ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

downright

D AW1 N R AY2 T   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -downright-, *downright*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
downright[ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: อย่างสิ้นเชิง, อย่างแน่แท้, Syn. outright, positively
downright[ADJ] ีโดยสิ้นเชิง, See also: อย่างชัดแจ้ง, เห็นได้ชัด, Syn. clear, distinct, vivid, visible, obvious, Ant. indistinct, invisible, unclear

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
downrightadj. อย่างแท้ ๆ ทีเดียว,โดยสิ้นเชิง,ชัดเจนที่สุด,ลงสู่ -adv. อย่างสิ้นเชิง,เต็มที่., See also: downrightedness n. ดูdownright, Syn. thorough,absolute,sheer

English-Thai: Nontri Dictionary
downright(adj) จริงจัง,ชัดแจ้ง,โดยสิ้นเชิง
downright(adv) อย่างจริงจัง,อย่างแท้ๆ,ทีเดียว,อย่างสิ้นเชิง,เต็มที่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He may even be downright stupid.เค้าอาจจะดูโง่สุด ๆ ไปบ้าง Death Has a Shadow (1999)
This, however, is downright weird.แต่นี่มัน ประหลาดเอามากๆ เลย Pilot (2004)
You're on edge, you're erratic, except for when you're hunting, 'cause then you're downright scary.- อะไรนะ พี่สุดขอบ, สะเปะสะปะ ยกเว้นตอนที่พี่ล่า เพราะจากนั้น พี่น่ากลัว Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
Seems a downright shame...แต่มันน่าเสียดายเป็นบ้า... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I'm downright kissable. Shh.ฉันมันน่ารักน่าจูบ ใช่มั้ยล่ะ I Know What You Did Last Summer (2008)
- They are downright disgusting.-พวกมันน่ารังเกียจสุดๆ Better Half (2008)
Butterfingers overhere is downright depressing,Butterfingers overhere is downright depressing, There's No 'I' in Team (2008)
It's downright maternal. I'm not maternal.อย่างเป็นแม่คนเลยนะ /N ไม่ใช่ฉันย่ะ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
- Well, that's just downright disgusting'.- เหรอ ฟังดูน่าขยะแขยงไปหน่อย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
...with every death reported we have to deal with a public-opinion trajectory that slides rapidly from supportive to negative to downright hostile.เรื่องรายงานการเสียชีวิต ต้องให้มันออกมาดูดีหน่อย เพื่อเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส Body of Lies (2008)
They might look downright whack 10 years from now.มันอาจจะดูไม่ได้ในอีก 10 ปีข้างหน้า The Happening (2008)
As a matter of fact, that was downright slick.เพื่อบอกความจริง คือเงีบย Saw VI (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
downrightThat movie's downright dirty.
downrightThe girl was not downright homely.

CMU English Pronouncing Dictionary
DOWNRIGHT D AW1 N R AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
downright (j) dˈaunraɪt (d au1 n r ai t)
downrightness (n) dˈaunraɪtnəs (d au1 n r ai t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘っ八;嘘っぱち[うそっぱち, usoppachi] (n,adj-no) downright lie [Add to Longdo]
真っ向から[まっこうから, makkoukara] (exp) right in front of; head-on; downright [Add to Longdo]
真っ赤(P);真赤(io)[まっか, makka] (adj-na,n) (1) bright red; deep red; flushed (of face); (adj-na) (2) downright (e.g. lie); complete; utter; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Downright \Down"right`\, adv.
   1. Straight down; perpendicularly.
    [1913 Webster]
 
   2. In plain terms; without ceremony.
    [1913 Webster]
 
       We shall chide downright, if I longer stay. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Without delay; at once; completely. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She fell downright into a fit.    --Arbuthnot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Downright \Down"right`\, a.
   1. Plain; direct; forthright; unceremonious; blunt; positive;
    as, he spoke in his downright way.
    [1913 Webster]
 
       A man of plain, downright character. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Open; artless; undisguised; absolute; unmixed; as,
    downright atheism.
 
   Syn: honest-to-goodness. [1913 Webster]
 
        The downright impossibilities charged upon it.
                          --South.
     [1913 Webster]
 
        Gloomy fancies which in her amounted to downright
        insanity.              --Prescott.
     -- {Down"right`ly}, adv. -- {Down"right`ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 downright
   adv 1: thoroughgoing; "he is outright dishonest"
   adj 1: characterized by plain blunt honesty; "a downright
       answer"; "a downright kind of person"
   2: complete and without restriction or qualification; sometimes
     used informally as intensifiers; "absolute freedom"; "an
     absolute dimwit"; "a downright lie"; "out-and-out mayhem";
     "an out-and-out lie"; "a rank outsider"; "many right-down
     vices"; "got the job through sheer persistence"; "sheer
     stupidity" [syn: {absolute}, {downright}, {out-and-out(a)},
     {rank(a)}, {right-down}, {sheer(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top