ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relative

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relative-, *relative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
relative clause(n, phrase) อนุประโยคที่ใช้ขยาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relative(adj) โดยเทียบเคียง, Syn. comparative, parallel
relative(adj) ซึ่งสัมพันธ์กัน, See also: เกี่ยวข้องกัน, Syn. associated, dependent, related
relative(n) เครือญาติ, See also: ญาติพี่น้อง, Syn. family, relation
relatively(adv) โดยเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น
relative to(idm) เกี่ยวข้องกับ, See also: ที่เกี่ยวข้องกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relative(เรล'ละทิฟว) n. ญาติ, ญาติพี่น้อง, เครือญาติ, สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน, adj. สัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน, เกี่ยวข้องกัน
relative addressเลขที่อยู่สัมพัทธ์หมายถึงเลขที่อยู่ (address) ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง โดยใช้จำนวนไบต์ จากเลขที่อยู่อื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น เลขที่อยู่สัมพัทธ์ของ "0004" บ่งชี้ว่าข้อมูลนั้นได้เก็บเอาไว้ ห่างจากเลขที่อยู่อีกอันหนึ่งไปอีก 4 ที่ เป็นต้น
relatively(เรล'ละทิฟวลี) adv. ค่อนข้าง
blood relativen. ผู้ที่เป็นญาติโดยสายเลือด, ญาติพี่น้องร่วมสายโลหิต, Syn. blood relation
corelative(คะเรล'ลิทิฟว) n. = correlative
correlative(คะเรล'ละทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวพันกัน, เป็นคู่กัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelative

English-Thai: Nontri Dictionary
relative(adj) สัมพันธ์, เกี่ยวข้องกัน, ได้ส่วน, โดยอนุโลม, โดยอุปมา
relative(n) ญาติพี่น้อง
correlative(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน, ซึ่งสัมพันธ์กัน, เป็นคู่กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relativeญาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relativeสัมพัทธ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
relativeญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relativeสัมพัทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relative abundanceความอุดมสัมพัทธ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
relative addressเลขที่อยู่สัมพัทธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relative ageอายุเปรียบเทียบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
relative autonomyความเป็นอิสระเชิงสัมพัทธ์ (ในการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relative cumulative frequencyความถี่สะสมสัมพัทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relative datingการหาอายุเปรียบเทียบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Relative Biological Effectผลทางชีววิทยาสัมพัทธ์, การเปรียบเทียบปริมาณรังสีของรังสีชนิดหนึ่งกับรังสีเอกซ์ 250 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 ที่ก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน $ RBE = \frac{ ปริมาณรังสีจากรังสีเอกซ์ 250 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือรังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 }{ ปริมาณรังสีจากรังสีชนิดอื่น } $ [นิวเคลียร์]
relative complement [ difference of sets ]ผลต่างระหว่างเซต, เซตที่ประกอบด้วยสมาชิก ของเซต A ซึ่งไม่อยู่ในเซต B  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A - B [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
relative cumulative frequencyความถี่สะสมสัมพัทธ์, อัตราส่วนระหว่างความถี่สะสมของค่านั้น หรืออันตรภาคชั้นนั้นกับผลรวมของความถี่ทั้งหมด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
relative frequencyความถี่สัมพัทธ์, อัตราส่วนระหว่างความถี่สะสมของค่านั้น หรืออันตรภาคชั้นนั้นกับความถี่ทั้งหมด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
relative humidityrelative humidity, ความชื้นสัมพัทธ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
relative humidityความชื้นสัมพัทธ์, อัตราส่วนระหว่างมวลไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้นกับมวลไอน้ำอิ่มตัวในอากาศที่อุณหภูมิเดียวกัน และความดันบรรยากาศเดียวกัน  ค่าความชื้นสัมพัทธ์นิยมคิดเป็นร้อยละ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Relative indexดรรชนีสัมพันธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Relative luminanceความสว่างสัมพัทธ์, Example: ค่าความสว่าง มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.0 โดยค่า 0 คือสีดำที่มืดที่สุด และค่า 1.0 คือสีขาวที่สว่างที่สุด การหาค่าความสว่างคำนวณจากองค์ประกอบของแม่สีในภาพ ตามสูตรมาตรฐาน sRGB ตามรายละเอียด http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html [Assistive Technology]
Relative moisture of the soilความชื้นสัมพัทธ์ของ ดิน [อุตุนิยมวิทยา]
relative universe [ universal set ]เอกภพสัมพัทธ์, เซตที่กำหนดขอบข่ายในการพิจารณาสมาชิกของเซตที่กล่าวถึง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
relative clauseคุณานุประโยค

