Search result for

วัด

(117 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วัด-, *วัด*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
ปลัดจังหวัดDeputy Governor

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวัด (n ) (n.) 縁日 [えんにち]
Image:
งูสวัด帯状疱疹 [たいじょうほうしん]
Image:

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วัดพระเชตวัน (n name ) Jetavana Monastery
วัดหัวยาง[วัด-หัว-ยาง] ชื่อดรงเรียน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (n name org uniq ) Provincial Industry Office
วัดดีครับเรียนที่ใหนครับ (n vi vt )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัด    [N] (Buddhist) temple, See also: house of worship, house of prayer, monastery, temple and temple grounds, Example: รูปหล่อโลหะสัตว์หิมพานต์ต่างๆ ในวัดสะท้อนความเชื่อทางพุทธศาสนาในเรื่องไตรภูมิ, Count unit: วัด, Thai definition: สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวชเป็นต้น
วัด    [V] whip (a fishing line), Thai definition: ทำให้ปลายม้วนเข้ามาโดยเร็ว
วัด    [V] measure, See also: gauge, mark out, scale, take measurement, Example: อย่าลืมวัดความกว้างของหน้าต่างก่อนซื้อผ้าม่าน, Thai definition: สอบขนาดหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ
วัดผล    [V] evaluate, See also: test, Syn. ประเมินผล, Thai definition: ประเมินผลการเรียน การสอน เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพให้เด็กเรียนดีขึ้น ครูสอนเก่งขึ้น และให้การตัดสินเที่ยงตรงแน่นอนและยุติธรรมมากขึ้น
วัดวา    [N] temple, See also: monastery, Syn. วัด, วัดวาอาราม, Example: เขาเข้าวัดวาเพื่อไปทำบุญและปฏิบัติธรรม, Count unit: วัด
วัดวา    [V] be equal to, See also: be on a par, be evenly matched, be roughly on the same level, Syn. เทียบ, เปรียบ, Example: ความยากลำบากของคุณก็พอวัดวากับของผม, Thai definition: พอเท่าๆ กัน, พอเสมอกัน
วัดใจ    [V] test one's willingness, Syn. ทดสอบ, Example: การทดสอบครั้งนี้มีเพื่อวัดใจผู้สมัครทุกคน, Thai definition: ทดสอบความกล้า
วัดดวง    [V] test one's luck, Example: การจัดการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อวัดดวงท่านประธานาธิบดีว่าจะอยู่หรือจะไป, Thai definition: อาศัยโชคเป็นเครื่องกำหนด
วัดชีพจร    [V] take the pulse, See also: feel the pulse, Syn. ตรวจชีพจร, จับชีพจร, Example: หมอใช้ปลายนิ้วสัมผัสที่ข้อมือเพื่อวัดชีพจรคนไข้, Thai definition: ตรวจสอบอาการที่เส้นเลือดเต้นอยู่ตามร่างกายเช่นที่ข้อมือ
วัดวาอาราม    [N] temple, See also: monastery, Syn. วัด, อาราม, Example: การบริจาคเงินค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดวาอารามต่างๆ จะเป็นการเสริมให้ดวงตัวเอง, Thai definition: สถานที่ทางศาสนา โดยปกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวช

