หรือคุณหมายถึง soul kiß?
Search result for

soul kiss

(4 entries)
(0.0932 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soul kiss-, *soul kiss*, soul kis
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soul kiss    [N] การจูบแบบใช้ลิ้นพันกัน, Syn. French kiss

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soul kissn. การจูบโดยใช้ลิ้นดุนกัน

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 soul kiss \soul" kiss`\, n.
   A kiss in which both parties have their mouths open and
   pressed together, and the tongue of one or both is maneuvered
   within the mouth of the other.
 
   Syn: French kiss, deep kiss.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soul kiss
   n 1: an openmouthed kiss in which your tongue is inserted into
      the other's mouth [syn: {soul kiss}, {deep kiss}, {French
      kiss}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

soul kiss ( S OW1 L K IH1 S)

 


  

 
soul kiss
 • การจูบแบบใช้ลิ้นพันกัน[Lex2]
 • n. การจูบโดยใช้ลิ้นดุนกัน [Hope]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Seoul, Foul, Saul, soll, spulen, sollen Kuss, küss, iss, Biss, Kies, Kirs, Kits, Riss, biss, kess, miss, riss, küssen, Wissen, hissen, missen, pissen, wissen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
soûl, soûls, saoul, soûla, soûle, soûlé, souk, sou, sol, sous, boul, seul, soue kriss, kifs, kils, kirs, kits, miss

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top