ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

untruth

AH0 N T R UW1 TH   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -untruth-, *untruth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
untruth[N] การโกหก, See also: การหลอกลวง, Syn. deception, dishonesty, Ant. honesty, frankness
untruthful[ADJ] ที่พูดโกหก, Syn. lying, dishonest, deceitful, Ant. honest
untruthfulness[N] การโกหก, Syn. lie

English-Thai: Nontri Dictionary
untruth(n) ความไม่จริง,ความหลอกลวง,ความเท็จ,ความไม่ซื่อสัตย์
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even if Miguel senses my deception, he'll forgive me this one small untruth.ต่อให้มิเกลรับรู้ว่าผมหลอกลวง เขาจะให้อภัยผมกับการโกหกเล็กน้อยนี่ Sí se puede (2008)
Never once been untruthful with my heartข้าจะไม่คิดคดทรยศ ต่อหัวใจของข้า Portrait of a Beauty (2008)
I can't paint your eyebrows blue. It would be untruthful.ผมเพ้นท์รูปขนตาให้เป็นสีฟ้าไม่ได้หรอก\มันดูไม่สมจริง Dogtooth (2009)
The Anne I used to know was quite above telling an untruth.แอนน์ที่ฉันรู้จัก แทบจะไม่พูดความจริงต่อกันเลย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Look at untruth with wisdom"มองที่ไม่จริงปัญญา" Decline of an Empire (2014)
A fib. An untruth.โกหก โป้ปด ไม่ใช่เรื่องจริง Green Light (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโกหก[n.] (kān kōhok) EN: deception ; untruthfulness   
มุสา[v.] (musā) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood   
มุสาวาท[n.] (musāwāt) EN: lie ; falsehood ; fib ; untrue words ; untruth   FR: mensonge [m] ; contre-vérité [f] ; menterie [f] (fam. - vx)
พูดโกหก[adj.] (phūt kōhok) EN: untruthful   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTRUTH    AH0 N T R UW1 TH
UNTRUTHS    AH0 N T R UW1 TH S
UNTRUTHS    AH0 N T R UW1 DH S
UNTRUTHFUL    AH0 N T R UW1 TH F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
untruth    (n) ˈʌntrˈuːθ (uh1 n t r uu1 th)
untruths    (n) ˈʌntrˈuːðz (uh1 n t r uu1 dh z)
untruthful    (j) ˈʌntrˈuːθfəl (uh1 n t r uu1 th f @ l)
untruthfully    (a) ˈʌntrˈuːθfəliː (uh1 n t r uu1 th f @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unwahrheit {f} | Unwahrheiten {pl}untruth | untruths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚実混交;虚実混淆[きょじつこんこう, kyojitsukonkou] (n) mishmash of truth and untruth; mixture of fiction and fact [Add to Longdo]
虚妄[きょもう, kyomou] (n) falsehood; untruth; delusion [Add to Longdo]
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
妄語戒[もうごかい, mougokai] (exp) {Buddh} do not speak untruthfully (precept) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Untruth \Un*truth"\, n.
   1. The quality of being untrue; contrariety to truth; want of
    veracity; also, treachery; faithlessness; disloyalty.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is untrue; a false assertion; a falsehood; a
    lie; also, an act of treachery or disloyalty. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Lie; falsehood. See {Lie}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 untruth
   n 1: a false statement [syn: {falsehood}, {falsity}, {untruth}]
      [ant: {true statement}, {truth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top