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วัดน. สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวชเป็นต้น.
วัดก. ตวัดขึ้น เช่น วัดเบ็ด, เหวี่ยงแขนเหวี่ยงขาไปโดยแรง เช่น นอนดิ้นวัดแขนวัดขา.
วัดก. สอบขนาดหรือปริมาณของสิ่งต่าง ๆ เช่น วัดส่วนยาว ส่วนกว้าง ส่วนสูง หรือความรู้เป็นต้น.
วัดผลก. ทดสอบเพื่อวัดเชาวน์ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ บุคลิกภาพ เป็นต้น โดยใช้วิธีการแบบใดแบบหนึ่ง เช่น การเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ จำเป็นจะต้องวัดผลอย่างสม่ำเสมอ.
วัดพื้นก. หกล้มเหยียดยาวลงบนพื้น.
วัดรอยตีน, วัดรอยเท้าก. เทียบดูว่าพอสู้ได้หรือไม่ เช่น ลูกศิษย์วัดรอยเท้าครู, คอยเทียบตัวเองกับผู้ที่เหนือกว่าเพื่อชิงดีชิงเด่น เช่น ลูกน้องวัดรอยตีนหัวหน้า.
วัดราษฎร์น. วัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง.
วัดวา ๑, วัดวาอารามน. วัด.
วัดวา ๒ก. พอเท่า ๆ กัน, พอเสมอกัน เช่น พี่น้องสองคนนี้สวยพอวัดวากันได้.
วัดหลวงน. พระอารามหลวง, วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monasteriesวัดวาอาราม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monasteriesวัด [TU Subject Heading]
Monasteries, Buddhistวัดทางพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Alternate Indentationวัดความดันลูกตาโดยกดสลับกัน [การแพทย์]
Biparietal Diameterวัดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่างกระดูก,(การใช้คลื่นความถี่สูง)วัดขนานเส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาดศีรษะเด็ก [การแพทย์]
Circumference, Occipito-Frontalวัดผ่านท้ายทอยมาตรงหน้าผาก [การแพทย์]
Cost-Effectivenessวัดประโยชน์ของการลงทุนเป็นหน่วยทางสาธารณสุข [การแพทย์]
Crown-Rumpวัดจากหัวถึงก้น [การแพทย์]
Graphic Measurementวัดความไวโดยใช้กร๊าฟ [การแพทย์]
Linear Measurementวัดเป็นเส้นตรง, การวัดส่วนสูง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hi.วัดดีค่ะ Mona Lisa Smile (2003)
Hi.วัดดี The Notebook (2004)
Hello?วัดดี Eating Out (2004)
- Hi- หวัดดี The Guy Was Cool (2004)
Hi.วัดดี Pilot (2004)
- Hi.- หวัดดี Spider-Man 3 (2007)
Hello!วัดดี Enchanted (2007)
-Hi.- หวัดดี RocknRolla (2008)
Excuse me.วัดดี The Eye (2008)
Hi.วัดดี The Lazarus Project (2008)
Hello.วัดดี Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Hi.วัดดี Air: Part 1 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัด[n.] (wat) EN: Buddhist temple ; temple ; monastery ; temple monastery ; house of worship ; house of prayer   FR: temple bouddhiste [m] ; temple [m] ; monastère [m] ; abbaye [f]
วัด[v.] (wat) EN: measure ; gauge ; mark out ; scale ; take measurement   FR: mesurer ; jauger
วัด[v.] (wat) EN: whip   
วัดความยาว[n. exp.] (wat khwām yāo) EN: measure the length   FR: mesurer la longueur
วัดจีน[n. exp.] (wat Jīn ) EN: Chinese temple   FR: temple chinois [m]
วัดชีพจร[v. exp.] (wat chīpphajøn) EN: take the pulse ; feel the pulse   FR: prendre le pouls
วัดดวง[v. exp.] (wat dūang) EN: test one's luck   
วัดตัว[] (wat tūa) FR: prendre les mesures
วัดบวรนิเวศวิหาร [n. prop.] (Wat Bowonniwēt Wihān) EN: Wat Bavornnivetviharn ; Bavornnivetviharn Temple ; Borvornives Monastery   
วัดประดิษฐาราม[n. prop.] (Wat Praditthārām) EN: wat Praditharam   FR: wat Praditharam [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
bird flu(n) ไข้หวัดนก, influenza
avian flu(n) ไข้หวัดนก, S. bird flu
terabyte(n) ใช้ตัวย่อว่า TB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
Payao(n) จังหวัดพะเยา
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
main outcome measure(n phrase) ตัววัดผลหลัก เช่น The main outcome measure was the Health Assessment Questionnaire (HAQ).
