ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thank

TH AE1 NG K   
120 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thank-, *thank*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
thankful (n adj adv ) ขอบคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thank[VT] แสดงการขอบคุณ, See also: ขอบพระคุณ, ขอบใจ, Syn. be obliged, show gratitude, give thanks, Ant. ignore, neglect
thank[VT] รับผิดชอบ (การใช้แบบประชด), Ant. neglect
thanks[N] การขอบคุณ, Syn. appreciation, thankfulness, gratitude
thanker[N] ผู้ขอบคุณ
thankful[ADJ] ที่รู้สึกยินดี, Syn. obliged, grateful, gratified, Ant. ungrateful, thankless
thankful[ADJ] ที่รู้สึกขอบคุณ
thank for[PHRV] ขอบคุณสำหรับ
thank you[N] การแสดงความขอบคุณ, Syn. thanks
thank-you[N] การแสดงความขอบคุณ, Syn. thanks
thankless[ADJ] ที่ไม่น่าชื่นชม, Syn. disagreeable, unappreciated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thank(แธงคฺ) vt. ขอบคุณ,ขอบใจ,แสดงความขอบคุณ,แสดงการเห็นคุณค่า n. ความรู้สึกขอบคุณ,การแสดงความขอบคุณ,, See also: thanks n. ฉันขอขอบคุณ (ย่อจากI thank you) ,-Phr. (thanks to เนื่องจาก) . thanker n.
thank-you(แธงคฺ'ยู) adj. ซึ่งแสดงความขอบคุณ
thankful(แธงคฺ'ฟูล) adj. รู้สึกขอบคุณ,ขอบ-คุณ,ขอบใจ., See also: thankfully adv. thankfulness n., Syn. obliged,grateful
thankless(แธงคฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นคุณค่า,ไม่ขอบคุณ,อกตัญญู., Syn. unappreciative
thanksgiving(แธงคซฺ'กิฟวิง) n. การแสดงความขอบคุณ,การขอบคุณ
thanksgiving dayn. วันแสดงการขอบคุณพระเจ้า
thanksworthyadj. ควรได้รับการขอบคุณ
think thankn. สถาบันจัย,หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute