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I stood at the back of a cathedral... waiting, in celibacy, for you... with 300 friends and relatives in attendance.ฉันยืนอยู่ที่ด้านหลังของโบสถ์ กำลังรอคอยให้คุณเป็นโสด กับเพื่อนอีก 300 คนและญาติๆที่เฝ้ารอ The Blues Brothers (1980)
Those who have a relative killed by them, too.บรรดาผู้ที่มีญาติที- ่ถูกฆ่าตายด้วยเช่นกัน Idemo dalje (1982)
We had friends and relatives who worked all over the place.เรามีเพื่อนและญาติ ที่ทำงานอยู่ทั่วทุกแห่ง Goodfellas (1990)
To become a member of a crew, you've got to be 100% Italian... so they can trace your relatives back to the old country.การจะเป็นสมาชิกของแก๊งค์ คุณต้องเป็นอิตาเลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อจะสืบถึงเทือกเขาเหล่ากอ ของคุณที่บ้านเกิดได้ Goodfellas (1990)
Well, that was a lie. If I was a relative of yours, I'd shoot myself.โกหกน่ะ ถ้าฉันเป็นญาตินาย คงยิงตัวตายแล้ว Of Mice and Men (1992)
I ain't got no relatives or nothin'.ฉันไม่มีญาติเลย Of Mice and Men (1992)
All of Mom and Dad's relatives had died, so there was no-one but us.ญาติของพ่อแม่ก็ตายหมดแล้ว ก็เหลือแค่เราเท่านั้น Frailty (2001)
We were bounced from relative to relative, then they put us in an orphanage.เราต้องย้ายไปอยู่กับญาติคนนู้นที่ คนนี้ที แล้วสุดท้ายก็ต้องอยู่บ้านเด็กกำพร้า Yomigaeri (2002)
Since she has few relatives she calls usตั้งแต่เธอไม่เหลือใคร เธอโทรฯ มาที่นี่ Oldboy (2003)
I heard they're killing so many people in Hanyang that the slaves are increasing with relatives of the deceasedตอนนี้เมืองฮันยางมีคนถูกจับเป็นนักโทษเยอะแยะ คนที่เป็นญาติพ่อน้องก็ถูกต้อนเป็นทาสหมด The Great Jang-Geum (2003)
The sickness has become a relative term for me.การป่วยไข้กลายเป็นญาติสนิทของผมแล้วหละ The Notebook (2004)
Yeah, well, I told her all my relatives were good-looking.ใช่ ก็ฉันบอกเธอว่าญาติฉันทุกคนหน้าตาดี The Woodsman (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relative"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
relativeAll my relatives live in this city.
relativeAn orphan at three, he was brought up by a distant relative.
relativeA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
relativeAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
relativeBuildings of national importance are relatively safe.
relativeCurrency and bond markets are relatively calm.
relativeHe broke with all his relatives.
relativeHe disagrees with his relatives.
relativeHe doesn't work, but only thinks of sponging off his relatives.
relativeHe introduced me to his relatives at the reception.
relativeHe is my only living relative.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมู่ญาติ(n) relatives, See also: cousin, lineage, kin, kinsmen, Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, ญาติโกโหติกา, วงศาคณาญาติ, วงศ์วานว่านเครือ, วงศ์ญาติ, วงศ์ตระกูล, Example: ก่อนการแต่งงานผู้ชายจะมีฐานะเหมือนเป็นแขกท่ามกลางหมู่ญาติของฝ่ายหญิง, Thai Definition: กลุ่มคนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่
เครือญาติ(n) relative, See also: lineage, family, kindred, ancestry, pedigree, Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง, Example: พระบรมราโชบายประสานสัมพันธ์ฉันเครือญาติในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รับผลสำเร็จอย่างงดงาม, Count Unit: เครือญาติ, Thai Definition: สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน, เกี่ยวข้องกัน