Swine influenza(n name ) โรคไข้หวัดหมู บ้างเรียก โรคไข้หวัดเม็กซิโก, S. Swine flu,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbey    [N] วัด, See also: สำนักสงฆ์
fit for    [PHRV] วัดให้ถูก (ขนาด, รูปร่าง), See also: วัดให้เข้ากับ
dimension    [VT] หามิติ, See also: วัดระยะ, Syn. measure, size, survey
fathom    [VT] วัดความลึกของน้ำ
graduate in    [PHRV] วัดเป็น (หน่วย)
gauge    [VT] วัดด้วยมาตรวัด / เครื่องวัด, See also: ประเมิน, ตัดสิน, Syn. weigh, calculate, judge, estimate
girt    [VI] คำเก่าของ girth, See also: วัดเส้นรอบวง, วัดขนาดโดยรอบ
keep one's eye in    [IDM] วัดจากสายตา, Syn. get in
joss house    [N] ศาลเจ้าของจีน, See also: วัดจีน, Syn. Chinese temple
lamasery    [N] วัดในธิเบต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
abbot(แอบ' เบิท) n. อธิการวัด, เจ้าอาวาส
abyssal(อะบิส' ซัล) adj. ลึกซึ้ง, สุดหยั่ง, วัดไม่ได้
acetometer(แอสซิทอม' มิเทอะ) chem. เครื่องมือวัดปริมาณ acetic acid (acetimeter)
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
acoumeter(อะคู' มิเทอะ) n. เครื่องวัดความสามารถในการฟัง
acre(เอ' เคอะ) n. หน่วยวัดเนื้อที่ที่เท่ากับ 2.5 ไร่, ที่ดิน, Syn. acres) (43,560 ตารางฟุต)
actinometer(แอคทินอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความเข้มข้นการแผ่รังสี. -actinometric adj. actinometry n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
abbey(n) วัด,โบสถ์
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
admeasure(vt) จัด,วัด
ampere(n) หน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
barometer(n) เครื่องวัดความกดอากาศ
brandish(vt) แกว่ง,กวัดแกว่ง,ควงดาบ
burgh(n) เมือง,หัวเมือง,จังหวัด,เทศบาลเมือง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cathedral (n ) วัดของคริสต์ศาสนาที่มีสังฆราช (bishop) เป็นประมุขและที่เป็นทีตั้งของ “อาสนะสังฆราช” (bishop's cathedra) เป็นสถานที่ทางศาสนาที่ใช้ในการสักการะบูชา (โดยเฉพาะสำหรับนิกายที่มีระบบฐานันดรการปกครองเช่นนิกาย นิกายโรมันคาทอลิก นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ นิกายอังกลิคัน และ นิกายลูเทอรัน มหาวิหารจะเป็นวัดที่เป็นที่นั่งของสังฆราช (วัดประจำตำแหน่ง) ที่ใช้เป็นศูนย์กลางของสังฆมณฑล (Diocese หรือ See) ที่อยู่ใต้การปกครองของสังฆราชที่กำหนดไว้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[てら, tera] (n) วัดของศาสนาพุทธ
寺院[じんいん, jin'in] (n) วัด(ในพุทธศาสนา)
神社[じんじゃ, jinja] (n) วัดของศาสนาชินโต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
超硬合金[ちょうこうごうきん, choukougoukin] (n ) วัดุโลหะชนิดหนึ่งมีความแข็งมากกว่าเหล็ก 5 เท่า มักใช้ทำเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการอัดเพื่อขึ้นทรงหรือรีดเหล็ก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
計る[はかる, hakaru] Thai: วัด English: to measure
測る[はかる, hakaru] Thai: วัด English: to measure

German-Thai: Longdo Dictionary
Erkältung(n) |die| ไข้หวัด, หวัด
Wert(n) |der, pl. Werte| ค่าหรือผลลัพธ์ที่มาจากการวัดต่างๆ เช่น Der Luftdruck erreicht abends Werte um 780 Torr.
Strommesser(n) |der, pl. Strommesser| เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า, See also: S. Amperometer,
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, See also: S. Voltmeter,
Genauigkeit(n) |die, nur Sg.| ความเที่ยงตรง เช่น Genauigkeit der Messwerte ความเที่ยงตรงของค่าที่วัดได้, See also: S. Präzision,
Schnupfen(n) |der, nur Sg.| อาการจามคัดจมูก เนื่องจากไข้หวัด
aus der Bahn werfen(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ทำให้เสียศูนย์ เช่น Die Erkältung kann Sie aus der Bahn werfen. ไข้หวัดสามารถทำให้คุณเสียศูนย์ได้
Vogelgrippe(n) |die, pl. Vogelgrippen| ไข้หวัดนก
Rathaus(n) |das, pl. Rathäuser| ที่ว่าการเมือง (ที่ว่าการอำเภอหรือจังหวัด)
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top