Add to Longdo]
原価管理[げんかかんり, genkakanri] (n) cost management; cost tracking [Add to Longdo]
追跡[ついせき, tsuiseki] (n,vs,adj-no) pursuit; tracking (e.g. in computer graphics); keeping records on; tracing; (P) [Add to Longdo]
追跡記号[ついせききごう, tsuisekikigou] (n) {comp} tracking symbol [Add to Longdo]
追討[ついとう, tsuitou] (n,vs) tracking down and killing [Add to Longdo]
二転三転[にてんさんてん, nitensanten] (n,vs) change again and again; seesaw back and forth; being in a state of flux; backtracking repeatedly [Add to Longdo]
文字間[もじかん, mojikan] (n) {comp} letter spacing; tracking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラッキング[とらっきんぐ, torakkingu] tracking (in computer graphics) [Add to Longdo]
トラッキング記号[とらっきんぐきごう, torakkingukigou] tracking symbol [Add to Longdo]
追跡[ついせき, tsuiseki] tracking (e.g. in computer graphics) (vs), keep records on, tracing [Add to Longdo]
追跡記号[ついせききごう, tsuisekikigou] tracking symbol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Track \Track\, v. t. [imp. & p. p. {tracked}; p. pr. & vb. n.
   {tracking}.]
   To follow the tracks or traces of; to pursue by following the
   marks of the feet; to trace; to trail; as, to track a deer in
   the snow.
   [1913 Webster]
 
      It was often found impossible to track the robbers to
      their retreats among the hills and morasses.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To draw along continuously, as a vessel, by a
    line, men or animals on shore being the motive power; to
    tow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tracking
   n 1: the pursuit (of a person or animal) by following tracks or
      marks they left behind [syn: {trailing}, {tracking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top