หรือคุณหมายถึง ruthleß?
Search result for

ruthless

(51 entries)
(0.0056 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruthless-, *ruthless*, ruthles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruthless[ADJ] ไร้ความปรานี, See also: โหดเหี้ยม, อำมหิต, Syn. cruel, merciless, pitiless
ruthlessly[ADV] อย่างไร้ความปราณี, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. brutally, fiercely, wastefully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruthless(รูธ'ลิส) adj. ไม่มีความเมตตา,ไร้ความปรานี,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: ruthfully adv. ruthfulness n., Syn. cruel,inhuman,merciless,pitiless,callous

English-Thai: Nontri Dictionary
ruthless(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,ทารุณ,ไม่ปรานี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't think your tears restrain my desire; they make me more ruthlessไม่คิดว่าน้ำตาของคุณ .ยับยั้ง my desire ; ที่เขาทำฉันไม่มีความเมตตามากกว่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months.ตอนนี้พวกเขาอาจจะโง่ ... ขโมยอนุ ... แม้กระทั่งติดยาเสพติด แต่พวกเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหิน ที่มี terrorized สหราชอาณาจักร? In the Name of the Father (1993)
Ruthless, trained killers are just a phone call away.โทรแค่กริ๊งเดียว ก็มีคนไปฆ่าเขาได้แล้ว Love Actually (2003)
Lucian, the most feared and ruthless leader ever to rule the Lycan clan had finally been killed.ลูเซียน ผู้นำที่แข็งแกร่งและน่ากลัวของพวกไลแคน ถูกสังหารลงในที่สุด Underworld (2003)
Please tell me I'm not a ruthless bitch.บอกฉันหน่อยว่า ฉันไม่ได้โหดเกินใช่มั้ย The Constant Gardener (2005)
A bunch of ruthless criminals have beaten the men that uphold our justice system.อาชญากรระห่ำชนะ กลุ่มผู้ถือความยุติธรรมได้ The Longest Yard (2005)
These Japanese companies are ruthless.บริษัทญี่ปุ่นพวกนั้น มันอำมหิตมาก Awake (2007)
600 years before Columbus North America was invaded by ruthless marauders intent on settling its shores.600 ปี ก่อนโคลัมบัส... อเมริกาเหนือถูกรุกรานจากพวกไร้ปราณี ที่ต้องการตั้งรกรากบนฝั่ง Pathfinder (2007)
What ruthless madmen could have done this to us?ไอ้บ้าหน้าไหน มาทำแบบนี้กับพวกเรา The Simpsons Movie (2007)
Forged a decent reputation as a ruthless marauder and cold-blooded killer.ลวงโลกสร้างชื่อว่าเป็นมหาโจรจอมโหด โฉดสุดๆ Stardust (2007)
It's like--and she gets inside their heads, figures out their worst fears and just--- ruthlessly exploits that fear.มันคล้ายๆกับว่า หล่อนเข้าไปอยู่ในหัวของพวกนั้น ผมเห็นว่าพวกเค้ากลัว แล้วก็ - Never Been Marcused (2008)
Be ruthless and bring me back a story with teeth.เถื่อนเข้าไว้พ่อหนุ่ม แล้วเอาเรื่องสุดเจ๋งกลับมาให้ได้ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruthlessThose guys are ruthless, covering up their tracks like that after all their wrongdoing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอำมหิต[N] cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความโหด[N] ruthlessness, See also: savage, brutality, cruelness, Syn. ความอำมหิต, ความร้ายกาจ, Example: การปฏิบัติการครั้งนี้แสดงถึงความโหดความอำมหิตของอาชญากร
ความโหดเหี้ยม[N] ruthlessness, See also: mercilessness, cruelty, brutality, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: แก๊งมาเฟียชาวจีนจะมีความโหดเหี้ยมและดุร้ายกว่าแก๊งชาติอื่นๆ
ถูลู่ถูกัง[ADV] ruthlessly, See also: forcefully, unmercifully, recklessly, impetuously, Syn. ถูไถ, Example: ผมลากมันถูลู่ถูกังเข้าไปในห้อง, Thai definition: อาการที่ลากดึงหรือฉุดไปให้ได้โดยไม่ปรานีปราศรัย
ใจไม้ไส้ระกำ[ADJ] unsympathetic, See also: ruthless, merciless, cruel, callous, unfeeling, pitiless, heartless, hard-hearted, Syn. ใจร้าย, ใจดำ, Ant. ใจดี, เมตตา, กรุณา, Example: เขาไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำ แต่เขาเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ, Thai definition: เพิกเฉยดูดาย, ไม่มีเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร
โหดเหี้ยม[ADJ] ruthless, See also: brutal, pitiless, heartless, cruel, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: เพราะคุณเป็นคนโหดเหี้ยมจึงไม่มีใครอยากที่จะยุ่งด้วย, Thai definition: ที่ปราศจากความเมตตากรุณา
โหดเหี้ยม[ADV] ruthlessly, See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: ท่านถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม, Thai definition: อย่างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยม[ADJ] ruthless, See also: hard, cruel, merciless, brutal, harsh, pitiless, Syn. โหด, เหี้ยมโหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาเป็นคนเหี้ยมเสียจริงๆ จนไม่มีใครกล้าสู้กับเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยม[v.] (hīem) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless   
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel   FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ทมิฬ[adj.] (thamin) EN: cruel ; savage ; ruthless ; brutal ; vicious ; heartless ; cruel-hearted   FR: cruel ; brutal
ทารุณ[adj.] (thārun) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless   FR: bestial ; brutal

CMU English Pronouncing Dictionary
RUTHLESS    R UW1 TH L AH0 S
RUTHLESSLY    R UW1 TH L AH0 S L IY0
RUTHLESSNESS    R UW1 TH L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruthless    (j) (r uu1 th l i s)
ruthlessly    (a) (r uu1 th l i s l ii)
ruthlessness    (n) (r uu1 th l i s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kù, ㄎㄨˋ, ] ruthless; strong (as of wine); (slang loan from English) cool, great, #3,490 [Add to Longdo]
暴戾[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] ruthless, #48,745 [Add to Longdo]
恶辣[è là, ㄜˋ ㄌㄚˋ, / ] ruthless, #561,547 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
酷薄無情[こくはくむじょう, kokuhakumujou] (n,adj-na) cold-hearted; merciless; ruthless [Add to Longdo]
暴悪無類[ぼうあくむるい, bouakumurui] (n,adj-no) incomparably ruthless; diabolical [Add to Longdo]
無慈悲[むじひ, mujihi] (adj-na,n) merciless; ruthless [Add to Longdo]
無情[むじょう, mujou] (n,adj-no,adj-na) heartlessness; hardness; cruelty; ruthless; (P) [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na,n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruthless \Ruth"less\, a.
   Having no ruth; cruel; pitiless.
   [1913 Webster]
 
      Their rage the hostile bands restrain,
      All but the ruthless monarch of the main. --Pope.
   [1913 Webster] -- {Ruth"less*ly}, adv. -- {Ruth"less*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruthless
   adj 1: without mercy or pity; "an act of ruthless ferocity"; "a
       monster of remorseless cruelty" [syn: {pitiless},
       {remorseless}, {ruthless}, {unpitying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top