Search result for

souls

(28 entries)
(0.5513 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -souls-, *souls*, soul
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all souls' dayวันสวดมนต์สำหรับคนตายทั้งหมดมักเป็น วันที่ 2 พฤศจิกายน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our generation mortgaged our souls to protect yours.คนรุ่นเราสละวิญญาณเพื่อปกป้องรุ่นเธอ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
To see souls destined to repeat death everyday and unable to find peace?คุณเมารถหรือเปล่า The Eye (2008)
...goes to one of the world's greatest souls,... เป็น ผู้ที่ มี่จิตใจ ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก Superhero Movie (2008)
Said to contain the souls of the entire Tenshu Army.ว่ากับว่าบรรจุวิญญาณนักรบไว้ทั้งหมด Kung Fu Panda (2008)
And so, too, did the souls of all those within The Shadow's gaze who'd committed villainy in Capricorn's name.เช่นเดียวกับทุกคนในที่นั้น... ...ที่เคยทำสิ่งชั่วช้าสามานย์ \ ในนามของคาปริคอร์น Inkheart (2008)
It's not the bed. It's the shrieks of oversexed souls in hell.นี่มันไม่ใช่เตียงแล้ว นี่มันเสียงหวีดวิญญาณนรกต่างหาก Marley & Me (2008)
When the Emperor built the Wall, he buried his enemies underneath it and cursed their souls to hold it up for eternity.ตอนที่ฮ่องเต้สร้างกำแพง เขาฝังข้าศึก ไว้ข้างใต้ ซึ่งจะพิทักษ์มันไปตลอดกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Open the gates of the past and free the souls of the wrongfully damned.เปิดประตูแห่งอดีต ปลดปล่อยดวงวิญญาณผู้ถูกสาบโดยมิชอบ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I take souls for a living.ฉันมีหน้าที่คอยรับวิญญาณ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Reapers are assigned an unspecified allotment of souls to collect.ผู้เก็บวิญญาณจะมีหน้าที่ที่ไม่แตกต่างกัน โดยจะมีการแบ่งกันเก็บดวงวิญญาณ Dead Like Me: Life After Death (2009)
You don't know how many souls until you've nabbed the last one, and then you move on.คุณจะไม่รู้เลยว่ามีดวงวิญญาณอยู่เท่าไหร่ จนกว่าคุณจะเก็บวิญญาณคนสุดท้าย และจากนั้นคุณก็จะจากไป Dead Like Me: Life After Death (2009)
As a reaper, we are supposed to take souls and lead them to their lights, but what if we don't?ในฐานะยมทูตจะต้องนำพาวิญญาณ และพาพวกเขาไปยังแสงของพวกเขา แต่ถ้าเราไม่ทำล่ะ? Dead Like Me: Life After Death (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soulsDo you think animals have souls?
soulsHe got down on his knees and prayed for the souls of the deceased.
soulsPeople would sell their souls to hear the concert from those seats.
soulsThe Emperor prayed for the souls of the deceased.

CMU English Pronouncing Dictionary
SOULS    S OW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
souls    (n) (s ou1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
SOS[エスオーエス, esuo-esu] (n) save our souls; SOS [Add to Longdo]
暗愚な人人;暗愚な人々[あんぐなひとびと, angunahitobito] (n) dark souls [Add to Longdo]
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]
祖先の霊を祭る[そせんのれいをまつる, sosennoreiwomatsuru] (exp,v5r) to perform religious services for the departed souls of one's ancestors [Add to Longdo]
鎮魂[ちんこん(P);ちんごん, chinkon (P); chingon] (n,vs) repose of souls; (P) [Add to Longdo]
転生[てんせい;てんしょう, tensei ; tenshou] (n,vs,adj-no) {Buddh} transmigration of souls; reincarnation [Add to Longdo]
万霊祭[ばんれいさい, banreisai] (n) All Souls' Day [Add to Longdo]
万霊節[ばんれいせつ, banreisetsu] (n) All Souls' Day [Add to Longdo]
輪廻;輪回[りんね, rinne] (n,vs) {Buddh} samsara (endless cycle of death and rebirth); Buddhism transmigration of souls [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top