หรือคุณหมายถึง ruthleß?
Search result for

ruthless

(39 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruthless-, *ruthless*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruthless    [ADJ] ไร้ความปรานี, See also: โหดเหี้ยม, อำมหิต, Syn. cruel, merciless, pitiless
ruthlessly    [ADV] อย่างไร้ความปราณี, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. brutally, fiercely, wastefully

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruthlessThose guys are ruthless, covering up their tracks like that after all their wrongdoing.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruthless(รูธ'ลิส) adj. ไม่มีความเมตตา,ไร้ความปรานี,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: ruthfully adv. ruthfulness n., Syn. cruel,inhuman,merciless,pitiless,callous

English-Thai: Nontri Dictionary
ruthless(adj) ดุร้าย,เหี้ยมโหด,ทารุณ,ไม่ปรานี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอำมหิต    [N] cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความโหด    [N] ruthlessness, See also: savage, brutality, cruelness, Syn. ความอำมหิต, ความร้ายกาจ, Example: การปฏิบัติการครั้งนี้แสดงถึงความโหดความอำมหิตของอาชญากร
ความโหดเหี้ยม    [N] ruthlessness, See also: mercilessness, cruelty, brutality, Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ, Example: แก๊งมาเฟียชาวจีนจะมีความโหดเหี้ยมและดุร้ายกว่าแก๊งชาติอื่นๆ
ถูลู่ถูกัง    [ADV] ruthlessly, See also: forcefully, unmercifully, recklessly, impetuously, Syn. ถูไถ, Example: ผมลากมันถูลู่ถูกังเข้าไปในห้อง, Thai definition: อาการที่ลากดึงหรือฉุดไปให้ได้โดยไม่ปรานีปราศรัย
ใจไม้ไส้ระกำ [ADJ] unsympathetic, See also: ruthless, merciless, cruel, callous, unfeeling, pitiless, heartless, hard-hearted, Syn. ใจร้าย, ใจดำ, Ant. ใจดี, เมตตา, กรุณา, Example: เขาไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำ แต่เขาเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ, Thai definition: เพิกเฉยดูดาย, ไม่มีเมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใคร
โหดเหี้ยม [ADJ] ruthless, See also: brutal, pitiless, heartless, cruel, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: เพราะคุณเป็นคนโหดเหี้ยมจึงไม่มีใครอยากที่จะยุ่งด้วย, Thai definition: ที่ปราศจากความเมตตากรุณา
โหดเหี้ยม [ADV] ruthlessly, See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: ท่านถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม, Thai definition: อย่างปราศจากความเมตตากรุณา
เหี้ยม [ADJ] ruthless, See also: hard, cruel, merciless, brutal, harsh, pitiless, Syn. โหด, เหี้ยมโหด, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาเป็นคนเหี้ยมเสียจริงๆ จนไม่มีใครกล้าสู้กับเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยม[v.] (hīem) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless   
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless   FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel   FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless   FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel   FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind   FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ทมิฬ[adj.] (thamin) EN: cruel ; savage ; ruthless ; brutal ; vicious ; heartless ; cruel-hearted   FR: cruel ; brutal
ทารุณ[adj.] (thārun) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless   FR: bestial ; brutal

CMU English Pronouncing Dictionary
RUTHLESS    R UW1 TH L AH0 S
RUTHLESSLY    R UW1 TH L AH0 S L IY0
RUTHLESSNESS    R UW1 TH L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruthless    (j) (r uu1 th l i s)
ruthlessly    (a) (r uu1 th l i s l ii)
ruthlessness    (n) (r uu1 th l i s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]
酷薄無情[こくはくむじょう, kokuhakumujou] (n,adj-na) cold-hearted; merciless; ruthless [Add to Longdo]
暴悪無類[ぼうあくむるい, bouakumurui] (n,adj-no) incomparably ruthless; diabolical [Add to Longdo]
無慈悲[むじひ, mujihi] (adj-na,n) merciless; ruthless [Add to Longdo]
無情[むじょう, mujou] (n,adj-no,adj-na) heartlessness; hardness; cruelty; ruthless; (P) [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na,n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶辣[è là, / ] ruthless [Add to Longdo]
暴戾[bào lì, ] ruthless [Add to Longdo]
[kù, ] ruthless; strong (as of wine); (slang loan from English) cool, great [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruthless \Ruth"less\, a.
   Having no ruth; cruel; pitiless.
   [1913 Webster]
 
      Their rage the hostile bands restrain,
      All but the ruthless monarch of the main. --Pope.
   [1913 Webster] -- {Ruth"less*ly}, adv. -- {Ruth"less*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruthless
   adj 1: without mercy or pity; "an act of ruthless ferocity"; "a
       monster of remorseless cruelty" [syn: {pitiless},
       {remorseless}, {ruthless}, {unpitying}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top