ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heartless

HH AA1 R T L AH0 S   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heartless-, *heartless*, heartles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heartless[ADJ] ซึ่งใจ แข็ง, See also: ซึ่งใจจืด, ซึ่งไม่มีความเมตตาสงสาร, ซึ่งเลือดเย็น, Syn. pitiless, merciless, ruthless, Ant. kindly, merciful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heartlessadj. ไม่มีหัวใจ,ไม่มีความรู้สึก,เหี้ยมโหด,ขาดความกล้าหาญ,ไร้ความกระตือรือรั้น, See also: ness n., Syn. pitiless,cold

English-Thai: Nontri Dictionary
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're such a heartless person.เธอนี่เลือดเย็นจัง นากาโอะ Platonic Sex (2001)
Perhaps, because I am heartless there is nothing precious to me.บางที อาจจะใช่ก็ได้ ไม่มีอะไรสำคัญสำหรับฉัน Platonic Sex (2001)
How could I ever give birth to such a heartless son!พ่อไม่ได้คิดถึงลูก Something About 1% (2003)
"You who swallowed a falling star, oh heartless man""เจ้าผู้กลืนกินดารา โอ้ ชายผู้ไร้หัวใจ" Howl's Moving Castle (2004)
You heartless son of a bitch!คุณลูกชายใจร้ายหมา! Cubeº: Cube Zero (2004)
Bai's heartless behavior is not without reasonสิ่งที่ไบ่ทำ ไม่ใช่ไม่มีเหตุผล Formula 17 (2004)
The reason I was so furious with you today, was that I couldn't forgive the heartless lie you toldฟังนะ Saku เหตุผลที่ฉันโกรธเธอวันนี้ โดยที่ฉันไม่สามารถให้อภัยได้ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
What a heartless neighborเพื่อนบ้านไร้หัวใจ Ing (2006)
Light must be hurt by such a heartless rumor.ไลท์จะรู้สึกเจ็บปวด เมื่อได้ยินข่าวลือที่เกิดขึ้น Death Note: The Last Name (2006)
I'm a heartless wretch.ข้าเป็นคนไม่มีหัวใจ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
You're some heartless sons of bitches, you know that?พวกนายมันไร้หัวใจ รู้ตัวบ้างไหม Heaven and Hell (2008)
We were so heartless towards Gil Dong!พวกเราใจดำกับกิลดงเกินไป! Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartlessHe heartlessly deserted his wife.
heartlessHe is so heartless.
heartlessIt us heartless of him to say so.
heartlessIt was heartless of him to say such a thing to the sick man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงคอ[ADV] heartlessly, See also: without remorse, hardheartedly, shamelessly, Example: เขามาทุบตีดิฉันได้ลงคอ, Thai definition: อาการที่ทำได้โดยไม่ตะขิดตะขวงหรือไม่น่าจะทำเลย
เลือดเย็น[ADJ] heartless, See also: unfeeling, cold-hearted, brutal, cruel, merciless, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: เขาเป็นฆาตกรเลือดเย็น ฆ่าคนอย่างไร้ความปรานี
เลือดเย็น[ADV] heartlessly, See also: unfeelingly, brutally, cruelly, mercilessly, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: ผู้ต้องหารายนี้ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น ไม่ได้มีความเกรงกลัวกฎหมายเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless   FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity   FR: brutalement ; cruellement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless   FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless   FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean   FR: mauvais ; méchant

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARTLESS HH AA1 R T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heartless (j) hˈaːtləs (h aa1 t l @ s)
heartlessly (a) hˈaːtləsliː (h aa1 t l @ s l ii)
heartlessness (n) hˈaːtləsnəs (h aa1 t l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝情[jué qíng, ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] heartless; without regard for others' feelings, #23,081 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzlos {adj} | herzloser | am herzlosestenheartless | more heartless | most heartless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
因業[いんごう, ingou] (adj-na,n) heartless; cruel; causes and actions; results of actions in previous life [Add to Longdo]
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp,adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate [Add to Longdo]
情け知らず;情知らず[なさけしらず, nasakeshirazu] (n) coldhearted; pitiless; merciless; heartless [Add to Longdo]
神も仏もない[かみもほとけもない, kamimohotokemonai] (exp) There is no God! (used to express despair at the heartlessness of the world); lit [Add to Longdo]
胴欲;胴慾[どうよく, douyoku] (adj-na,n) avarice; heartlessness; greed [Add to Longdo]
薄情[はくじょう, hakujou] (adj-na,n) unfeeling; heartless; cold-hearted; cruel [Add to Longdo]
非情[ひじょう, hijou] (adj-na,n) inanimate nature; callous; heartless [Add to Longdo]
非人情[ひにんじょう, hininjou] (adj-na,n) heartless; inhuman; unfeeling [Add to Longdo]
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness [Add to Longdo]
不仁[ふじん, fujin] (adj-na,n) heartlessness; inhumanity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heartless \Heart"less\, a.
   1. Without a heart.
    [1913 Webster]
 
       You have left me heartless; mine is in your bosom.
                          --J. Webster.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of courage; spiritless; despondent.
    [1913 Webster]
 
       Heartless they fought, and quitted soon their
       ground.                --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Heartless and melancholy.       --W. Irwing.
    [1913 Webster]
 
   3. Destitute of feeling or affection; unsympathetic; cruel.
    "The heartless parasites." --Byron. -- {Heart"less*ly},
    adv. -- {Heart"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heartless
   adj 1: lacking in feeling or pity or warmth [syn: {hardhearted},
       {heartless}] [ant: {soft-boiled}, {softhearted}]
   2: devoid of courage or enthusiasm

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top