ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soubrette

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soubrette-, *soubrette*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soubrette[N] คนใช้ในละคร

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soubrette    (n) sˈuːbrˈɛt (s uu1 b r e1 t)
soubrettes    (n) sˈuːbrˈɛts (s uu1 b r e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Soubrette {f} | Soubretten {pl}soubrette | soubrettes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soubrette \Sou`brette"\, n. [F.]
   A female servant or attendant; specifically, as a term of the
   theater, a lady's maid, in comedies, who acts the part of an
   intrigante; a meddlesome, mischievous female servant or young
   woman.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soubrette
   n 1: a pert or flirtatious young girl
   2: a minor female role as a pert flirtatious lady's maid in a
     comedy

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Soubrette /zuːbrɛtə/ 
  soubrette

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top