Search result for

sous

(77 entries)
(0.0871 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sous-, *sous*, sou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
souse[VT] ดอง, Syn. pickle, marinate
souse in[PHRV] แช่ใน, See also: ชุ่มด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
souse(เซาซฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,แช่,กดน้ำ,สาดน้ำ,จิ้ม,ลวก,ชง,โกรก,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,น้ำจิ้ม,ขี้เมา., Syn. ret,steep,drench

English-Thai: Nontri Dictionary
souse(n) ผักดอง,น้ำสำหรับดอง,อาหารแช่เกลือ,น้ำจิ้ม
souse(vt) จุ่ม,แช่น้ำ,ดอง,จิ้ม,ลวก,ทำให้เปียกชุ่ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alright, you remember we were talking about John Philip Sousa, a great March composer at the turn of the century?นักแต่งเพลงมาร์ช ที่ยอดเยี่ยมแห่งศตวรรษได้มั้ย Hachi: A Dog's Tale (2009)
So what do you think about that? Do you think Sousa was right?แล้วพวกคุณเห็นยังไงกันเรื่องนี้ คิดว่า ซูซา คิดถูกมั้ย Hachi: A Dog's Tale (2009)
Employment records show she just got promoted to sous-chef.ประวัติการจ้างงาน บอกว่าเธอเพิ่ง ได้เลื่อนขั้น เป็นผู้ช่วยเชฟ Living the Dream (2009)
I was sous chef at the Bakersfield food lab.พ่อเคยเป็นผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัวที่ ห้องแลปอาหารเบเกอร์ฟิลด์ A New Day in the Old Town (2009)
- Sous chef.- ผู้ช่วยพ่อครัวใหญ่ A New Day in the Old Town (2009)
Well, I can advise you on how to cook an omelet or how to sous-vide a pork chop, if you want to.เดี๋ยวผมบอกวิธีทำออมเลต หรือการหมักพอร์คชอปให้ก็ได้ ถ้าคุณต้องการ The Dwarf in the Dirt (2009)
I worked as a sous-chef to put myself through business school,ผมทำงานกับเชฟเหรียญทอง เพื่อส่งตัวเองเรียนที่โรงเรียนธุรกิจ The Chase (2010)
- Turns out our laundry service was laundering more than napkins, so I get to be the sous chef today.- ทำไม? แผนกซักรีด ไม่ได้ซักแต่ผ้าเช็ดปาก ผมเลยต้องมาช่วยงานครัว The Homecoming Hangover (2010)
Katarina, you're the best sous around.แคทาริน่า คุณเป็นมือดีที่สุดของที่นี่ Consumed (2010)
Sous Chef, Geum Suk Ho.ซูเชฟ กึมซอกโฮ ครับ Pasta (2010)
Sous Chef, Lee Hee Joo.ซูเชฟ ลีฮีจู ค่ะ Pasta (2010)
Oh, 2 sous chefs. Okay.อ้อ ซูเชฟสองคน โอเค Pasta (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sousOne day Souseki Natsume was lost in London.
sousThat couple gets soused nearly every night.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อนุ-[pref.] (anu-) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
เบื้องล่าง[adv.] (beūanglāng) EN: below ; under   FR: dessous ; sous
เช่าช่วง [v.] (chaochūang) EN: sublease ; sublet   FR: sous-louer
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]
ด้านล่าง[adv.] (dān lāng) EN: below ; beneath ; under ; at the back ; in the back   FR: derrière ; dessous
ดินชั้นล่าง [n.] (din chan lāng) EN: subsoil   FR: sous-sol [m]
ด้อย[adj.] (dǿi = døi) EN: inferior ; poorer ; lower ; low-grade   FR: inférieur ; sous-développé
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody   FR: placer sous la protection de

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUS    S UW1 Z
SOUSA    S UW1 Z AH0
SOUSA'S    S UW1 Z AH0 Z
SOUSLEY    S AW1 S L IY0
SOUSAPHONE    S UW1 Z AH0 F OW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sous    (n) (s uu1 z)
souse    (v) (s au1 s)
soused    (v) (s au1 s t)
souses    (v) (s au1 s i z)
sousing    (v) (s au1 s i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
総裁[そうさい, sousai] (n) ประธาน,ผู้ว่าการ
創世記[そうせいき, souseiki] (n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
送信[そうしん, soushin] Thai: การส่งข้อมูลข่าวสารไปให้ผู้รับ English: transmission (vs)

French-Thai: Longdo Dictionary
sous(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal [Add to Longdo]
そうさ[, sousa] (int) yes, that's right; yep; sure thing [Add to Longdo]
そうした中で[そうしたなかで, soushitanakade] (exp) meanwhile [Add to Longdo]
そうして見ると[そうしてみると, soushitemiruto] (exp) when looked at in that way [Add to Longdo]
そうする[, sousuru] (exp,vs-i) to do so; to do thus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (systems management) operation [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML [Add to Longdo]
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language [Add to Longdo]
データ送信装置[データそうしんそうち, de-ta soushinsouchi] data source [Add to Longdo]
データ転送速度[データてんそうそくど, de-ta tensousokudo] data transfer rate [Add to Longdo]
ファイル送信[ファイルそうしん, fairu soushin] file transfer, transmission [Add to Longdo]
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] fax transmission [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
リモート操作[リモートそうさ, rimo-to sousa] remote operation [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] rate based congestion control [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
創作[そうさく, sousaku] Schoepfung, literarisch [Add to Longdo]
双生児[そうせいじ, souseiji] Zwillinge [Add to Longdo]
喪失[そうしつ, soushitsu] -Verlust [Add to Longdo]
宗匠[そうしょう, soushou] Meister, Lehrer [Add to Longdo]
捜査[そうさ, sousa] Untersuchung [Add to Longdo]
捜査本部[そうさほんぶ, sousahonbu] zustaendige_Kriminalabteilung [Add to Longdo]
捜索[そうさく, sousaku] Suche, Durchsuchung [Add to Longdo]
操作[そうさ, sousa] Verfahren, Handhabung, Behandlung, Bedienung, Operation [Add to Longdo]
早々[そうそう, sousou] frueh, sofort [Add to Longdo]
相称[そうしょう, soushou] Symmetrie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sou \Sou\, n.; pl. {Sous}or. [F. sou, OF. sol, from L. solidus a
   gold coin, in LL., a coin of less value. See {Sold}, n.,
   {Solid}, and and cf. {Sol}, {Soldo}.]
   An old French copper coin, equivalent in value to, and now
   displaced by, the five-centime piece (1/20 of a franc), which
   is popularly called a sou.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sous \Sous\, Souse \Souse\ (F. s[=oo]; colloq. Eng. sous), n.
   A corrupt form of Sou. [Obs.] --Colman, the Elder.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sous [su]
   below; beneath; under; underneath
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 sous
 sous	(prep) ข้างบน หรือ สัมผัสกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top