ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

utterly

AH1 T ER0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utterly-, *utterly*, utter
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utterly(adv) อย่างที่สุด, Syn. completely, absolutely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utterly(อัท'เทอะลี) adj. อย่างเต็มที่, อย่างสุดขีด, อย่างสมบูรณ์, อย่างยิ่งยวด, อย่างเด็ดขาด

English-Thai: Nontri Dictionary
utterly(adv) อย่างเต็มที่, โดยทั้งหมด, โดยเด็ดขาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And utterly unscientific.และไม่มีหลักเกณฑ์อย่างเต็มที่ Idemo dalje (1982)
You are so utterly predictable.คุณจึงสามารถคาดเดาได้อย่างเต็มที่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Where you failed utterly to either protect your fellow soldiers or regroup according to your instruction?Where you failed utterly... ...to either protect your fellow soldiers... ...or regroup according to your instruction? Casualties of War (1989)
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย Junior (1994)
- Utterly and completely.-อย่างที่สุดและอย่างสมบูรณ์ Episode #1.6 (1995)
Even if you think it's utterly unlikely, you have to think of things nobody else thought of.แม้คุณจะคิดว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ คุณต้องคิดถึงสิ่งที่/Nไม่มีใครคิดถึงมันมาก่อน Compulsion (2005)
So our ability to have an effect, in this case on the surface of the Earth, is utterly transformed.ดังนั้น ความสามารถที่จะสร้างผลกระทบ กับพื้นผิวโลกในกรณีนี้ ก็เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง An Inconvenient Truth (2006)
It was only a matter of time before the planet itself... would become utterly uninhabitable and all life there would cease to exist.เป็นเพียงเหตุการณ์ก่อนที่ดาวดวงนี้... ...จะกลายเป็นที่ ที่ไม่อาจอาศัยได้ และสรรพชีวิตจะสิ้นสุดการคงอยู่ Appleseed Ex Machina (2007)
Just crazy. Utterly absurd.บ้าแล้ว Paranormal Activity (2007)
That's true. Completely and utterly clobbered.นั่นสินะ ขยี้้จนเละเทะหมดรูปเลย Lovely Complex (2007)
Your boons? Utterly deceptive twaddle-speak, says I.A promise an as much as deceiving, I find. Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
They could be utterly negligent.พวกเขาอาจทำตัวเลวร้าย เลี้ยงเด็กได้เลวร้าย Juno (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
utterlyBe utterly dejected.
utterlyHe felt utterly humiliated.
utterlyHe is utterly impossible.
utterlyHe is utterly unguarded.
utterlyHe was utterly perplexed.
utterlyI felt utterly out of place among those sophisticated people.
utterlyIf she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.
utterlyIt is utterly impossible to finish the work within a month.
utterlyI was utterly soaked by the downpour.
utterlyThe face will leave in you an utterly different impression.
utterlyThe naive man was utterly embarrassed in her presence.
utterlyThe report is utterly false.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยิบตา(adv) to the end, See also: utterly, extremely, to the finish, Example: เราจะสู้ศัตรูจนยิบตา, Thai Definition: สู้อย่างสุดความสามารถ
เต็มรัก(adv) fully, See also: utterly, completely, forcefully, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, อย่างจัง, เต็มเปา, Example: เขาเดินไปสะดุดเสาเรือนเข้าเต็มรัก, Notes: (ปาก)
จังหน้า(adv) utterly on the face, Syn. เต็มหน้า, เต็มที่, Example: หากไม่เจอกันจังหน้า เขาก็คงไม่ทักทายผมหรอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครามครัน[khrāmkhran] (adv) EN: quite ; fairly ; utterly
กรอบ[krøp] (adv) EN: completely ; utterly ; extremely
เลย[loēi] (adv) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly  FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
มืดแปดด้าน[meūtpaētdān] (v) EN: be utterly mystified
หมด[mot] (adv) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly  FR: entièrement ; complètement ; totalement
นัก[nak] (adv) EN: extremely ; very ; greatly ; much ; excessively ; intensely ; utterly  FR: extrêmement ; intensément ; excessivement ; très
อ่อนใจ[ønjai] (v) EN: fatigue ; feel tired ; feel exhausted ; feel weary ; feel weak ; feel utterly weary
วายวอด[wāiwøt] (v) EN: be utterly destroyed ; be devastated ; be razed
ยับเยิน[yapyoēn] (adv) EN: utterly ; completely ; totally ; radically

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UTTERLY AH1 T ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utterly (a) ˈʌtəliː (uh1 t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
溃败[kuì bài, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄞˋ,   /  ] utterly defeated; routed; crushed; to collapse (of army) #33,015 [Add to Longdo]
大无畏[dà wú wèi, ㄉㄚˋ ㄨˊ ㄨㄟˋ,    /   ] utterly fearless #35,963 [Add to Longdo]
溃不成军[kuì bù chéng jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄐㄩㄣ,     /    ] utterly defeated #56,888 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grundfalschutterly wrong [Add to Longdo]
stockdumm { adj }utterly stupid [Add to Longdo]
völlig geräuschlosutterly quiet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp, adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
からっきし;からきし[karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely [Add to Longdo]
ころり[korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling) [Add to Longdo]
さんざ[sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
すっぽんぽん[supponpon] (adj-na, n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
遺憾千万[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable [Add to Longdo]
何をか言わんや[なにをかいわんや, naniwokaiwanya] (exp) what more can one say?; to be utterly at a loss for words (because of disbelief or disgust) [Add to Longdo]
丸裸[まるはだか, maruhadaka] (adj-na, n) nude; utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
空下手[からへた;からっぺた, karaheta ; karappeta] (adj-na, n) utterly lacking in ability [Add to Longdo]
攻め滅ぼす[せめほろぼす, semehorobosu] (v5s, vt) to attack and overthrow; to utterly destroy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utterly \Ut"ter*ly\, adv.
   In an utter manner; to the full extent; fully; totally; as,
   utterly ruined; it is utterly vain.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 utterly
   adv 1: completely and without qualification; used informally as
       intensifiers; "an absolutely magnificent painting"; "a
       perfectly idiotic idea"; "you're perfectly right";
       "utterly miserable"; "you can be dead sure of my
       innocence"; "was dead tired"; "dead right" [syn:
       {absolutely}, {perfectly}, {utterly}, {dead}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top