หรือคุณหมายถึง heartleß?
Search result for

heartless

(38 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heartless-, *heartless*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heartless    [ADJ] ซึ่งใจ แข็ง, See also: ซึ่งใจจืด, ซึ่งไม่มีความเมตตาสงสาร, ซึ่งเลือดเย็น, Syn. pitiless, merciless, ruthless, Ant. kindly, merciful

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartlessHe is so heartless.
heartlessIt us heartless of him to say so.
heartlessHe heartlessly deserted his wife.
heartlessIt was heartless of him to say such a thing to the sick man.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heartlessadj. ไม่มีหัวใจ,ไม่มีความรู้สึก,เหี้ยมโหด,ขาดความกล้าหาญ,ไร้ความกระตือรือรั้น, See also: ness n., Syn. pitiless,cold

English-Thai: Nontri Dictionary
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงคอ    [ADV] heartlessly, See also: without remorse, hardheartedly, shamelessly, Example: เขามาทุบตีดิฉันได้ลงคอ, Thai definition: อาการที่ทำได้โดยไม่ตะขิดตะขวงหรือไม่น่าจะทำเลย
เลือดเย็น [ADJ] heartless, See also: unfeeling, cold-hearted, brutal, cruel, merciless, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: เขาเป็นฆาตกรเลือดเย็น ฆ่าคนอย่างไร้ความปรานี
เลือดเย็น [ADV] heartlessly, See also: unfeelingly, brutally, cruelly, mercilessly, Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, Example: ผู้ต้องหารายนี้ฆ่าคนอย่างเลือดเย็น ไม่ได้มีความเกรงกลัวกฎหมายเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless   FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity   FR: brutalement ; cruellement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless   FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless   FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean   FR: mauvais ; méchant

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARTLESS    HH AA1 R T L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heartless    (j) (h aa1 t l @ s)
heartlessly    (a) (h aa1 t l @ s l ii)
heartlessness    (n) (h aa1 t l @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzlos {adj} | herzloser | am herzlosestenheartless | more heartless | most heartless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
因業[いんごう, ingou] (adj-na,n) heartless; cruel; causes and actions; results of actions in previous life [Add to Longdo]
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp,adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate [Add to Longdo]
情け知らず;情知らず[なさけしらず, nasakeshirazu] (n) coldhearted; pitiless; merciless; heartless [Add to Longdo]
神も仏もない[かみもほとけもない, kamimohotokemonai] (exp) There is no God! (used to express despair at the heartlessness of the world); lit [Add to Longdo]
胴欲;胴慾[どうよく, douyoku] (adj-na,n) avarice; heartlessness; greed [Add to Longdo]
薄情[はくじょう, hakujou] (adj-na,n) unfeeling; heartless; cold-hearted; cruel [Add to Longdo]
非情[ひじょう, hijou] (adj-na,n) inanimate nature; callous; heartless [Add to Longdo]
非人情[ひにんじょう, hininjou] (adj-na,n) heartless; inhuman; unfeeling [Add to Longdo]
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness [Add to Longdo]
不仁[ふじん, fujin] (adj-na,n) heartlessness; inhumanity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝情[jué qíng, ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] heartless; without regard for others' feelings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heartless \Heart"less\, a.
   1. Without a heart.
    [1913 Webster]
 
       You have left me heartless; mine is in your bosom.
                          --J. Webster.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of courage; spiritless; despondent.
    [1913 Webster]
 
       Heartless they fought, and quitted soon their
       ground.                --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Heartless and melancholy.       --W. Irwing.
    [1913 Webster]
 
   3. Destitute of feeling or affection; unsympathetic; cruel.
    "The heartless parasites." --Byron. -- {Heart"less*ly},
    adv. -- {Heart"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heartless
   adj 1: lacking in feeling or pity or warmth [syn: {hardhearted},
       {heartless}] [ant: {soft-boiled}, {softhearted}]
   2: devoid of courage or enthusiasm

Are you satisfied with the result?

Go to Top