หรือคุณหมายถึง soundleß?
Search result for

soundless

(21 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soundless-, *soundless*, soundles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soundless[ADJ] เงียบ, See also: ซึ่งไม่มีเสียง, ไร้เสียง, Syn. silent, inaudible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soundless(เซานดฺ'ลิส) adj. ไม่มีเสียง,ปลอดเสียง,เงียบ,สงบ,ลึกมาก,สุดที่จะหยั่งถึง,ล้ำลึก., See also: soundlessness n., Syn. silent

English-Thai: Nontri Dictionary
soundless(adj) ลึกจนหยั่งไม่ได้,เงียบ,สงบ,ไม่มีเสียง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like trash that soundlessly disappears.อยู่เงียบ ๆ อย่างขยะ แล้วก้อหายไป Sorry, I Love You (2004)
That soundlessly and without a trace, disappearedแล้วก็หายไปอย่างไร้ร่องรอบ Sorry, I Love You (2004)
Smile bursts, silently and soundlesslyรอยยิ้มบังเกิด ... เงียบงันและไร้ซึ่งสุ้มเสียง Spider Lilies (2007)
Smile bursts, silently and soundlesslyรอยยิ้มบังเกิด ... เงียบงันและไร้ซึ่งสุ้มเสียง Spider Lilies (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบเชียบ[v.] (ngīepchīep) EN: be soundless ; be noiseless ; be silent ; be quiet   
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly   
เงียบเป็นเป่าสาก[xp] (ngīep pen pao sāk) EN: noiseless ; completely soundless ; very quiet ; quiet as a mouse   
เงียบสงัด[v.] (ngīep sa-ngat) EN: be quiet ; be silent ; be soundless ; be noiseless ; be inaudible   
เงียบสงัด[adj.] (ngīep sa-ngat) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed   
เงียบเสียง[v. exp.] (ngīep sīeng) EN: be soundless ; be quiet ; be silent ; be noiseless   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soundless    (j) (s au1 n d l @ s)
soundlessly    (a) (s au1 n d l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tonlos {adj} | tonloser | am tonlosestensoundless | more soundless | most soundless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
音もなく[おともなく, otomonaku] (exp,adv) quietly; soundlessly [Add to Longdo]
無音[むおん, muon] (n) soundless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soundless \Sound"less\, a.
   Not capable of being sounded or fathomed; unfathomable.
   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soundless \Sound"less\, a.
   Having no sound; noiseless; silent. -- {Sound"less*ly}, adv.
   -- {Sound"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soundless
   adj 1: marked by absence of sound; "a silent house"; "soundless
       footsteps on the grass"; "the night was still" [syn:
       {silent}, {soundless}, {still}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top