ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tyrant

T AY1 R AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tyrant-, *tyrant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tyrant(n) ผู้ปกครองที่เผด็จการ, Syn. despot, absolute ruler, dictator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tyrant(ไท'เรินทฺ) n. ทรราชย์,ผู้ปกครองแบบกดขี่,ผู้ปกครองแบบเผด็จการ,ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
tyrant(n) ทรราชย์,ผู้ปกครองอย่างเผด็จการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tyrantทรราช [ดู despot ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There have been tyrants and murderers and, for a time, they can seem invincible.มีทรราชย์และฆาตกรอยู่เสมอ ในระยะหนึ่ง ดูเหมือนพวกเขา จะอยู่ยงกระพัน Gandhi (1982)
There have been tyrants and murderers and for a time, they can seem invincible but in the end, they always fall.มีทรราชย์และฆาตกรอยู่เสมอ ในระยะหนึ่ง ดูเหมือนพวกเขา จะอยู่ยงคงกระพัน แต่ท้ายที่สุด ก็ไปไม่รอด Gandhi (1982)
But thoughts are tyrants that return again and again to torment us.แต่ห้วงคำนึงคือทรราชย์ ที่หวนกลับมา ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทรมานเรา Wuthering Heights (1992)
57 U.S. corporations were fined for trading with official enemies of the United States including terrorists tyrants and despotic regimes.มีบรรษัทสหรัฐฯ ถึง 57 บรรษัทถูกสั่งปรับ เพราะค้าขายกับประเทศที่เป็นศัตรูของสหรัฐฯ ซึ่งรวมทั้งผู้ก่อการร้าย, ทรราชและระบอบเผด็จการ The Corporation (2003)
When is it acceptable to use our power and when do we cross that invisible line that turns us into tyrants over our fellow man?เมือไรที่มีการยอมรับได้กับการใช้พลังของเรา และเมื่อไรที่เราก้าวข้ามเส้น มันจะทำให้เราถูกกดขี่จากทรราชย์จอมเผด็จการ X-Men: The Last Stand (2006)
Young tyrants who bring pain...อันธพาลตัวน้อยที่ชอบกลั่นแกล้ง Kids Ain't Like Everybody Else (2008)
Japan invades during King Sejong's reign, and the king's father is the tyrant Yeonsan.พวกญี่ปุ่นบุกมาในสมัยของกษัตริย์เซจอง และพระชนกของกษัตริย์ก็คือทรราชเยออนซาน My Sassy Girl (2008)
He'll be just like his father a tyrant and a butcher.เขาจะเป็นดังเช่นท่านพ่อ ที่ช่างเกรี้ยวกราดและโหดเหี้ยม Outlander (2008)
Miraz may be a tyrant and a murderer but as king, he is subject to the traditions and expectations of his people.มิราซ, อาจเป็นผู้ปกครองที่เผด็จการ และฆาตกร,แต่ ในฐานะพระราชา เขาต้องยึดติดประเพณี และเป็นความคาดหวังของประชาชน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
"that even a tyrant state like the U.S..."อเมริกาก็เป็นเผด็การเหมือนกัน Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
But now, thanks to you, we're safe to grovel before every petty tyrant who enters our system.แต่ตอนนี้ ขอบคุณท่านมาก พวกเราปลอดภัยพอที่จะทำตัวอ่อนน้อม ต่อไอ้พวกทรราชต่ำช้าทุกคนที่เข้ามาในระบบดาวของเรา Defenders of Peace (2009)
They want a tyrant who will police their behavior and chart their movement on the social ladder.พวกเขาต้องการคนที่มาเป็นตำรวจแล้วควบคุมเรางั้นเหรอ และก็ทำทำเนียบไว้บนผนัง Dan de Fleurette (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tyrantEmperor Nero was an extremely evil tyrant.
tyrantThe people suffered under the cruel tyrant.
tyrantThe tyrant kept the people down.
tyrantThe tyrant's heart melted with compassion.
tyrantThey were under the yoke of a tyrant.
tyrantThus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.
tyrantWe will not bend to the will of a tyrant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรราช(n) tyrant, Example: เขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งจึงทราบว่าเหตุการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ทรราชหนีไปต่างประเทศแล้ว, Thai Definition: ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน
ทรราช(n) tyrant, See also: bad ruler, despot, autocrat, dictator, oppressor, absolute ruler, Example: พวกเราได้เข้าร่วมเหตุการณ์ขับไล่ทรราชเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ด้วย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โค่นล้มทรราช[khōnlom thørarāt] (v, exp) EN: overthrow a tyrant  FR: renverser un tyran
ผู้มีอำนาจ[phū mī amnāt] (n, exp) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator
ผู้มีอิทธิพล[phū mī ittiphon] (n, exp) EN: despot ; tyrant ;gang boss ; Mafia boss
ผู้เผด็จการ[phūphadetkān] (n) EN: dictator ; autocrat ; autocracy ; absolute ruler ; tyrant  FR: dictateur [m] ; tyran [m]
ทรราช[thørarāt] (n) EN: despot ; tyrant ; bad ruler  FR: tyran [m] ; despote [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TYRANT T AY1 R AH0 N T
TYRANTS T AY1 R AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tyrant (n) tˈaɪərənt (t ai1 @ r @ n t)
tyrants (n) tˈaɪərənts (t ai1 @ r @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴君[bào jūn, ㄅㄠˋ ㄐㄩㄣ, ] tyrant; despot, #35,357 [Add to Longdo]
僭主[jiàn zhǔ, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ, ] tyrant; usurper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイラント[tairanto] (n) tyrant [Add to Longdo]
圧制者[あっせいしゃ, asseisha] (n) oppressor; tyrant [Add to Longdo]
専制君主[せんせいくんしゅ, senseikunshu] (n) absolute monarch; despot; autocrat; tyrant [Add to Longdo]
暴君[ぼうくん, boukun] (n) tyrant; despot [Add to Longdo]
僭主[せんしゅ, senshu] (n) usurper; tyrant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tyrant \Tyr"ant\ (t[imac]"rant), n. [OE. tirant, tiraunt,
   tyraunt, OF. tiran, tirant (probably from confusion with the
   p. pr. of verbs), F. tyran, L. tyrannus, Gr. ty`rannos,
   originally, an absolute sovereign, but afterwards, a severe
   or cruel ruler.]
   1. An absolute ruler; a sovereign unrestrained by law or
    constitution; a usurper of sovereignty.
    [1913 Webster]
 