พวกพ้อง(n) friends, See also: relatives, companions, gang, adherent, Syn. พรรคพวก, พวก, Example: รักในที่นี้มีหลายแบบคือ รักพ่อแม่ญาติพี่น้อง รักเพื่อน รักพวกพ้อง
พันธุ์(n) relatives, See also: kinsman, Syn. กำพืด, ตระกูล, พวก, สาย, Example: เขาคงหมดหวังที่จะมีลูกให้สืบพันธุ์สืบทายาดต่อไป, Thai Definition: พวกพ้อง, พี่น้อง, วงศ์วาน, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
พี่น้อง(n) relatives, See also: relations, kinsfolk, Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง, ลูกพี่ลูกน้อง, Example: มีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่า เขากับหล่อนเป็นพี่น้องกัน ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเพียงคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเท่านั้น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกัน, คนในเชื้อสายวงศ์วานเดียวกัน
สัมพัทธ์(adv) relatively, Example: เคอร์เซอร์จะเคลื่อนที่แบบสัมพัทธ์เช่นเดียวกับการเลื่อนเคอร์เซอร์ด้วยเมาส์, Thai Definition: อย่างติดเนื่องกัน, อย่างต่อเนื่องเกี่ยวข้องกัน
ราชินิกุล(n) lineage of the queen, See also: relatives of the queen, a member of queen's family, Syn. ราชินีกุล, Thai Definition: ตระกูลฝ่ายพระราชินี
ประยูรญาติ(n) relative, See also: relation, kinsfolk, family, Syn. เชื้อสาย, ตระกูล, เผ่าพันธุ์, ประยูรวงศ์, ประยูร, ญาติ, วงศ์ตระกูล, เครือญาติ, Example: พระองค์รับสั่งว่าถ้าพระองค์สิ้นไปแล้วก็ให้ทรงช่วยดูแลพระประยูรญาติและบ้านเมือง
ญาติ(n) relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. พี่น้อง, พงศ์พันธุ์, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์วาน, เหล่ากอ, ตระกูล, เครือญาติ, Example: คนที่ไปรับญาติกลับจากสงคราม มีความสุขที่ได้เห็นญาติกลับบ้าน, Count Unit: คน, Thai Definition: คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่, Notes: (บาลี)
ญาติพี่น้อง(n) relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. ญาติ, วงศาคณาญาติ, พี่น้อง, วงศ์วาน, ญาติโกโหติกา, วงศ์ญาติ, สกุล, ครอบครัว, ตระกูล, Example: ความรักระหว่างบิดา มารดา ลูกและญาติพี่น้อง ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อ[cheūa] (n) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion  FR: lignée [ f ] ; famille [ f ] ; sang [ m ] ; descendance [ m ]
เอกภพสัมพัทธ์[ēkkaphop samphat] (n, exp) EN: relative universe; universal set
เขย[khoēi] (n) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage  FR: beau-fils [ m ] ; beau-frère [ m ] ; parent (masc.) par alliance [ m ]
เครือญาติ[khreūayāt] (n) EN: relative
ความจริงสัมพัทธ์[khwāmjing samphat] (n, exp) EN: relative truth  FR: vérité relative [ f ]
กฎหมายว่าด้วย...[kotmāi wādūay …] (n, exp) FR: loi relative à … [ f ]
หม่อมเจ้า[mǿmjao] (n) EN: king's grandson ; royal male relative ; M.C. (Momchao)
หมู่ญาติ[mūyāt] (n) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen  FR: parents [ mpl ] ; membres de la famille [ mpl ] ; famille [ f ]
พี่น้อง[phīnøng] (n) EN: relatives ; relations ; kinsfolk ; brothers and sisters  FR: frères et soeurs [ mpl ] ; cousins et cousines [ mpl ] ; membres de la famille [ mpl ] ; parents [ mpl ] ; parentèle [ f ] (vx)
พวกพ้อง[phūakphøng] (n) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent  FR: proches [ mpl ] ; siens [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
relative
relatives
relative's
relatively

