ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unconditionally

AH2 N K AH0 N D IH1 SH AH0 N AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unconditionally-, *unconditionally*, unconditional
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And time's running out, and he won't love you unconditionally that much longer.เวลามันผ่านไปเรื่อย ๆ และเขาก็อาจไม่รักคุณแล้ว ถ้าปล่อยนานเกินไป The Nanny Diaries (2007)
I was unconditionally and irrevocably in love with him.และข้อสาม ฉันตกหลุมรักเค้า Twilight (2008)
"Caleb, in the presence of God and these witnesses do you come today to freely and unconditionally commit to this covenant marriage to Catherine?"เคเลบ ต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้าพยานหลายคน คุณมาที่นี่วันนี้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจจะผูกพัน ในพันธสัญญาการแต่งงานกับ แคทเทอรีน ใช่หรือไม่ Fireproof (2008)
"And, Catherine, do you come today to freely and unconditionally commit to this covenant marriage to Caleb?"แคทเทอรีน คุณมาที่นี่วันนี้ด้วยความสมัครใจและตั้งใจจะผูกพัน ในพันธสัญญาการแต่งงานกับ เคเลบ ใช่หรือไม่ Fireproof (2008)
I unconditionally agree.ฉันเห็นด้วยอย่างไม่มีข้อแม้ Episode #1.7 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่มีข้อแม้[dōi mai mī khømaē] (adv) EN: unconditionally  FR: sans condition
ขายขาด[khāikhāt] (v) EN: sell outright ; sell unconditionally ; sell with no right of refund/exchange
ยอมรับโดยไม่มีข้อแม้[yømrap dōi mai mī khømaē] (v, exp) EN: accept unconditionally  FR: accepter sans condition

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCONDITIONALLY AH2 N K AH0 N D IH1 SH AH0 N AH0 L IY0
UNCONDITIONALLY AH2 N K AH0 N D IH1 SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unconditionally (a) ˌʌnkəndˈɪʃənəliː (uh2 n k @ n d i1 sh @ n @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一概に[いちがいに, ichigaini] (adv) unconditionally; as a rule; (P) [Add to Longdo]
諸手を挙げて[もろてをあげて, morotewoagete] (exp,adv) unconditionally (approving); wholeheartedly [Add to Longdo]
絶対[ぜったい, zettai] (adv) (1) (See 絶対に) absolutely; unconditionally; (adj-no) (2) absolute; unconditional; unmistakable; (n) (3) (ant [Add to Longdo]
絶対に[ぜったいに, zettaini] (adv) (See 絶対) absolutely; unconditionally; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unconditional \Un`con*di"tion*al\, a.
   Not conditional, limited, or conditioned; made without
   condition; absolute; unreserved; as, an unconditional
   surrender.
   [1913 Webster]
 
      O, pass not, Lord, an absolute decree,
      Or bind thy sentence unconditional.   --Dryden.
   [1913 Webster] -- {Un`con*di"tion*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unconditionally
   adv 1: not subject to a condition; "he accepted the offer
       unconditionally" [ant: {conditionally}]
   2: in an unqualified manner; "he flatly denied the charges"
     [syn: {flatly}, {categorically}, {unconditionally}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top