ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

merciless

M ER1 S AH0 L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merciless-, *merciless*, merciles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
merciless(adj) ไร้ความปราณี, See also: ปราศจากความเมตตา, ใจยักษ์, ใจดำ, โหดร้าย, Syn. uncompassionate, harsh, pitiless, Ant. kind, sensitive
mercilessly(adv) อย่างไร้ความปราณี, Syn. brutally
mercilessness(n) การไร้ความปราณี, Syn. cruelty, implacability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
merciless(เมอ'ซิลิส) adj. ไร้ความปรานี, ไม่เห็นอกเห็นใจ., See also: mercilessly adv. mercilessness n., Syn. pitliless

English-Thai: Nontri Dictionary
merciless(adj) ไม่ปรานี, ไม่สงสาร, ไม่เห็นใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Naked, merciless force!คือความเข้มเเข็ง ไร้ซึ่งปราณี Beneath the Planet of the Apes (1970)
But if it is not recovered the result will be the merciless slaughter of the Wachati.แต่... ...ถ้าเราหามันไม่พบ... ...ผลลัพธ์ก็คือ... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Merciless bastard! You can't take her away from me!ไอ้สารเลว ไร้ความเมตตา แกจัมาเอาเธอไปจากฉันไม่ได้เป็นอันขาด Crazy First Love (2003)
Just there the barbarians huddle sheer terror gripping tight their hearts with icy fingers knowing full well what merciless horrors they suffered at the swords and spears of 300.รับรู้ว่าความโหดร้ายไร้เมตตา จากคมหอกคมดาบของ สปาร์เทินสามร้อยนาย น่าสะพรึงกลัวเช่นใด บัดนี้พวกมันตะลึงลานแล้ว เมื่อทุ่งแห่งนี้ 300 (2006)
There's a merciless and competitive world out there.ว่ามีโลกที่ไร้ซึ่งความปรานี และจ้องแต่จะแข่งขันรอเขาอยู่ Like Stars on Earth (2007)
Dozens of Republic warships have been destroyed in merciless surprise attacks that leave no survivors.ยานรบสาธารณรัฐจำนวนมากถูกทำลายใน การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวอันโหดร้าย ปราศจากผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
A merciless hunter who killed every animal in his path.นักล่าจอมโหดผู้ซึ่งฆ่าสัตว์ทุกตัวที่ขวางทางเขา To the Lighthouse (2009)
Revenge, fear, the merciless infliction of pain.การแก้แค้น, ความกลัว, ไร้ความปราณี Funk (2010)
The wife of Quintus Lentulus Batiatus stood against the merciless assault of Spartacus and his dogs!ภรรยาของ Quintus Lentulus Batiatus ยืนพิงโจมตีเลือดเย็น คัสและสุนัขของเขา! Fugitivus (2012)
But grief is a merciless master.แต่ความเศร้าโศก เป็นนายที่ไร้ความปราณี Grief (2012)
Personal and merciless and gross.แค้นส่วนตัว และไร้เมตตา และหยาบช้า All In (2012)
My father would labour 14 hours a day till his hands were raw, risking life and limb, fighting the merciless sea, all to put food on the table, a roof over our heads, warmth in our stove.พ่อผมทำงานวันละ 14 ชั่วโมง จนมือแตกกร้าน, เสี่ยงชีวิตและสุขภาพ ต่อสู้กับทะเลที่ไร้ความปราณี ทั้งหมดเพื่อให้เรามีอาหารกิน, The Grand Seduction (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโหดเหี้ยม(n) ruthlessness, See also: mercilessness, cruelty, brutality, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: แก๊งมาเฟียชาวจีนจะมีความโหดเหี้ยมและดุร้ายกว่าแก๊งชาติอื่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยม[hīem] (v) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless
เหี้ยม[hīem] (adj) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless  FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adj) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless  FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adv) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity  FR: brutalement ; cruellement
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
ใจดำ[jaidam] (adj) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless  FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจร้าย[jairāi] (adj) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean  FR: mauvais ; méchant
เลือดเย็น[leūat yen] (adj) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless  FR: insensible
เลือดเย็น[leūat yen] (adv) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MERCILESS M ER1 S AH0 L AH0 S
MERCILESSLY M ER1 S AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
merciless (j) mˈɜːʳsɪlɪs (m @@1 s i l i s)
mercilessly (a) mˈɜːʳsɪlɪsliː (m @@1 s i l i s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erbarmungslos; unbarmherzig; mitleidlos { adj } | erbarmungsloser; unbarmherziger; mitleidloser | am erbarmungslosesten; am unbarmherzigsten; am mitleidlosestenmerciless | more merciless | most merciless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) #1,815 [Add to Longdo]
仮借無き[かしゃくなき, kashakunaki] (n) merciless(ly) [Add to Longdo]
酷薄無情[こくはくむじょう, kokuhakumujou] (n, adj-na) cold-hearted; merciless; ruthless [Add to Longdo]
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal [Add to Longdo]
残忍酷薄[ざんにんこくはく, zanninkokuhaku] (n, adj-na) cruel; brutal; atrocious; merciless [Add to Longdo]
残忍非道[ざんにんひどう, zanninhidou] (n, adj-na) cruel and inhuman; brutal; merciless [Add to Longdo]
残忍冷酷[ざんにんれいこく, zanninreikoku] (n, adj-na) atrocious and cold-blooded; cruel; brutal; merciless [Add to Longdo]
情け知らず;情知らず[なさけしらず, nasakeshirazu] (n) coldhearted; pitiless; merciless; heartless [Add to Longdo]
無慈悲[むじひ, mujihi] (adj-na, n) merciless; ruthless [Add to Longdo]
容赦なく[ようしゃなく, youshanaku] (adv) (See 容赦) relentlessly; mercilessly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Merciless \Mer"ci*less\, a.
   Destitute of mercy; cruel; unsparing; -- said of animate
   beings, and also, figuratively, of things; as, a merciless
   tyrant; merciless waves.
   [1913 Webster]
 
      The foe is merciless, and will not pity. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Cruel; unmerciful; remorseless; ruthless; pitiless;
     barbarous; savage.
     [1913 Webster] -- {Mer"ci*less*ly}, adv. --
     {Mer"ci*less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 merciless
   adj 1: having or showing no mercy; "the merciless enemy"; "a
       merciless critic"; "gave him a merciless beating" [syn:
       {merciless}, {unmerciful}] [ant: {merciful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top