Search result for

compassion

(64 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compassion-, *compassion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compassion[N] ความเห็นใจ, See also: ความรู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น, Syn. sympathy, empathy, pity
compassionate[ADJ] ที่รู้สึกเห็นใจ, See also: ที่รู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น, Syn. sympathetic, merciful
compassionately[ADV] อย่างรู้สึกเห็นอกเห็นใจ, Syn. kindly, pitying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compassion(คัมแพซ'เชิน) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. pity
compassionate(คัมแพช'เชินเนท) adj. มีความสงสาร,มีความเวทนา,มีความเห็นอกเห็นใจ, See also: compassionateness n.ดูcompassionate, Syn. tender-hearted,sympathetic ###A. ruthless

English-Thai: Nontri Dictionary
compassion(n) ความสงสาร,ความสมเพช,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ
compassionate(adj) มีความสงสาร,มีความเห็นอกเห็นใจ,มีความเวทนา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compassionเมตตาและกรุณา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The father's word is compassionคำของพ่อคือความสงสาร Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I've petitioned before the court for his compassionate parole.ฉันได้ petitioned ก่อนศาล สำหรับการพักการลงโทษความเห็นอกเห? In the Name of the Father (1993)
As a being of light, I must show compassion for all living things.ในฐานะบุตรแห่งแสง ผมต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
He is the reincarnation of Avalokiteshvara... the Bodhisattva of Compassion.ท่านเป็นอวตารของ พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นสมันตมุข Seven Years in Tibet (1997)
Holy Lord, Gentle Glory, Eloquent, Compassionate...พระผู้ศักดิ์สิทธิ์มหาเมตตาวาจาสิทธิ์... Seven Years in Tibet (1997)
The Tibetans say an enemy is the greatest teacher... because only an enemy can help develop patience and compassion.ชาวทิเบตบอกว่าศัตรู คือครูที่ดีที่สุด เพราะมีแต่ศัตรูเท่านั้นที่ทำให้เรา เรียนรู้ความอดทนและเห็นอกเห็นใจ Seven Years in Tibet (1997)
- Compassion.- CompassionAnna and the King (1999)
Without suffering, there's no compassion.ถ้าไม่มีเรื่องเหลวไหน / ก็ไม่มีความเมตตา A Walk to Remember (2002)
"I will have compassion on whom I will have compassion."พ่อมีความเห็นใจต่อผู้ที่สมควรไ/ด้รับความเห็นใจ 21 Grams (2003)
I'm hoping that someone like yourself, someone who may have been given a helping hand, might have a little compassion for someone in a similar situation.ผมหวังว่าคนอย่างคุณ คนที่อาจจะช่วยเหลือคนอื่น อาจจะเห็นใจ คนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ Crash (2004)
Have you no compassion for my poor nerves?คุณไม่สงสาร เส้นประสาทของฉันเลยหรือ Pride & Prejudice (2005)
If he had any compassion, he would've sprained his ankle.ถ้าเขามีความเมตตาสักนิด เขาควรทำให้ตัวเองข้อเท้าเคล็ด Pride & Prejudice (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compassionCompassion is entirely absent from his character.
compassionHe steeled himself against compassion.
compassionNothing is as important as compassion.
compassionThe tyrant's heart melted with compassion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็นอกเห็นใจ[N] sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความเห็นใจ, ความเข้าใจ, Example: ครอบครัวของผู้ตายได้รับความเห็นอกเห็นใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก, Thai definition: ความร่วมรู้สึกในใจหรือเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
การุญ[N] kindliness, See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent, Syn. การุณย์, ความกรุณา, ความปราณี, ความเมตตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การุณย์[N] kindliness, See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent, Syn. การุญ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเมตตา
ความรู้สึกสะเทือนใจ[N] sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความสะเทือนใจ
ความสมเพช[N] pity, See also: compassion, sympathy, pathos, Syn. ความเวทนา, ความสงสาร, Example: เธอถอนหายใจด้วยความสมเพชเวทนาต่อความงมงายของผู้คน
ความเวทนา[N] pity, See also: compassion, sympathy, pathos, Syn. ความสงสาร, ความเห็นใจ, Ant. ความทารุณ, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม, Example: ภาพชายชรานั่งขอทานก่อให้เกิดความเวทนาแก่ผู้ที่เดินผ่านไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเห็นใจ[n.] (khwām henjai) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration   FR: sympathie [f]
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karunā) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity   FR: bienveillance [f] ; sympathie [f]
ความรู้สึกสะเทือนใจ[n. exp.] (khwām rūseuk satheūoenjai) EN: sympathy ; compassion ; condolence   
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for   FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
สังเวช[v.] (sangwēt) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on   FR: déplorer ; plaindre
สมเพช[v.] (somphēt) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity   FR: s'apitoyer ; compatir
สงสาร[v. exp.] (songsān) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion   FR: s'apitoyer ; compatir
เวทนา[v.] (wētthanā = wēthanā ) EN: pity ; have compassion on ; sympathize with   FR: compatir ; s'apitoyer

