Search result for

sough

(52 entries)
(0.1762 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sough-, *sough*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sough    [VI] เกิดเสียงซู่ เหมือนเสียงลมพัดต้นไม้, Syn. moan, sigh, wail
sought    [VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ seek
sought    [VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ seek
sought-after    [N] ซึ่งเป็นที่ต้องการ, See also: ที่พึงประสงค์, Syn. desirable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sough(เซา,ซัฟ) vi. เกิดเสียงซู่ซ่า,ทำเสียงอุบ-อิบ,ทำเสียงน้ำไหลในลำธาร. n. เสียงดังกล่าว., See also: fully adv.
sought(ซอท) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ seek
besought(บิซอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ beseech

English-Thai: Nontri Dictionary
sought(vt) pt และ pp ของ seek
besought(vt) pt และ pp ของ beseech

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This means that your very smart friend, Mr. Will Farmer, is being sought for bioterrorist activities against Philadelphia, and is very likely to spend the rest of his life in federal prison.นี่หมายความว่า เพื่อนของคุณ นายวิล ฟามเมอร์ กำลังจะขายให้ผู้ก่อการร้าย ที่จะลงมือในฟิลาเดลเฟีย และดูเหมือน จะต้องใช้ชีวิตที่เหลือในคุกของรัฐ WarGames: The Dead Code (2008)
He's at the scene, sir, but he sought cover nearby.เขายังอยู่ในที่เกิดเหตุครับ คงหลบอยู่แถว ๆ นั้น Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
He's at the scene, sir, but he sought cover nearby.เขาอยู่ในที่เกิดเหตุครับ แต่เขาหลบอยู่ในที่กำบังใกล้ๆ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I've sought the counsel of a spiritual advisor.ผมไปปรึกษากับผู้นำจิตวิญญาณ New York Sucks (2009)
Long before you were arthur's teacher... he sought my guidance.นานแล้วก่อนที่คุณจะมาเป็นครูของอาเธอร์.. เขาคอยให้ผมชี้นำ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
I returned fire and sought cover as Mr. Salamanca proceed to engage me.ผมรีบหาที่หลบลูกกระสุนปืนที่สาดมา นายซาลามังก้าปิงปะทะกับผม Bit by a Dead Bee (2009)
He has aggressively sought to place his ideas in theเกี่ยวกับกฏหมายทางสิ่้งแวดล้อม ทั้งในประเทศเขาและต่างประเทศด้วย S.O.B. (2009)
This guy sought me out, okay?ชายคนนี้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉัน โอเคมั้ย? Rates of Exchange (2009)
Sun was ready To exact the revenge She long sought For jin's death.ซันพร้อมแล้วที่จะแก้แค้น เธอสืบมานานเรื่องการตายของจิน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
That Seattle Grace has grown into one of the most renowned, lauded and sought-after surgical centers in the country.ที่ ซีแอตเติล เกรซ ได้เข้าไปสู่ความมีชื่อเสียง ถูกยกย่อง และ เป็นที่ต้องการ ในประเทศ Good Mourning (2009)
I am a prominent business leader and a highly sought after dinner guest... and I will not take courting advice from some teenage boy.ผมจะไม่รับคำแนะนำจากคนที่เป็นแค่เด็กวัยรุ่น แต่เด็กวัยรุ่นคนนี้เป็นกองหลังทีมฟุตบอล และราชางานพร็อม Pilot (2009)
They sought to reeducate themเขาตัดสินใจสั่งสอนตักเตือนผู้ทำผิด... You're Undead to Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soughAdmission to the club is eagerly sought.
soughHe sought for his name.
soughHe sought shelter from the rain.
soughHe sought to be rich and famous.
soughShe sought forgiveness for her guilty acts.
soughSo they sought a place such that the conference seating would have them facing the Americans.
soughThat talent is much sought after.
soughThe critic is much sought after there days.
soughThe fans sought to shake the actress's hand.
soughThe homeless sought shelter from a shower.
soughThe homeless sought shelter from the chilly shower.
soughThey all sought for the lost child.

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUGHT    S AO1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sough    (v) (s uh1 f)
soughs    (v) (s uh1 f s)
sought    (v) (s oo1 t)
soughed    (v) (s uh1 f t)
soughing    (v) (s uh1 f i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]
尻子玉[しりこだま, shirikodama] (n) mythical ball inside the anus that is sought after by kappa [Add to Longdo]
捜し物(P);探し物(P)[さがしもの, sagashimono] (n) object being sought; (P) [Add to Longdo]
騒がれる[さわがれる, sawagareru] (v1) to be made much of; to be lionized; to be sought after [Add to Longdo]
名乗り出る[なのりでる, nanorideru] (v1,vi) to introduce oneself; to announce oneself (e.g. as the person sought); to come forward (e.g. as a witness, with a claim, etc.); (P) [Add to Longdo]
唸り[うなり, unari] (n) groan; roar; howl; growl; bellow; sough [Add to Longdo]
唸る(P);呻る[うなる, unaru] (v5r,vi) to groan; to moan; to roar; to howl; to growl; to hum; to buzz; to sough; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] soughing of wind [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sough \Sough\, v. i.
   To whistle or sigh, as the wind.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sough \Sough\, n.
   A sow. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sough \Sough\, n. [Etymol. uncertain.]
   A small drain; an adit. [Prov. Eng.] --W. M. Buchanan.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sough \Sough\ (?; 277), n. [Cf. Icel. s?gr (in comp.) a rushing
   sound, or OE. swough, swogh, a sound, AS. sw?gan to rustle.
   Cf. {Surf}, {Swoon}, v. i.]
   1. The sound produced by soughing; a hollow murmur or
    roaring.
    [1913 Webster]
 
       The whispering leaves or solemn sough of the forest.
                          --W. Howitt.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a vague rumor or flying report. [Scot.]
    [1913 Webster]
 
   3. A cant or whining mode of speaking, especially in
    preaching or praying. [Scot.] --Jamieson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sough
   v 1: make a murmuring sound; "the water was purling" [syn:
      {sough}, {purl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top