ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -湯-, *湯*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[湯, tāng, ㄊㄤ] soup, gravy, broth; hot water
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  昜 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tāng, ㄊㄤ, / ] soup; surname Tang, #2,071 [Add to Longdo]
汤匙[tāng chí, ㄊㄤ ㄔˊ, / ] soup spoon; tablespoon, #25,178 [Add to Longdo]
汤姆[Tāng mǔ, ㄊㄤ ㄇㄨˇ, / ] Tom (name), #27,118 [Add to Longdo]
汤加[Tāng jiā, ㄊㄤ ㄐㄧㄚ, / ] Tonga, south pacific archipelago kingdom, #33,357 [Add to Longdo]
清汤[qīng tāng, ㄑㄧㄥ ㄊㄤ, / ] broth; clear soup; consommé, #35,958 [Add to Longdo]
高汤[gāo tāng, ㄍㄠ ㄊㄤ, / ] clear soup; soup stock, #38,721 [Add to Longdo]
汤普森[Tāng pǔ sēn, ㄊㄤ ㄆㄨˇ ㄙㄣ, / ] Thompson (name), #44,547 [Add to Longdo]
赴汤蹈火[fù tāng dǎo huǒ, ㄈㄨˋ ㄊㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄨㄛˇ, / ] not afraid of any difficulty (成语 saw), #54,494 [Add to Longdo]
汤姆斯杯[Tāng mǔ sī Bēi, ㄊㄤ ㄇㄨˇ ㄙ ㄅㄟ, / ] Thomas cup (international badminton team competition), #54,601 [Add to Longdo]
落汤鸡[luò tāng jī, ㄌㄨㄛˋ ㄊㄤ ㄐㄧ, / ] a person who looks drenched and bedraggled; deep distress, #55,326 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ゆ, yu] (n) น้ำร้อน, See also: Related: お

Japanese-English: EDICT Dictionary
[タン, tan] (n) (1) (See 水・みず・1) hot water; (2) hot bath; hot spring; (3) molten iron; (P) [Add to Longdo]
[タン, tan] (n) soup (chi [Add to Longdo]
たんぽ;[ゆたんぽ, yutanpo] (n) hot-water bottle [Add to Longdo]
の花[ゆのはな, yunohana] (n) hot-springs mineral deposits (resembling flowers) [Add to Longdo]
の盤銘[とうのばんめい, tounobanmei] (n) inscription on the bathtub of King Tang ("If you can renovate yourself one day, then you can do so every day, and keep doing so day after day.") [Add to Longdo]
めぐり[ゆめぐり, yumeguri] (n) visiting multiple onsens [Add to Longdo]
をわかす;を沸す[ゆをわかす, yuwowakasu] (exp,v5s) to boil water; to get the bath ready [Add to Longdo]
引く[ゆびく, yubiku] (v5k,vt) to parboil; to scald [Add to Longdo]
飲み(P);呑み;のみ[ゆのみ, yunomi] (n) teacup; (P) [Add to Longdo]
[とうえき, toueki] (n) decoction (in Chinese medicine) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ah, this hot water's good!いいだなあ。
The hot water isn't running.が出ません。
The water is boiling away.が沸騰してどんどんなくなっているよ。
The water has boiled away.が沸騰してなくなった。
The water has boiled away.が沸騰して蒸発した。
The water hardly began to boil when she added the ingredients.が沸騰し始めるとすぐに彼女は加えた。
They not only washed off the sweat, dirt and cares of the day in the hot water, but also enjoyed gossiping about everyday affairs.の中で一日の汗や汚れ、苦労を洗い落とすだけでなく、日々の生活のことについておしゃべりをするのを楽しんだのである。
Is the water hot enough to make the tea?は紅茶を入れられるほど熱いですか。
Boil some water.を少し沸かしてください。
Don't use all the hot water.を全部使わないで。
Don't pour hot water into the glass or it will crack.コップに熱いおを注ぐな。さもないとひびが入るよ。
This jar can hold two liters of hot water.この瓶には2リットルのおが入る。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Look, all three things went through the same boiling water.[JA] ほら 3つのどれも 熱になった The Same Boat (2016)
Can you stir the soup and keep an eye on Joel?[CN] 幫我攪拌,順便看著喬爾 Can you stir the soup and keep an eye on ? 好啊 He just likes to be near me. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
We need to get to the old bathhouse.[JA] 昔の銭へ 行かなければならない King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Hot water?[JA] おか? The Collector (2015)
I'd like a bathtub full of kreplech beef soup![CN] 我想要一大碗餛飩牛肉 The Birch-Tree Meadow (2003)
Fried onions with tomatoes and eggs on top... with garlic.[CN] -還有一大碗奶油洋蔥 上面撒著炸洋蔥,番茄和雞蛋 還有蒜蓉 The Birch-Tree Meadow (2003)
- Tom.![CN] - 姆! Wimbledon (2004)
You put the pig in a barrel with boiling water, and shave off its hair.[JA] まずブタを熱に入れて 体毛を剃る Barbecue (2017)
Look... the plastic's melted as if the burner was left on and the water boiled off.[JA] プラスティック容器が 溶けてます ガスが点けっぱなしで が吹きこぼれたんです Guilty (2015)
Your men, they are weak and complacent.[JA] 君の部下らは 弱いし ぬるまにつかっている Wonder Woman (2017)
I'll pay you when I get down, Tommy.[CN] 下來了就給你錢, The Notebook (2004)
I need to boil some water, to make a tea.[JA] お茶を淹れるので おが必要です Free State of Jones (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆ, yu] heisses_Wasser [Add to Longdo]
ぶね[ゆぶね, yubune] Badewanne [Add to Longdo]
上がり[ゆあがり, yuagari] nach_dem_Bad [Add to Longdo]
[ゆもと, yumoto] Ursprung_einer_heissen_Quelle [Add to Longdo]
殿[ゆどの, yudono] Badezimmer, Baderaum [Add to Longdo]
沸かし器[ゆわかしき, yuwakashiki] Wasserkessel, Boiler [Add to Longdo]
沸し[ゆわかし, yuwakashi] Wasserkessel, Boiler [Add to Longdo]
[とうじ, touji] Badekur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top