Search result for

ruth

(93 entries)
(0.0499 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruth-, *ruth*
English-Thai: Longdo Dictionary
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ruth[N] หนังสือในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่พูดถึงหญิงม่ายชื่อ Ruth
ruth[N] ความสงสาร, See also: ความเวทนา, Syn. compassion, pity
ruth[N] ความเสียใจ, See also: ความโศกเศร้า, Syn. remorse, sorrow
ruthful[ADJ] น่าสงสาร, See also: น่าทุกขเวทนา
ruthless[ADJ] ไร้ความปรานี, See also: โหดเหี้ยม, อำมหิต, Syn. cruel, merciless, pitiless
ruthenium[N] ธาตุรูทีเนียม (สัญลักษณ์ย่อคือ Ru)
ruthfully[ADV] อย่างน่าเวทนา
ruthlessly[ADV] อย่างไร้ความปราณี, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. brutally, fiercely, wastefully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruth(รูธ) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ,ความเสียใจ,ความเศร้า
ruthful(รูธ'ฟูล) adj. น่าเวทนา,น่าสงสาร,น่าเห็นอกเห็นใจ,ทำให้เสียใจ,ทำให้เศร้า., See also: ruthfulness n., Syn. compassionate
ruthless(รูธ'ลิส) adj. ไม่มีความเมตตา,ไร้ความปรานี,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: ruthfully adv. ruthfulness n., Syn. cruel,inhuman,merciless,pitiless,callous
gospel truthความจริงไม่ต้องสงสัย
niruthโปรแกรมเมอร์ผู้สร้าง ชุดโปรแกรม DDP 1.0 ,DDP 2.0 graphic designed by Attapong [game programer]
truth(ทรูธ) n. ความจริง,สัจธรรม,ความซื่อสัตย์,ความแน่แท้,ความถูกต้อง, -Phr. (in truth ตามความเป็นจริง), Syn. veracity ###A. falsehood
truthful(ทรูธ'ฟูล) adj. เกี่ยวกับความจริง., See also: truthfully adv. truthfulness n., Syn. true ###A. false

English-Thai: Nontri Dictionary
ruthless(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,ทารุณ,ไม่ปรานี
truth(n) ความจริง,ความซื่อสัตย์,สัจธรรม,ความถูกต้อง
truthful(adj) มีสัตย์,โดยความจริง
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง
untruth(n) ความไม่จริง,ความหลอกลวง,ความเท็จ,ความไม่ซื่อสัตย์
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ruth?รูธ? The Longest Ride (2015)
Ruthie!รูธี All We Had (2016)
Don't think your tears restrain my desire; they make me more ruthlessไม่คิดว่าน้ำตาของคุณ .ยับยั้ง my desire ; ที่เขาทำฉันไม่มีความเมตตามากกว่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Instead of Mother Goose, I was put to bed to stories of Babe Ruth,แทนที่จะเล่านิทานให้ผมฟังก่อนนอน Field of Dreams (1989)
Did you know Babe Ruth copied his swing?คุณรู้มั้ยว่าเบ๊บ รู้ธ เลียนแบบวงสวิงของเขา Field of Dreams (1989)
Karen, Judy, Ruth, come here!คาเรน จูดี้ รูท มานี่เร็ว Goodfellas (1990)
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months.ตอนนี้พวกเขาอาจจะโง่ ... ขโมยอนุ ... แม้กระทั่งติดยาเสพติด แต่พวกเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหิน ที่มี terrorized สหราชอาณาจักร? In the Name of the Father (1993)
Come on, Ruth. Pick up.Come on, รู ธ Pick up Dante's Peak (1997)
- Pick up, Ruth!- รับรู ธ ! Dante's Peak (1997)
- Hello, Ruth.- สวัสดีรู ธ Dante's Peak (1997)
- Ruth, for God's sake.- รู ธ เพื่อประโยชน์ของพระเจ้า Dante's Peak (1997)
I don't think I'll be too late, Ruth.ฉันไม่คิดว่า ฉันจะสายเกินไปรู ธ Dante's Peak (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruthTom is engaged to Ruth.
ruthThose guys are ruthless, covering up their tracks like that after all their wrongdoing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอำมหิต[N] cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความโหด[N] ruthlessness, See also: savage, brutality, cruelness, Syn. ความอำมหิต, ความร้ายกาจ, Example: การปฏิบัติการครั้งนี้แสดงถึงความโหดความอำมหิตของอาชญากร
ความโหดเหี้ยม[N] ruthlessness, See also: mercilessness, cruelty, brutality, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: แก๊งมาเฟียชาวจีนจะมีความโหดเหี้ยมและดุร้ายกว่าแก๊งชาติอื่นๆ
ถูลู่ถูกัง[ADV] ruthlessly, See also: forcefully, unmercifully, recklessly, impetuously, Syn. ถูไถ, Example: ผมลากมันถูลู่ถูกังเข้าไปในห้อง, Thai definition: อาการที่ลากดึงหรือฉุดไปให้ได้โดยไม่ปรานีปราศรัย
ใจไม้ไส้ระกำ[ADJ] unsympathetic, See also: ruthless, merciless, cruel, callous, unfeeling, pitiless, heartless, hard-hearted, Syn. ใจร้าย, ใจดำ, Ant. ใจดี, เมตตา, กรุณา, Example: เขาไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำ แต่เขาเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ, Thai definition: เพิกเฉยดูดาย, ไม่มีเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร
รูทีเนียม[N] ruthenium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 44 สัญลักษณ์ Ru เป็น โลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเงินเปราะ หลอมละลายที่ 2310 ํ ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ
โหดเหี้ยม[ADJ] ruthless, See also: brutal, pitiless, heartless, cruel, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: เพราะคุณเป็นคนโหดเหี้ยมจึงไม่มีใครอยากที่จะยุ่งด้วย, Thai definition: ที่ปราศจากความเมตตากรุณา
โหดเหี้ยม[ADV] ruthlessly, See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: ท่านถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม, Thai definition: อย่างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยม[ADJ] ruthless, See also: hard, cruel, merciless, brutal, harsh, pitiless, Syn. โหด, เหี้ยมโหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาเป็นคนเหี้ยมเสียจริงๆ จนไม่มีใครกล้าสู้กับเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อริยสัจ[n.] (Ariyasat) EN: Noble Truth Ariya-sacca (pali)   FR: Noble Vérité [f] ; Ariya Sacca (pali)
อริยสัจ 4[n. exp.] (Ariyasat sī) EN: the four Noble Thruths   FR: les quatre Nobles vérités
บิดเบือนความจริง[v. exp.] (bitbeūoen khwāmjing) EN: distort the truth   
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser
เหี้ยม[v.] (hīem) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless   
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel   FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié

