ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

autocrat

AO1 T AH0 K R AE2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -autocrat-, *autocrat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด, See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด, Syn. dictator, despot, absolute ruler
autocratic(adj) ที่มีอำนาจเด็ดขาด, Syn. dictatorial, tyrannical, authoritarian

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autocrat(ออ'โทแครท) ผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด, เผด็จการ (tyrant, authoritarian)

English-Thai: Nontri Dictionary
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
autocratic(adj) เผด็จการ,มีอำนาจเด็ดขาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
autocratอัตตาธิปัตย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autocratic Attitudeผู้นำตลอดกาล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
autocratThe autocrat strove in vain to deal with the awkward situation.
autocratThe autocrat strove in vain to deal with the situation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีอำนาจ(n) authoritarian, See also: autocrat, despot, tyrant, dictator, Example: ลูกน้องกระจอกอย่างเขาต้องเกรงกลัวผู้มีอำนาจที่จะสั่งให้เขาทำอะไรก็ได้, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่มีอิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทำตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือเป็นบุคคลที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์
ผู้เผด็จการ(n) dictator, See also: autocrat, autocracy, absolute ruler, tyrant, Example: ผู้เผด็จการเป็นผู้ที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมักจะถูกโค่นล้มอำนาจในตอนหลังเสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบริหารแบบเผด็จการ[kān børihān baēp phadetkān] (n, exp) EN: autocratic management  FR: gestion autocratique [f]
เผด็จการ[phadetkān] (adj) EN: dictatorial ; autocratic  FR: dictatorial ; autocratique
ผู้มีอำนาจ[phū mī amnāt] (n, exp) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator
ผู้เผด็จการ[phūphadetkān] (n) EN: dictator ; autocrat ; autocracy ; absolute ruler ; tyrant  FR: dictateur [m] ; tyran [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUTOCRAT AO1 T AH0 K R AE2 T
AUTOCRATIC AO2 T AH0 K R AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
autocrat (n) ˈɔːtəkræt (oo1 t @ k r a t)
autocrats (n) ˈɔːtəkræts (oo1 t @ k r a t s)
autocratic (j) ˌɔːtəkrˈætɪk (oo2 t @ k r a1 t i k)
autocratically (a) ˌɔːtəkrˈætɪkliː (oo2 t @ k r a1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleinherrscher {m}; Autokrat {m} | Alleinherrscher {pl}; Autokraten {pl}autocrat | autocrats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
専制君主[せんせいくんしゅ, senseikunshu] (n) absolute monarch; despot; autocrat; tyrant [Add to Longdo]
独裁支配[どくさいしはい, dokusaishihai] (n) autocratic rule [Add to Longdo]
覇王[はおう, haou] (n) supreme ruler; autocrat; dynast; high king [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Autocrat \Au"to*crat\, n. [Gr. ?; ? self + ? strength, ? strong:
   cf. F. autocrate. See {Hard}, a.]
   1. An absolute sovereign; a monarch who holds and exercises
    the powers of government by claim of absolute right, not
    subject to restriction; as, Autocrat of all the Russias (a
    title of the Czar).
    [1913 Webster]
 
   2. One who rules with undisputed sway in any company or
    relation; a despot.
    [1913 Webster]
 
       The autocrat of the breakfast table. --Holmes.
    [1913 Webster] Autocratic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 autocrat
   n 1: a cruel and oppressive dictator [syn: {tyrant}, {autocrat},
      {despot}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top