Search result for

phantom

(49 entries)
(0.033 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phantom-, *phantom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phantom[N] สิ่งที่ไม่มีตัวตน, See also: ภาพลวงตา, ภาพหลอน, สิ่งลวงตา
phantom[N] ผี, See also: ภูตผี, ปีศาจ, วิญญาณ, Syn. apparition, ghost, specter
phantom[ADJ] ซึ่งลวงตา, See also: ซึ่งหลอกลวง, ที่ไม่มีอยู่จริง, Syn. illusory
phantom[ADJ] เกี่ยวกับภูตผีปีศาจ, Syn. ghostlike, writhlike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phantom(แฟน'เทิม) n. ผีที่หลอกหลอน,ปีศาจที่หลอกหลอน,เงามืด,สิ่งที่น่ากลัว,ภาพประทับใจ. ภาพหลอกหลอน. adj. เกี่ยวกับ phantom,หลอกหลอน,จินตนาการ, Syn. apparition,ghost,illusion,specter,illusory,unreal

English-Thai: Nontri Dictionary
phantom(n) ผี,ปีศาจ,ภาพหลอน,เงามืด,ความน่ากลัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phantom๑. ความรู้สึกหลอน, อวัยวะหลอน๒. หุ่นส่วนร่างกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A phantom beast!พรายอสูร! Vampire Hunter D (1985)
Rolls-Royce Phantom Two.โรลล์ส รอยซ์ แพนทั่ม ทู Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
He's a phantom, an apparition.เขาเป็นผี, ผี The Shawshank Redemption (1994)
Father? Go away, Phantom.- ท่านพ่อ? Snow White: A Tale of Terror (1997)
Go away, Phantom. My daughter is dead.ลูกสาวข้าตายไปแล้ว Snow White: A Tale of Terror (1997)
Go away, Phantom.ไปนะ ปิศาจร้าย Snow White: A Tale of Terror (1997)
He smokes pot and dances with the phantom of his dead lover?เขาสูบกัญชาแล้วก็เต้นรำกับวิญญาณ ของคนรักที่ตายไปแล้วน่ะเหรอ? Everybody Has a Little Secret (2004)
According to a witness... the phantom assailant exhibits extraordinary powers.จากหลักฐานที่พบ.. ผู้ร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
There is long history of spirits and death omens on planes, on ships like phantom travelers.เคยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณผีตายโหง บนเครื่องบินและเรือเหมือนทัวร์ผีสิงยังไงล่ะ Phantom Traveler (2005)
Soon after, Charles Farmer enlisted in the Air Force where he developed his skills as a pilot, flying such planes as the F-4 Phantom.ไม่นานนัก ชาร์ล ฟาร์มเมอร์ ก็สมัครเข้าในกองทัพอากาศ ...ที่ซึ่งเขาได้พัฒนาความสามารถในการ เป็นนักบินกับเครื่องบินอย่างเอฟ-4 แฟนทอม The Astronaut Farmer (2006)
Dean, I cannot believe you told Papasian about the homicidal phantom clown.ดีน ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย ว่านายบอกเรื่องฆาตรกรตัวตลกกับ ปาปาเซียน Everybody Loves a Clown (2006)
I told him an urban legend about a homicidal phantom clown.ฉันก็แค่เล่าว่ามันเป็นตำนานเกี่ยวกับ ฆาตรกรตัวตลกเท่านั้นเอง Everybody Loves a Clown (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phantomI caught a glimpse of the phantom sitting behind the wheel.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผี[n.] (phī) EN: spirit ; ghost ; jinn ; spook ; devil ; genie ; demon ; phantom ; ghoul ; bad spirit   FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; démon [m] ; génie [m] ; spectre [m]
ปิศาจ = ปีศาจ[n.] (pisāt = pīsāt) EN: devil ; ghost ; monster ; demon ; evil spirit ; phantom   FR: esprit [m] ; démon [m] ; diable [m] ; fantôme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHANTOM    F AE1 N T AH0 M
PHANTOM    F AE1 N AH0 M
PHANTOMS    F AE1 N T AH0 M Z
PHANTOMS    F AE1 N AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phantom    (n) (f a1 n t @ m)
phantoms    (n) (f a1 n t @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Phantom {n} | Phantome {pl}phantom | phantoms [Add to Longdo]
Phantombild {n}identikit picture; Photofit; videofit [Add to Longdo]
Phantomschmerzen {pl} [med.]phantom limb pains [Add to Longdo]
Phantom-Kaiserfisch {m} (Chaetodontoplus melanosoma) [zool.]black velvet angel [Add to Longdo]
Phantom-Wimpelfisch {m} (Heniochus pleurotaenia) [zool.]brown heniochus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンバナーフィッシュ[, indeianbana-fisshu] (n) phantom bannerfish (Heniochus pleurotaenia); Indian Ocean bannerfish [Add to Longdo]
ファントム[, fantomu] (n) phantom; (P) [Add to Longdo]
ファントムBOM[ファントムビーオーエム, fantomubi-o-emu] (n) {comp} phantom BOM [Add to Longdo]
化け物(P);化物[ばけもの(P);ばけもん(ik);バケモン, bakemono (P); bakemon (ik); bakemon] (n) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter; (P) [Add to Longdo]
怪盗[かいとう, kaitou] (n) mysterious (phantom) thief [Add to Longdo]
偽妊娠[ぎにんしん, gininshin] (adj-na) false pregnancy; phantom pregnancy; pseudopregnancy [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
[まぼろし, maboroshi] (n) phantom; vision; illusion; dream; (P) [Add to Longdo]
幻を追う[まぼろしをおう, maboroshiwoou] (exp,v5u) to pursue an illusion; to pursue a fantasy; to pursue phantoms [Add to Longdo]
幻影[げんえい, gen'ei] (n,adj-no) phantom; vision; illusion; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幻影[huàn yǐng, ㄏㄨㄢˋ ˇ, ] phantom; mirage, #22,799 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幻影[げんえい, gen'ei] Phantom, Vision, Illusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phantom \Phan"tom\, n. [OE. fantome, fantosme, fantesme, OF.
   fant[^o]me, fr. L. phantasma, Gr. fa`ntasma, fr. fai`nein to
   show. See {Fancy}, and cf. {Pha["e]ton}, {Phantasm},
   {Phase}.]
   That which has only an apparent existence; an apparition; a
   specter; a phantasm; a sprite; an airy spirit; an ideal
   image.
   [1913 Webster]
 
      Strange phantoms rising as the mists arise. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      She was a phantom of delight.      --Wordsworth.
   [1913 Webster]
 
   {Phantom ship}. See {Flying Dutchman}, under {Flying}.
 
   {Phantom tumor} (Med.), a swelling, especially of the
    abdomen, due to muscular spasm, accumulation of flatus,
    etc., simulating an actual tumor in appearance, but
    disappearing upon the administration of an an[ae]sthetic.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phantom \Phan"tom\, a.
   Being, or of the nature of, a phantom.
 
      Phantom isles are floating in the skies. --B. Taylor.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 phantom
   adj 1: something apparently sensed but having no physical
       reality; "seemed to hear faint phantom bells"; "the
       amputee's illusion of a phantom limb"
   n 1: a ghostly appearing figure; "we were unprepared for the
      apparition that confronted us" [syn: {apparition},
      {phantom}, {phantasm}, {phantasma}, {fantasm}, {specter},
      {spectre}]
   2: something existing in perception only; "a ghostly apparition
     at midnight" [syn: {apparition}, {phantom}, {phantasm},
     {phantasma}, {fantasm}, {shadow}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Phantom [fantoːm] (n) , s.(n )
   phantom
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top