Search result for

-sou-

(75 entries)
(0.9249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sou, *sou*
Possible hiragana form: -そう-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sou[N] เหรียญบรอนซ์ของฝรั่งเศส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Does that sound good?ดีมั้ย ? We're So Happy You're So Happy (2008)
Soup.- ซุป Virtual Reality Bites (2015)
Here--your one and only sourceที่นี่ - - แหล่งข่าวแหล่งเดียว New Haven Can Wait (2008)
Why does that name sound familiar?เค้าเป็นใครหรอ? New Haven Can Wait (2008)
You might not smile just at the coquettish sound of it.ฉันอาจไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับกำลังยั่วยวนใครอยู่ New Haven Can Wait (2008)
Sounds great.ก็ดีนะ New Haven Can Wait (2008)
Your one and only sourceแหล่งข่าวแหล่งเดียว Chuck in Real Life (2008)
What are you talking about? According to my sources,เธอกำลังเรื่องอะไรหนะ จากแหล่งข่าวของฉัน Chuck in Real Life (2008)
It sounds perfect. Just one problem--i know you.มันฟังดูดี มีแค่ปัญหานึง ฉันรู้จักนิสัยคุณ Chuck in Real Life (2008)
Chill out, watch a movie, you know? Yeah, that sounds good.สบายๆ ดูหนังกัน เข้าใจใช่ไหม ใช่ ฟังดูดีนะ Chuck in Real Life (2008)
Sounds like a discussion between equals.ดูเหมือนว่าการคุยครั้งนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรม Chuck in Real Life (2008)
Your one and only sourceแหล่งข่าวแหล่งเดียวของคุณ Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
souI couldn't hear the sound well.
souApparently the iPod nano has good sound.
souYou are soul needs rescue.
souThere was a large sound when I was reading a book.
souAyano tutted, making a sour face.
souThis story might sound unbelievable but it is true.
souShe must be from the South.
souIs it true that chicken soup will cure a cold?
souLight travels much faster than sound.
souThe island is to the south of Japan.
souThe buzzer sounded.
souThe story didn't sound true.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sou    (n) (s uu1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
草案[そうあん, souan] (n) เอกสารฉบับร่าง
相関[そうかん, soukan] (n vt) ความเกี่ยวข้องกัน, ความเกี่ยวเนื่อง
総額[そうがく, sougaku] (n) ผลรวม, ยอดรวม , See also: R. 総計、合計
創業費[そうぎょうひ, sougyouhi] ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท
送迎[そうげい, sougei] การรับส่ง
操作[そうさ, sousa] (n) การควบคุม
葬式[そうしき, soushiki] (n) งานศพ
送受信[そうじゅしん, soujushin] (name) รับส่ง
塑性[そうせい, sousei] (n ) Plasticity ความสามารถเปลี่ยนรูปได้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
沿う[そう, sou] Thai: (แล่น)ไปตาม English: to run along
沿う[そう, sou] Thai: ทำตาม English: to follow

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Soubrette {f} | Soubretten {pl}soubrette | soubrettes [Add to Longdo]
Souffleur {m}; Souffleuse {f}prompter [Add to Longdo]
Souffleurkasten {m}prompt box [Add to Longdo]
Souper {n}dinner [Add to Longdo]
Soutane {f} | Soutanen {pl}cassock | cassocks [Add to Longdo]
Souvenir {n}souvenir [Add to Longdo]
Souveränität {f}; Landeshoheit {f}sovereignty [Add to Longdo]
soundso großsuch-and-such a size [Add to Longdo]
soundso viel kostento cost such-and-such; to cost so-and-so much [Add to Longdo]
soupierento dine [Add to Longdo]
souverän; unumschränkt {adj}sovereign [Add to Longdo]
Souleyetbaumsteiger {m} [ornith.]Streak-headed Woodcreeper [Add to Longdo]
South Carolina (US-Bundesstaat)South Carolina (SC) [Add to Longdo]
South Dakota (US-Bundesstaat)South Dakota (SD) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そう[, sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na,suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P) [Add to Longdo]
沿う[そう, sou] (v5u) (1) to run along; to run beside; (2) (See 添う) to follow (a plan, etc.); to act in accordance with; (P) [Add to Longdo]
然う[そう, sou] (adv) (1) (uk) (See ああ,斯う,如何・どう) in that way (concerning the actions of the listener or concerning the ideas expressed or understood by the listener; with a neg. sentence, implies that something isn't as much as one might think); thus; such; (int) (2) so (used to express agreement with something said); (3) so? (used to express some doubt with something said); (P) [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) monk; priest; (P) [Add to Longdo]
[そう, sou] (n,n-suf,ctr) pair; (P) [Add to Longdo]
[そう, sou] (n,adj-na) (1) vibrancy; strength; bravery; manliness; (2) (esp. of men) one's prime (approx. age 30) [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) Song (dynasty of China) [Add to Longdo]
[そう, sou] (n,n-suf) (1) layer; seam; bed; stream; class; (2) {math} sheaf; (ctr) (3) storey (of a building); story; floor [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) conception; idea; thought; (2) {Buddh} (See 五蘊) samjna (perception); (P) [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (arch) basin; tub [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[そう, sou] layer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そう, sou] BUDDHISTISCHER PRIESTER, BUDDHISTISCHER MOENCH [Add to Longdo]
[そう, sou] SCHOEPFUNG [Add to Longdo]
[そう, sou] MAENNLICH, KRAFTVOLL [Add to Longdo]
[そう, sou] SCHICHT [Add to Longdo]
[そう, sou] IDEE, GEDANKE [Add to Longdo]
[そう, sou] Idee, Gedanke [Add to Longdo]
[そう, sou] FREUND [Add to Longdo]
[そう, sou] WANNE, GROSSES FASS, TONNE [Add to Longdo]
沿う[そう, sou] entlanglaufen, anstehen, laengs_stehen [Add to Longdo]
添う[そう, sou] begleiten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sou \Sou\, n.; pl. {Sous}or. [F. sou, OF. sol, from L. solidus a
   gold coin, in LL., a coin of less value. See {Sold}, n.,
   {Solid}, and and cf. {Sol}, {Soldo}.]
   An old French copper coin, equivalent in value to, and now
   displaced by, the five-centime piece (1/20 of a franc), which
   is popularly called a sou.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sou
   n 1: a former French coin of low denomination; often used of any
      small amount of money; "he hasn't a sou to his name"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top