English-Thai: Nontri Dictionary
thank(vt) ขอบใจ,ขอบคุณ
thankful(adj) กตัญญู,ขอบคุณมาก,รู้สึกขอบใจ,ยินดีมาก
thankless(adj) อกตัญญู,ไม่ขอบใจ,ไม่เห็นคุณค่า
thanks(n) การขอบใจ,ความกตัญญู
thanksgiving(n) การขอบใจ,การสวดมนตร์ขอบคุณพระเจ้า
unthankful(adj) เนรคุณ,ไม่ขอบคุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thanka; tankaตังกา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thank to (idiom ) เนื่องจาก, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, ด้วยเหตุว่า, เหตุเพราะ
See also: S. because, since, as, due to the face that,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you.ขอบคุณ Don Juan DeMarco (1994)
Thank you.ขอบคุณ Punch-Drunk Love (2002)
Thank you,ขอบคุณ Shall We Dance (2004)
Thank you.ขอบคุณ Cell Test (2005)
Thank you.ขอบคุณ Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
Thank you.- 10 $ ครับ First Cup (2007)
Thank you.ขอบคุณ The Deaths of Ian Stone (2007)
Thank you.ขอบใจ Summer Kind of Wonderful (2008)
Thank you.ขอบคุณค่ะ The Dark Night (2008)
Thank you.ขอบคุณ Le Morte d'Arthur (2008)
Thank you.ขอบคุณ The Bank Job (2008)
Thank you.ขอบคุณ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thankAfter a hearty dinner, Willie thanked the host.
thankAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.
thankAt any rate, I would like to thank you all.
thankA thousand thanks for your kindness.
thankBob expressed words of thanks on behalf of his classmates.
thankBut it's because there's no club activity on the day of the mocks that I walk back with Haruka, I'm thankful for that.
thankBut we do know many things about his character, thanks to letters and notebooks he left behind and other people's stories about him.
thank'Can I help you?" "No, thank you. I'm just looking around."
thankCaptain Cook thanked the natives for their hospitality.
thankDeeply moved, he tried to express his thanks.
thankDon't you think you ought to write them a thank-you note?
thankEverybody except him thanked the critic for her honest opinion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอบคุณ[N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
กตเวทิตา[N] gratitude, See also: thankfulness, appreciation, gratefulness, Example: บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณของท่าน โดยเลี้ยงดูอุปการะท่านให้มีความสุข, Thai definition: ความเป็นผู้สนองคุณท่าน
กตัญญุตา[N] gratefulness, See also: thankful, Syn. ความกตัญญูรู้คุณท่าน, กตเวทิตา, Example: พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่า บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตัญญุตาคือรู้คุณท่าน บำรุงพระคุณของท่านให้มีความเจริญ
ขอบคุณ[V] thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks for, Syn. ขอบพระคุณ, Example: ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของผู้ชายคนนั้นอยู่เสมอ, Thai definition: กล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
ขอบใจ[V] thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks, Syn. ขอบคุณ, Example: ฉันขอบใจเธอมากที่เธอดีต่อฉันเสมอต้นเสมอปลาย, Thai definition: กล่าวแสดงความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตน (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้แก่ผู้น้อย)
ขอบพระคุณ[V] thank, See also: be thankful for, be grateful to, give thanks, Syn. ขอบคุณ, Example: เจ้าบ่าวและเจ้าสาวขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมงคลสมรส, Thai definition: กล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
ความกตัญญู[N] gratitude, See also: thankfulness, Syn. ความรู้คุณ, กตเวทิตา, Ant. การเนรคุณ, Example: มนุษย์เราต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายขอบคุณ[n. exp.] (jotmāi khøpkhun) EN: letter of thanks   FR: lettre de remerciement [f]
ขอบใจ[v.] (khøpjai) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks   FR: remercier
ขอบใจ[v. exp.] (khøpjai) EN: thanks   FR: merci
ขอบคุณ[v.] (khøpkhun) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks for   FR: remercier ; dire merci ; être reconnaissant
ขอบคุณ[interj.] (khøpkhun) EN: thank you ; thanks ; with thanks   FR: merci
ขอบคุณล่วงหน้า[xp] (khøpkhun lūang-nā) EN: thanks in advance   FR: merci d'avance
ขอบคุณมาก[X] (khøpkhun māk) EN: thank you very much   FR: merci beaucoup
ขอบคุณที่...[X] (khøpkhun thī ...) EN: thank you for ...   FR: merci de ...
ขอบคุณที่บินกับเรา[xp] (khøpkhun thī bin kap rao) EN: thank you for flying with us   
ไม่ขอบคุณ[adj.] (mai khøpkhun) EN: thankless   

