ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pitiless

P IH1 T IY0 L AH0 S   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pitiless-, *pitiless*, pitiles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pitiless[ADJ] ซึ่งไร้ความสงสาร, See also: ซึ่งไร้ความเมตตา, Syn. remorseless, ruthless, Ant. kind, sensitive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pitiless(พิท'ทิเลส) adj. ไร้ความปรานี,ไม่มีใจเมตตา,ไม่มีใจสงสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
pitiless(adj) ไม่เมตตา,ไม่สงสาร,โหดร้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"a gaze blank and pitiless as the sun,มีแววตาที่ว่างเปล่า และ ไร้เมตตา Chapter One 'The Second Coming' (2008)
"Made from the ashes of Capricorn's victims The Shadow was immortal and invulnerable and as pitiless as his master.มันก่อร่างขึ้นจากเถ้าธุลีของเหยื่อ ที่ถูกคาปริคอร์นสังหาร... เงานั้นไม่เจ็บ ไม่ป่วย และอยู่ยงคงกระพัน อีกทั้งยังปราศจากความเมตตา เช่นนายของมัน Inkheart (2008)
It seems unduly pitiless to me, to burn someone's dog.ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากสำหรับฉัน ต่อการเผาน้องหมาของใครบางคน Episode #1.1 (2010)
It seems kind of pitiless to shoot the dog in the first place.ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมาก ที่ยิงน้องหมาตั้งแต่ตอนแรก Episode #1.1 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหด[ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ชั่วร้าย, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี
โหดร้าย[ADJ] cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยม[v.] (hīem) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless   
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless   FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless   FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean   FR: mauvais ; méchant
ปราศจากความปรานี[adj.] (prātsajāk khwām prānī) EN: heartless ; merciless ; pitiless   FR: sans pitié ; sans merci ; impitoyable ; implacable

CMU English Pronouncing Dictionary
PITILESS P IH1 T IY0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pitiless (j) pˈɪtɪlɪs (p i1 t i l i s)
pitilessly (a) pˈɪtɪlɪsliː (p i1 t i l i s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无情[wú qíng, ㄨˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] pitiless; ruthless; merciless; heartless, #7,756 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
情け知らず;情知らず[なさけしらず, nasakeshirazu] (n) coldhearted; pitiless; merciless; heartless [Add to Longdo]
冷淡無情[れいたんむじょう, reitanmujou] (n,adj-na) cold-hearted; callous; pitiless; unsympathetic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pitiless \Pit"i*less\, a.
   1. Destitute of pity; hard-hearted; merciless; as, a
    pitilessmaster; pitiless elements.
    [1913 Webster]
 
   2. Exciting no pity; as, a pitiless condition.
    [1913 Webster] -- {Pit"i*less*ly}, adv. --
    {Pit"i*less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pitiless
   adj 1: without mercy or pity; "an act of ruthless ferocity"; "a
       monster of remorseless cruelty" [syn: {pitiless},
       {remorseless}, {ruthless}, {unpitying}]
   2: deficient in humane and kindly feelings [syn: {pitiless},
     {unkind}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top