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPASSION    K AH0 M P AE1 SH AH0 N
COMPASSIONATE    K AH0 M P AE1 SH AH0 N AH0 T
COMPASSIONATELY    K AH0 M P AE1 SH AH0 N AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compassion    (n) (k @1 m p a1 sh @ n)
compassionate    (j) (k @1 m p a1 sh @ n @ t)
compassionately    (a) (k @1 m p a1 sh @ n @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱心[ài xīn, ㄞˋ ㄒㄧㄣ, / ] compassion, #3,372 [Add to Longdo]
同情[tóng qíng, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˊ, ] compassion; relent; sympathize; sympathy, #6,560 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, ] compassionate; gentle; merciful; kind; humane, #8,240 [Add to Longdo]
痛感[tòng gǎn, ㄊㄨㄥˋ ㄍㄢˇ, ] compassion, #37,432 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitgefühl {n} (mit)compassion (for) [Add to Longdo]
Mitleid {n}; Erbarmen {n} (mit)compassion (on, for) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
哀れみ;憐れみ[あわれみ, awaremi] (n) pity; compassion [Add to Longdo]
哀憐[あいれん, airen] (n,vs) pity; compassion [Add to Longdo]
恩情[おんじょう, onjou] (n) compassion; affection [Add to Longdo]
恩徳[おんとく;おんどく, ontoku ; ondoku] (n) (obsc) grace; blessing; compassion [Add to Longdo]
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive [Add to Longdo]
観音菩薩;觀音菩薩(oK)[かんのんぼさつ, kannonbosatsu] (n) (See 観音,観世音) Kannon; Goddess of Mercy; Bodhisattva of Compassion; Guan Yin [Add to Longdo]
観自在[かんじざい, kanjizai] (n) {Buddh} Avalokitesvara (bodhisattva); the all-compassionate [Add to Longdo]
血の通った[ちのかよった, chinokayotta] (adj-f) warm; blood-circulating; compassionate [Add to Longdo]
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compassion \Com*pas"sion\, n. [F., fr. L. compassio, fr. compati
   to have compassion; com- + pati to bear, suffer. See
   {Patient}.]
   Literally, suffering with another; a sensation of sorrow
   excited by the distress or misfortunes of another; pity;
   commiseration.
   [1913 Webster]
 
      Womanly ingenuity set to work by womanly compassion.
                          --Macaulay.
 
   Syn: Pity; sympathy; commiseration; fellow-feeling; mercy;
     condolence. See {Pity}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compassion \Com*pas"sion\, v. t.
   To pity. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compassion
   n 1: a deep awareness of and sympathy for another's suffering
      [syn: {compassion}, {compassionateness}]
   2: the humane quality of understanding the suffering of others
     and wanting to do something about it [syn: {compassion},
     {pity}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 compassion /kɔ̃pasjɔ̃/ 
  compassion; pity; charity; mercifulness; mercy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top