   Note: Free governments [in Greece] having superseded the old
      hereditary sovereignties (basilei^ai), all who obtained
      absolute power in a state were called ty`rannoi,
      tyrants, or rather despots; -- for the term rather
      regards the irregular way in which the power was
      gained, whether force or fraud, than the way in which
      it was exercised, being applied to the mild
      Pisistratus, but not to the despotic kings of Persia.
      However, the word soon came to imply reproach, and was
      then used like our tyrant. --Liddell & Scott.
      [1913 Webster]
 
   2. Specifically, a monarch, or other ruler or master, who
    uses power to oppress his subjects; a person who exercises
    unlawful authority, or lawful authority in an unlawful
    manner; one who by taxation, injustice, or cruel
    punishment, or the demand of unreasonable services,
    imposes burdens and hardships on those under his control,
    which law and humanity do not authorize, or which the
    purposes of government do not require; a cruel master; an
    oppressor. "This false tyrant, this Nero." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Love, to a yielding heart, is a king, but to a
       resisting, is a tyrant.        --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any one of numerous species of American
    clamatorial birds belonging to the family {Tyrannidae}; --
    called also {tyrant bird}.
    [1913 Webster]
 
   Note: These birds are noted for their irritability and
      pugnacity, and for the courage with which they attack
      rapacious birds far exceeding them in size and
      strength. They are mostly plain-colored birds, but
      often have a bright-colored crown patch. A few species,
      as the scissorstail, are handsomely colored. The
      kingbird and pewee are familiar examples.
      [1913 Webster]
 
   {Tyrant flycatcher} (Zool.), any one of numerous species of
    tyrants which have a flattened bill, toothed at the tip,
    and resemble the true flycatchers in habits. The Acadian
    flycatcher ({Empidonax Acadicus}) and the vermilion
    flycatcher ({Pyrocephalus rubineus}) are examples.
 
   {Tyrant shrike} (Zool.), any one of numerous species of
    American tyrants of the genus {Tyrannus} having a strong
    toothed bill and resembling the shrikes in habits. The
    kingbird is an example.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tyrant \Ty"rant\, v. i.
   To act like a tyrant; to play the tyrant; be to tyrannical.
   [Obs.] --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tyrant
   n 1: a cruel and oppressive dictator [syn: {tyrant}, {autocrat},
      {despot}]
   2: in ancient Greece, a ruler who had seized power without legal
     right to it
   3: any person who exercises power in a cruel way; "his father
     was a tyrant"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top