ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untruthful

AH0 N T R UW1 TH F AH0 L   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untruthful-, *untruthful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untruthful[ADJ] ที่พูดโกหก, Syn. lying, dishonest, deceitful, Ant. honest
untruthfulness[N] การโกหก, Syn. lie

English-Thai: Nontri Dictionary
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Never once been untruthful with my heartข้าจะไม่คิดคดทรยศ ต่อหัวใจของข้า Portrait of a Beauty (2008)
I can't paint your eyebrows blue. It would be untruthful.ผมเพ้นท์รูปขนตาให้เป็นสีฟ้าไม่ได้หรอก\มันดูไม่สมจริง Dogtooth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโกหก[n.] (kān kōhok) EN: deception ; untruthfulness   
พูดโกหก[adj.] (phūt kōhok) EN: untruthful   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTRUTHFUL    AH0 N T R UW1 TH F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untruthful    (j) ˈʌntrˈuːθfəl (uh1 n t r uu1 th f @ l)
untruthfully    (a) ˈʌntrˈuːθfəliː (uh1 n t r uu1 th f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unwahr; wahrheitswidrig {adj} | wahrheitswidriger | am wahrheitswidrigstenuntruthful | more untruthful | most untruthful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
妄語戒[もうごかい, mougokai] (exp) {Buddh} do not speak untruthfully (precept) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untruthful \Un*truth"ful\, a.
   Not truthful; unveracious; contrary to the truth or the fact.
   -- {Un*truth"ful*ly}, adv. -- {Un*truth"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untruthful
   adj 1: not expressing or given to expressing the truth; "the
       statement given under oath was untruthful"; "an
       untruthful person" [ant: {true}, {truthful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top