ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ruthlessly

R UW1 TH L AH0 S L IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruthlessly-, *ruthlessly*, ruthless
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruthlessly[ADV] อย่างไร้ความปราณี, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. brutally, fiercely, wastefully

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's like--and she gets inside their heads, figures out their worst fears and just--- ruthlessly exploits that fear.มันคล้ายๆกับว่า หล่อนเข้าไปอยู่ในหัวของพวกนั้น ผมเห็นว่าพวกเค้ากลัว แล้วก็ - Never Been Marcused (2008)
Ruthlessly murdered by an arrow, from the Warlord's bow.แล้วก็ถูกลูกธนูยิงอย่างไร้ความปรานี ธนูของแม่ทัพใหญ่ The Forbidden Kingdom (2008)
A piece that showcases the beauty of an orchestra... but can also ruthlessly expose an orchestra's competence.เป็นบทเพลงที่วาดให้เห็นความงดงามของวงออร์เคสตร้า ถึงจะเป็นเพลงที่ดีแต่ก็ควบคุมโทนเสียงได้ยากน่าดูเหมือนกัน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
A killing meticulously planned, ruthlessly executed.เป็นการฆาตกรรมเลือดเย็น ที่เตรียมการมาอย่างดี Nothing But the Blood (2009)
Ruthlessly ambitious.มักใหญ่ Ruthlessly Death Race 2 (2010)
As ruthlessly as he cut off troy and pierce's dignity.เหมือนที่เขาหั่นศักดิ์ศรีของทรอยกับเพียร์ซเป็นชิ้นๆ Communication Studies (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูลู่ถูกัง[ADV] ruthlessly, See also: forcefully, unmercifully, recklessly, impetuously, Syn. ถูไถ, Example: ผมลากมันถูลู่ถูกังเข้าไปในห้อง, Thai definition: อาการที่ลากดึงหรือฉุดไปให้ได้โดยไม่ปรานีปราศรัย
โหดเหี้ยม[ADV] ruthlessly, See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, Example: ท่านถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยม, Thai definition: อย่างปราศจากความเมตตากรุณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly   FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement

CMU English Pronouncing Dictionary
RUTHLESSLY R UW1 TH L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruthlessly (a) rˈuːθlɪsliː (r uu1 th l i s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruthless \Ruth"less\, a.
   Having no ruth; cruel; pitiless.
   [1913 Webster]
 
      Their rage the hostile bands restrain,
      All but the ruthless monarch of the main. --Pope.
   [1913 Webster] -- {Ruth"less*ly}, adv. -- {Ruth"less*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruthlessly
   adv 1: in a ruthless manner; "the government has been urged to
       take immediate action to deal ruthlessly with the
       strikers"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top