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relative
relatives
relatively

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相对[xiāng duì, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ,   /  ] relatively; opposite; to resist; to oppose; relative; vis-a-vis #1,142 [Add to Longdo]
高下[gāo xià, ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ,  ] relative superiority (better or worse, stronger or weaker, above or below etc) #18,659 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] relative; surname Qi #25,716 [Add to Longdo]
亲眷[qīn juàn, ㄑㄧㄣ ㄐㄩㄢˋ,   /  ] relatives #107,998 [Add to Longdo]
相对地址[xiāng duì dì zhǐ, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ,     /    ] relative address (comp.) #585,198 [Add to Longdo]
相对密度[xiāng duì mì dù, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ,     /    ] relative density [Add to Longdo]
相对湿度[xiāng duì shī dù, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ ㄕ ㄉㄨˋ,   湿  /    ] relative humidity [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
相対[そうたい, soutai] TH: ที่สัมพันธ์กัน  EN: relative

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angehörige { m, f }; Angehöriger | Angehörigen { pl }; Angehörige | der nächste Angehörigerelative | relatives | the next of kin [Add to Longdo]
Relativbeschleunigung { f }relative acceleration [Add to Longdo]
Relativbewegung { f }relative motion [Add to Longdo]
Relativsatz { m }relative clause [Add to Longdo]
Relativwert { m }relative value [Add to Longdo]
relativ { adj } | relativer | am relativstenrelative | more relative | most relative [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (1) intimacy; closeness; friendliness; (2) close relative; (n-pref) (3) (See 親米, 親アラブ) pro- (e.g. pro-American, pro-Japanese, etc.) #1,782 [Add to Longdo]
縁;因;便[よすが;よすか(ok), yosuga ; yosuka (ok)] (n) (1) something to rely on; aid; clue; way; means; (2) someone to rely on; relative; (3) reminder; memento #3,129 [Add to Longdo]
一族[いちぞく, ichizoku] (n) (1) family; relatives; dependents; (2) household; (P) #3,302 [Add to Longdo]
比較的[ひかくてき, hikakuteki] (adj-na, adv) comparative; relative; (P) #3,329 [Add to Longdo]
親族[しんぞく, shinzoku] (n, adj-no) relatives; (P) #4,318 [Add to Longdo]
相対[そうたい, soutai] (n, vs, adj-f) relative; (P) #5,630 [Add to Longdo]
親戚(P);親せき[しんせき, shinseki] (n) (See 親類・しんるい) relative; relation; kin; (P) #9,123 [Add to Longdo]
難易[なんい, nan'i] (n) difficulty; relative difficulty; (P) #9,602 [Add to Longdo]
近親[きんしん, kinshin] (n, adj-no) near relative; (P) #12,703 [Add to Longdo]
血縁[けつえん, ketsuen] (n, adj-no) blood relative or relationship; consanguinity; (P) #15,398 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
冗長度[じょうちょうど, jouchoudo] relative redundancy (in information theory) [Add to Longdo]
相対アドレス[そうたいアドレス, soutai adoresu] relative address [Add to Longdo]
相対エントロピー[そうたいエントロピー, soutai entoropi-] relative entropy [Add to Longdo]
相対キー[そうたいキー, soutai ki-] relative key [Add to Longdo]
相対パス名[そうたいぱすめい, soutaipasumei] relative pathname [Add to Longdo]
相対ファイル[そうたいファイル, soutai fairu] relative file [Add to Longdo]
相対レコード番号[そうたいレコードばんごう, soutai reko-do bangou] relative record number [Add to Longdo]
相対誤差[そうたいごさ, soutaigosa] relative error [Add to Longdo]
相対座標[そうたいざひょう, soutaizahyou] relative coordinate [Add to Longdo]
相対座標指令[そうたいざひょうしれい, soutaizahyoushirei] relative command, relative instruction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relative \Rel"a*tive\ (r?l"?-t?v), a. [F. relatif, L. relativus.
   See {Relate}.]
   1. Having relation or reference; referring; respecting;
    standing in connection; pertaining; as, arguments not
    relative to the subject.
    [1913 Webster]
 
       I'll have grounds
       More relative than this.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Arising from relation; resulting from connection with, or
    reference to, something else; not absolute.
    [1913 Webster]
 
       Every thing sustains both an absolute and a relative
       capacity: an absolute, as it is such a thing, endued
       with such a nature; and a relative, as it is a part
       of the universe, and so stands in such a relations
       to the whole.             --South.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) Indicating or expressing relation; refering to an
    antecedent; as, a relative pronoun.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) Characterizing or pertaining to chords and keys,
    which, by reason of the identify of some of their tones,
    admit of a natural transition from one to the other.
    --Moore (Encyc. of Music).
    [1913 Webster]
 
   {Relative clause} (Gram.), a clause introduced by a relative
    pronoun.
 
   {Relative term}, a term which implies relation to, as
    guardian to ward, matter to servant, husband to wife. Cf.
    {Correlative}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relative \Rel"a*tive\, n.
   One who, or that which, relates to, or is considered in its
   relation to, something else; a relative object or term; one
   of two object or term; one of two objects directly connected
   by any relation. Specifically:
   (a) A person connected by blood or affinity; strictly, one
     allied by blood; a relation; a kinsman or kinswoman.
     "Confining our care . . . to ourselves and relatives."
     --Bp. Fell.
   (b) (Gram.) A relative pronoun; a word which relates to, or
     represents, another word or phrase, called its
     antecedent; as, the relatives "who", "which", "that".
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relative
   adj 1: estimated by comparison; not absolute or complete; "a
       relative stranger" [syn: {relative}, {comparative}] [ant:
       {absolute}]
   2: properly related in size or degree or other measurable
     characteristics; usually followed by `to'; "the punishment
     ought to be proportional to the crime"; "earnings relative to
     production" [syn: {proportional}, {relative}]
   n 1: a person related by blood or marriage; "police are
      searching for relatives of the deceased"; "he has distant
      relations back in New Jersey" [syn: {relative}, {relation}]
   2: an animal or plant that bears a relationship to another (as
     related by common descent or by membership in the same genus)
     [syn: {relative}, {congener}, {congenator}, {congeneric}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top