ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repute

R IY0 P Y UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repute-, *repute*
Possible hiragana form: れぷて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repute(n) ชื่อเสียง
reputed(adj) เป็นที่เลื่องลือว่า, See also: เชื่อกันว่า, Syn. presumed, likely, reported, supposed
repute as(phrv) เป็นคนมีชื่อเสียงที่สุด
reputedly(adv) อย่างเลื่องลือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repute(รีพิวทฺ') n. ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,ความโด่งดัง vt. มีชื่อว่า,ขนานนามว่า,ถือว่า
reputed(รีพิว'ทิด) adj. มีชื่อเสียง,โด่งดัง,เป็นที่เลื่องลือกัน, Syn. accounted, supposed
reputedly(รีพิว'ทิดลี) adv. ตามที่เลื่องลือกัน
disrepute(ดิสริพิวทฺ') n. ชื่อเสียงในทางเลว,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อ,ความเสียชื่อเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
repute(n) ชื่อเสียง,ความดัง,กิตติศัพท์,ความมีหน้ามีตา,ความเลื่องลือ
repute(vt) ขนานนาม,ยกย่อง,ให้ชื่อ,กล่าวขวัญ
disrepute(n) ความเสียชื่อเสียง,ความฉาวโฉ่,ความไม่น่าเชื่อถือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reputed ownershipการได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reputeHe is reputed the best lawyer in this city.
reputeHe was reputed to be a genius.
reputeShe is highly reputed not only as a scholar but also as a poet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิตติกรรมประกาศ(n) acknowledgement, See also: repute, recognized virtues, Example: เขาเขียนกิตติกรรมประกาศในวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี, Thai Definition: ข้อความที่กล่าวถึงผลงานและแสดงความขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ มักเขียนไว้ตอนต้นของวิทยานิพนธ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันลือ[banleū] (adj) EN: widely known ; celebrated ; renowned  FR: célèbre ; illustre ; réputé
ชื่อเสียงอื้อฉาว[cheūsīeng eūchāo] (adj) EN: notorious ; of ill repute
โด่งดัง[dongdang] (adj) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated  FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
กิตติศัพท์[kittisap] (n) EN: fame ; prestige ; rumour ; renown ; repute ; report  FR: rumeur [bruit] ; bruit [m]
เลื่องชื่อ[leūangcheū] (adj) EN: famous ; celebrated ; renowned  FR: célèbre ; réputé ; fameux
ลือชื่อ[leūcheū] (adj) EN: famous ; well-known ; renowned ; celebrated ; eminent  FR: célèbre ; réputé ; fameux ; éminent
ลือนาม[leūnām] (v) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous  FR: être célèbre ; être réputé
มีชื่อเสียง[mī cheūsīeng] (v, exp) EN: be famous ; be well-known ; be renowned ; be celebrated ; be eminent ; be popular  FR: être célèbre ; être réputé ; avoir de la renommée ; être populaire
มีชื่อเสียง[mī cheūsīeng] (adj) EN: famous ; prominent  FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent
มีชื่อเสียงที่สุด[mī cheūsīeng thīsut] (adj) FR: le plus connu ; le plus réputé ; le plus célèbre

CMU English Pronouncing Dictionary
REPUTE R IY0 P Y UW1 T
REPUTED R IH0 P Y UW1 T IH0 D
REPUTED R IY0 P Y UW1 T AH0 D
REPUTEDLY R IH0 P Y UW1 T IH0 D L IY0
REPUTED(2) R IY0 P Y UW1 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repute (v) rˈɪpjˈuːt (r i1 p y uu1 t)
reputed (v) rˈɪpjˈuːtɪd (r i1 p y uu1 t i d)
reputes (v) rˈɪpjˈuːts (r i1 p y uu1 t s)
reputedly (a) rˈɪpjˈuːtɪdliː (r i1 p y uu1 t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名气[míng qì, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] repute, #11,812 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪所[あくしょ, akusho] (n) dangerous place; house of ill repute; bad place [Add to Longdo]
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism [Add to Longdo]
悪名[あくみょう;あくめい, akumyou ; akumei] (n) bad reputation; ill repute; bad name [Add to Longdo]
私娼窟[ししょうくつ, shishoukutsu] (n) (arch) brothel; house of ill repute; red-light district [Add to Longdo]
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft) [Add to Longdo]
尊者[そんじゃ, sonja] (n) Buddhist saint; man of high repute; guest of honor; guest of honour [Add to Longdo]
杜仲茶[とちゅうちゃ, tochuucha] (n) (See 杜仲) Tochuu tea (high in minerals and reputed to be beneficial for weight loss and in cases of high blood pressure) [Add to Longdo]
評判通り;評判どおり[ひょうばんどおり, hyoubandoori] (adv) the same as something was reputed to be [Add to Longdo]
聞こえる(P);聞える;聴こえる(iK);聴える(iK)[きこえる, kikoeru] (v1,vi) (1) to be heard; to be audible; (2) to be said to be; to be reputed; (P) [Add to Longdo]
洛陽の紙価を高める[らくようのしかをたかめる, rakuyounoshikawotakameru] (exp,v1) (id) (arch) to be highly-reputed and sell extremely well (of a printed literary work); to raise the price of paper in Luoyang [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repute \Re*pute"\, n.
   1. Character reputed or attributed; reputation, whether good
    or bad; established opinion; public estimate.
    [1913 Webster]
 
       He who regns
       Monarch in heaven, till then as one secure
       Sat on his throne, upheld by old repute. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: Good character or reputation; credit or
    honor derived from common or public opinion; -- opposed to
    disrepute. "Dead stocks, which have been of repute." --F.
    Beaumont.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repute \Re*pute"\ (r?-p?t"), v. t. [imp. & p. p. {Reputed}; p.
   pr. & vb. n. {Reputing}.] [F. r['e]puter, L. reputare to
   count over, think over; pref. re- re- + putare to count,
   think. See {Putative}.]
   To hold in thought; to account; to estimate; to hold; to
   think; to reckon.
   [1913 Webster]
 
      Wherefore are we counted as beasts, and reputed vile in
      your sight?               --Job xviii.
                          3.
   [1913 Webster]
 
      The king your father was reputed for
      A prince most prudent.          --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repute
   n 1: the state of being held in high esteem and honor [syn:
      {repute}, {reputation}] [ant: {discredit}, {disrepute}]
   v 1: look on as or consider; "she looked on this affair as a
      joke"; "He thinks of himself as a brilliant musician"; "He
      is reputed to be intelligent" [syn: {think of}, {repute},
      {regard as}, {look upon}, {look on}, {esteem}, {take to
      be}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top