ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

souffle

S UW0 F L EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -souffle-, *souffle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
souffle(n) เสียงปอดที่ฟังได้ผ่านหูฟังของแพทย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
souffle(ซูเฟล',ซู'เฟล) adj. (อาหาร) ตีให้เป็นฟอง,ตีไข่และน้ำนมให้เป็นฟอง. n. อาหารตีให้เข้ากัน,ไข่ทอดฟู, Syn. puffed up

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
souffle, cardiacเสียงฟู่หัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, fetal; souffle, foetalเสียงฟู่ในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, foetal; souffle, fetalเสียงฟู่ในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, funic; souffle, funicular; souffle, umbilicalเสียงฟู่สายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, funicular; souffle, funic; souffle, umbilicalเสียงฟู่สายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, placentalเสียงฟู่ในรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, splenicเสียงฟู่ในม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, umbilical; souffle, funic; souffle, funicularเสียงฟู่สายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle, uterineเสียงฟู่ในมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
souffle; murmurเสียงฟู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
KURT: Souffle is all about the whites.การทำขนม Souffle นั้นที่สำคัญที่สุดคือ ไข่ขาว Blame It on the Alcohol (2011)
A souffle with a parfum...ซูเฟล่อบกลิ่นหอม The Hundred-Foot Journey (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชย[chōi] (v) EN: blow gently  FR: souffler avec fouceur
กระหืดกระหอบ[kraheūtkrahøp] (v) EN: feel breathless ; be out of breath ; gasp ; pant  FR: haleter ; avoir le souffle coupé
กระหืดกระหอบ[kraheūtkrahøp] (adj) EN: out of breath ; breathless ; panting ; gasping  FR: essoufflé ; haletant
โกรก[krōk] (v) EN: blow  FR: souffler
ลมโชย[lom chōi] (v, exp) EN: blow softly ; blow gently ; breeze  FR: souffler avec douceur
ลมหายใจ[lom hāijai] (n, exp) EN: breath ; respiration  FR: souffle [m] ; haleine [f] ; respiration [f]
ลมโกรก[lom krōk] (n, exp) EN: blow moderately ; blow gently  FR: souffler modérément
ลมปราณ[lomprān] (n) EN: breath  FR: souffle [m]
เป่า[pao] (v) EN: blow ; blast  FR: souffler
เป้ากางเกง[pāo kāng kēng] (n, exp) EN: gusset  FR: soufflet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUFFLE S UW0 F L EY1

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Souffleur {m}; Souffleuse {f}prompter [Add to Longdo]
Souffleurkasten {m}prompt box [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スフレ[sufure] (n) souffle (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Souffle \Souf"fle\, n. [F.] (Med.)
   A murmuring or blowing sound; as, the uterine souffle heard
   over the pregnant uterus.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Souffl'e \Souf"fl['e]\, n. [F., fr. souffl['e], p. p. of
   souffler to puff.] (Cookery)
   A side dish served hot from the oven at dinner, made of eggs,
   milk, and flour or other farinaceous substance, beaten till
   very light, and flavored with fruits, liquors, or essence.
   [1913 Webster] Soufflee

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Souffl'e \Souf`fl['e]"\, a. [F., fr. souffl['e], p. p. of
   souffler to puff.]
   1. (Ceramics) Decorated with very small drops or sprinkles of
    color, as if blown from a bellows.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Cookery) Often

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 souffle
   n 1: light fluffy dish of egg yolks and stiffly beaten egg
      whites mixed with e.g. cheese or fish or fruit

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 souffle /sufl/ 
  inspiration; breath

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top