CMU English Pronouncing Dictionary
RUTH    R UW1 TH
RUTH'S    R UW1 TH S
RUTHIE    R UW1 TH IY0
RUTHER    R UW1 TH ER0
RUTHVEN    R AH1 TH V AH0 N
RUTHANN    R UW2 TH AE1 N
RUTHLESS    R UW1 TH L AH0 S
RUTHENBERG    R AH1 TH AH0 N B ER0 G
RUTHLESSLY    R UW1 TH L AH0 S L IY0
RUTHERFORD    R AH1 TH ER0 F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ruth    (n) (r uu1 th)
ruthless    (j) (r uu1 th l i s)
Rutherford    (n) (r uh1 th @ f oo d)
Rutherglen    (n) (r uh1 dh @ g l e n)
ruthlessly    (a) (r uu1 th l i s l ii)
ruthlessness    (n) (r uu1 th l i s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruthenium {n} [chem.]ruthenium [Add to Longdo]
Rutherfordium/ Kurtschatovium {n} [chem.]rutherfordium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
ひん曲げる[ひんまげる, hinmageru] (v1,vt) (1) to bend (with great force); to twist; to wrench; (2) to distort (the truth) [Add to Longdo]
フカシ[, fukashi] (n) (sl) fib; exaggeration (of the truth); snow job [Add to Longdo]
ラザホージウム[, razaho-jiumu] (n) rutherfordium (Rf) [Add to Longdo]
ルツ記[ルツき, rutsu ki] (n) Ruth (book of the Bible) [Add to Longdo]
ルテニウム[, ruteniumu] (n) ruthenium (Ru) [Add to Longdo]
一実[いちじつ, ichijitsu] (n) {Buddh} the one absolute truth; the one reality [Add to Longdo]
一心三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) {Buddh} (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation) [Add to Longdo]
因明[いんみょう, inmyou] (n) (See 五明) hetuvidya (ancient Indian logic for determining right from wrong, truth from falsehood, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶辣[è là, ㄜˋ ㄌㄚˋ, / ] ruthless [Add to Longdo]
暴戾[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] ruthless [Add to Longdo]
卢瑟福[Lú sè fú, ㄌㄨˊ ㄙㄜˋ ㄈㄨˊ, / ] Rutherford (Earnest, an early nuclear physicist from New Zealand) [Add to Longdo]
路得[Lù dé, ㄌㄨˋ ㄉㄜˊ, ] Ruth (name); mother of Obed in the Bible [Add to Longdo]
[kù, ㄎㄨˋ, ] ruthless; strong (as of wine); (slang loan from English) cool, great [Add to Longdo]
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, / ] ruthenium Ru, transition metal, atomic number 44 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
真理値[しんりち, shinrichi] truth value [Add to Longdo]
真理値表[しんりちひょう, shinrichihyou] truth table [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruth \Ruth\ (r[udd]th), n. [From {Rue}, v.: cf. Icel.
   hrygg[eth], hryg[eth].]
   1. Sorrow for the misery of another; pity; tenderness.
    [Poetic] "They weep for ruth." --Chaucer. "Have ruth of
    the poor." --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       To stir up gentle ruth,
       Both for her noble blood, and for her tender youth.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. That which causes pity or compassion; misery; distress; a
    pitiful sight. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It had been hard this ruth for to see. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       With wretched miseries and woeful ruth. --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ruth
   n 1: United States professional baseball player famous for
      hitting home runs (1895-1948) [syn: {Ruth}, {Babe Ruth},
      {George Herman Ruth}, {Sultan of Swat}]
   2: the great-grandmother of king David whose story is told in
     the Book of Ruth in the Old Testament
   3: a feeling of sympathy and sorrow for the misfortunes of
     others; "the blind are too often objects of pity" [syn:
     {commiseration}, {pity}, {ruth}, {pathos}]
   4: a book of the Old Testament that tells the story of Ruth who
     was not an Israelite but who married an Israelite and who
     stayed with her mother-in-law Naomi after her husband died
     [syn: {Ruth}, {Book of Ruth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top