หรือคุณหมายถึง soulleß?
Search result for

soulless

(22 entries)
(0.0538 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soulless-, *soulless*, soulles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soulless    [ADJ] ไร้วิญญาณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soulless(โซล'ลิส) adj. ไม่มีจิตวิญญาณ,ไม่มีจิตใจ,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ชั่วช้า, See also: soullessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
soulless(adj) ไม่รู้สึกผิดชอบ,ไม่มีวิญญาณ,ไม่ปรานี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She is still like a soulless doll for now, but she'll learn things from living with you.ตอนนี้เธอยั้งเป็นเพียง ตุ๊กตาร่างไร้วิญญาณอยู่ก็จริง แต่เธอจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ได้ใช้ชีวิตร่ามกับนาย Cyborg Girl (2008)
Soulless son of a bitch.ไร้หัวใจ Lucifer Rising (2009)
A soulless monster.วิญญาณปีศาจหนึ่งดวง? The Twilight Saga: New Moon (2009)
You'll be worth more than this soulless bastard.แต่คุณก็มีคุณค่ามากว่าไอ้ผู้ชายไร้วิญญาณคนนี้ Home Is the Place (2009)
Good news, my soulless automaton friends.ข่าวดี สหายหุ่นยนต์ที่ไร้วิญญาณของข้า Blue Shadow Virus (2009)
Is it possible that someone kidnapped Sarah and replaced her with some kind of soulless replica?มันเป็นไปได้เหรอ ที่จะมีคนลักพาตัวซาร่าห์ และแทนที่เธอด้วย Chuck Versus the Broken Heart (2009)
I don't know what you is, but I feeling you and you're a soulless bitch.ฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไร แต่ฉันรู้สึกถึงตัวเธอ เธอมันไร้จิตใจ I Will Rise Up (2009)
You'll come across as a soulless,-คุณจะผ่านมาแบบไร้วิญญาณ Hello, Dexter Morgan (2009)
It's artificial, soulless... that's why I'm trying to sell out.ของปลอมๆ ไร้จิตวิญญาณ... นั่นคือทำไม ผมถึงพยายามขายมัน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
All he sought to create is a hollow, soulless nation.ทั้งหมดเค้าที่แสวงหามาเพื่อสร้าง ที่กลวง และเป็นประเทศที่ไร้วิญญาน Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
They're a machine, a collective, synthesized, soulless beat.พวกเขาเป็น เครื่องจักร ไร้วิญญาณ Funk (2010)
Well, that's because we're soulless automatons.เพราะเราเป็น หุ่นยนต์ไร้วิญญาณ Funk (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนัตตา    [ADJ] soulless, See also: non-self, Example: เรื่องอนัตตาเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ยาก, Thai definition: ไม่ใช่อัตตา, ไม่ใช่ตัวใช่ตน, Notes: (บาลี)

CMU English Pronouncing Dictionary
SOULLESS    S OW1 L L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soulless    (j) - (s ou1 l - l @ s)
soullessly    (a) - (s ou1 l - l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
無き[なき, naki] (adj-f,suf) (uk) (See 無い) -less (often used after one word to modify another, e.g. soulless body); lacking; non-existing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soulless \Soul"less\, a.
   Being without a soul, or without greatness or nobleness of
   mind; mean; spiritless.
   [1913 Webster]
 
      Slave, souless villain, dog!       --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soulless
   adj 1: lacking sensitivity or the capacity for deep feeling

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top