CMU English Pronouncing Dictionary
THANK TH AE1 NG K
THANKS TH AE1 NG K S
THANK'S TH AE1 NG K S
THANKED TH AE1 NG K T
THANKING TH AE1 NG K IH0 NG
THANKFUL TH AE1 NG K F AH0 L
THANKYOU TH AE1 NG K Y UW1
THANKLESS TH AE1 NG K L AH0 S
THANKFULLY TH AE1 NG K F AH0 L IY0
THANKSGIVING TH AE2 NG K S G IH1 V IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thank (v) θˈæŋk (th a1 ng k)
thanks (v) θˈæŋks (th a1 ng k s)
thanked (v) θˈæŋkt (th a1 ng k t)
thankful (j) θˈæŋkfəl (th a1 ng k f @ l)
thanking (v) θˈæŋkɪŋ (th a1 ng k i ng)
thankless (j) θˈæŋkləs (th a1 ng k l @ s)
thankfully (a) θˈæŋkfəliː (th a1 ng k f @ l ii)
Thanksgiving (n) θˈæŋksgɪvɪŋ (th a1 ng k s g i v i ng)
thankfulness (n) θˈæŋkfəlnəs (th a1 ng k f @ l n @ s)
thanksgiving (n) θˈænksgˈɪvɪŋ (th a1 n k s g i1 v i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感恩[gǎn ēn, ㄍㄢˇ ㄣ, ] thanksgiving, #4,422 [Add to Longdo]
感恩节[Gǎn ēn jié, ㄍㄢˇ ㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Thanksgiving Day, #9,357 [Add to Longdo]
多亏[duō kuī, ㄉㄨㄛ ㄎㄨㄟ, / ] thanks to; luckily, #19,860 [Add to Longdo]
谢天谢地[xiè tiān xiè dì, ㄒㄧㄝˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄉㄧˋ, / ] Thank heavens!; Thank goodness that's worked out so well!, #38,911 [Add to Longdo]
同喜[tóng xǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧˇ, ] Thank you for your congratulations!; The same to you! (returning a compliment) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dankopfer {n} | Dankopfer {pl}thank offering | thank offerings [Add to Longdo]
Danke gleichfalls!Thank you, the same to you! [Add to Longdo]
Danke für Ihren Auftrag.Thank you for placing your order with us. [Add to Longdo]
Danke für Ihre Hilfe.Thank you for your help. [Add to Longdo]
Danke für Ihr Verständnis.Thank you for your understanding. [Add to Longdo]
Danke für Ihr Vertrauen in uns.Thank you for having placed your trust in us. [Add to Longdo]
Danke für Ihre Zusammenarbeit.Thank you for your cooperation. [Add to Longdo]
Danke schön!Thank you very much! [Add to Longdo]
Danke sehr!Thank you very much! [Add to Longdo]
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.Thank you for your time. [Add to Longdo]
Danke!Thank you! [Add to Longdo]
Gott sei Dank!Thank goodness!; Thank God! [Add to Longdo]
Ich danke Ihnen vielmals.Thank you very much indeed. [Add to Longdo]
Vielen Dank, sehr nett von Ihnen.Thank you, I appreciate it. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざーす;あざーっす[, aza-su ; aza-ssu] (exp) (abbr) (sl) (See 有り難う御座います) thank you [Add to Longdo]
ありがと(ik)[, arigato (ik)] (conj,exp) (misspelling of ありがとう) Thank you [Add to Longdo]
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P) [Add to Longdo]
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
お待たせしました[おまたせしました, omataseshimashita] (exp) Thank you for waiting; Have I kept you waiting? [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
お礼(P);御礼[おれい(P);おんれい(御礼), orei (P); onrei ( orei )] (n) (See 礼) thanking; expression of gratitude; (P) [Add to Longdo]
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thank \Thank\, v. t. [imp. & p. p. {Thanked}; p. pr. & vb. n.
   {Thanking}.] [AS. [thorn]ancian. See {Thank}, n.]
   To express gratitude to (anyone) for a favor; to make
   acknowledgments to (anyone) for kindness bestowed; -- used
   also ironically for blame.
   [1913 Webster]
 
      "Graunt mercy, lord, that thank I you," quod she.
                          --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      I thank thee for thine honest care.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Weigh the danger with the doubtful bliss,
      And thank yourself if aught should fall amiss.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 thank \thank\ (th[a^][ng]k), n.; pl. {thanks} (th[a^][ng]ks).
   [AS. [thorn]anc, [thorn]onc, thanks, favor, thought; akin to
   OS. thank favor, pleasure, thanks, D. & G. dank thanks, Icel.
   [thorn]["o]kk, Dan. tak, Sw. tack, Goth. [thorn]agks thanks;
   -- originally, a thought, a thinking. See {Think}.]
   A expression of gratitude; an acknowledgment expressive of a
   sense of favor or kindness received; obligation, claim, or
   desert, or gratitude; -- now generally used in the plural.
   "This ceremonial thanks." --Massinger.
   [1913 Webster]
 
      If ye do good to them which do good to you, what thank
      have ye? for sinners also do even the same. --Luke vi.
                          33.
   [1913 Webster]
 
      What great thank, then, if any man, reputed wise and
      constant, will neither do, nor permit others under his
      charge to do, that which he approves not, especially in
      matter of sin?              --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Thanks, thanks to thee, most worthy friend,
      For the lesson thou hast taught.     --Longfellow.
   [1913 Webster]
 
   {His thanks}, {Her thanks}, etc., of his or her own accord;
    with his or her good will; voluntary. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Full sooth is said that love ne lordship,
       Will not, his thanks, have no fellowship. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {In thank}, with thanks or thankfulness. [Obs.]
 
   {Thank offering}, an offering made as an expression of
    thanks.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thank
   v 1: express gratitude or show appreciation to [syn: {thank},
      {give thanks}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top