หรือคุณหมายถึง mercileß?
Search result for

merciless

(33 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merciless-, *merciless*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
merciless    [ADJ] ไร้ความปราณี, See also: ปราศจากความเมตตา, ใจยักษ์, ใจดำ, โหดร้าย, Syn. uncompassionate, harsh, pitiless, Ant. kind, sensitive
mercilessly    [ADV] อย่างไร้ความปราณี, Syn. brutally
mercilessness    [N] การไร้ความปราณี, Syn. cruelty, implacability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
merciless(เมอ'ซิลิส) adj. ไร้ความปรานี,ไม่เห็นอกเห็นใจ., See also: mercilessly adv. mercilessness n., Syn. pitliless

English-Thai: Nontri Dictionary
merciless(adj) ไม่ปรานี,ไม่สงสาร,ไม่เห็นใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโหดเหี้ยม    [N] ruthlessness, See also: mercilessness, cruelty, brutality, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: แก๊งมาเฟียชาวจีนจะมีความโหดเหี้ยมและดุร้ายกว่าแก๊งชาติอื่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยม[v.] (hīem) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless   
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless   FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity   FR: brutalement ; cruellement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless   FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean   FR: mauvais ; méchant
เลือดเย็น[adj.] (leūat yen) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless   FR: insensible
เลือดเย็น[adv.] (leūat yen) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly   

CMU English Pronouncing Dictionary
MERCILESS    M ER1 S AH0 L AH0 S
MERCILESSLY    M ER1 S AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
merciless    (j) (m @@1 s i l i s)
mercilessly    (a) (m @@1 s i l i s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erbarmungslos; unbarmherzig; mitleidlos {adj} | erbarmungsloser; unbarmherziger; mitleidloser | am erbarmungslosesten; am unbarmherzigsten; am mitleidlosestenmerciless | more merciless | most merciless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮借無き[かしゃくなき, kashakunaki] (n) merciless(ly) [Add to Longdo]
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
酷薄無情[こくはくむじょう, kokuhakumujou] (n,adj-na) cold-hearted; merciless; ruthless [Add to Longdo]
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal [Add to Longdo]
残忍酷薄[ざんにんこくはく, zanninkokuhaku] (n,adj-na) cruel; brutal; atrocious; merciless [Add to Longdo]
残忍非道[ざんにんひどう, zanninhidou] (n,adj-na) cruel and inhuman; brutal; merciless [Add to Longdo]
残忍冷酷[ざんにんれいこく, zanninreikoku] (n,adj-na) atrocious and cold-blooded; cruel; brutal; merciless [Add to Longdo]
情け知らず;情知らず[なさけしらず, nasakeshirazu] (n) coldhearted; pitiless; merciless; heartless [Add to Longdo]
無慈悲[むじひ, mujihi] (adj-na,n) merciless; ruthless [Add to Longdo]
容赦なく[ようしゃなく, youshanaku] (adv) (See 容赦) relentlessly; mercilessly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Merciless \Mer"ci*less\, a.
   Destitute of mercy; cruel; unsparing; -- said of animate
   beings, and also, figuratively, of things; as, a merciless
   tyrant; merciless waves.
   [1913 Webster]
 
      The foe is merciless, and will not pity. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Cruel; unmerciful; remorseless; ruthless; pitiless;
     barbarous; savage.
     [1913 Webster] -- {Mer"ci*less*ly}, adv. --
     {Mer"ci*less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 merciless
   adj 1: having or showing no mercy; "the merciless enemy"; "a
       merciless critic"; "gave him a merciless beating" [syn:
       {merciless}, {unmerciful}] [ant: {merciful}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top