Search result for

sought

(41 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sought-, *sought*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sought[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ seek
sought[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ seek
sought-after[N] ซึ่งเป็นที่ต้องการ, See also: ที่พึงประสงค์, Syn. desirable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sought(ซอท) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ seek
besought(บิซอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ beseech

English-Thai: Nontri Dictionary
sought(vt) pt และ pp ของ seek
besought(vt) pt และ pp ของ beseech

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This means that your very smart friend, Mr. Will Farmer, is being sought for bioterrorist activities against Philadelphia, and is very likely to spend the rest of his life in federal prison.นี่หมายความว่า เพื่อนของคุณ นายวิล ฟามเมอร์ กำลังจะขายให้ผู้ก่อการร้าย ที่จะลงมือในฟิลาเดลเฟีย และดูเหมือน จะต้องใช้ชีวิตที่เหลือในคุกของรัฐ WarGames: The Dead Code (2008)
He's at the scene, sir, but he sought cover nearby.เขายังอยู่ในที่เกิดเหตุครับ คงหลบอยู่แถว ๆ นั้น Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
He's at the scene, sir, but he sought cover nearby.เขาอยู่ในที่เกิดเหตุครับ แต่เขาหลบอยู่ในที่กำบังใกล้ๆ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I've sought the counsel of a spiritual advisor.ผมไปปรึกษากับผู้นำจิตวิญญาณ New York Sucks (2009)
Long before you were arthur's teacher... he sought my guidance.นานแล้วก่อนที่คุณจะมาเป็นครูของอาเธอร์.. เขาคอยให้ผมชี้นำ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
I returned fire and sought cover as Mr. Salamanca proceed to engage me.ผมรีบหาที่หลบลูกกระสุนปืนที่สาดมา นายซาลามังก้าปิงปะทะกับผม Bit by a Dead Bee (2009)
He has aggressively sought to place his ideas in theเกี่ยวกับกฏหมายทางสิ่้งแวดล้อม ทั้งในประเทศเขาและต่างประเทศด้วย S.O.B. (2009)
This guy sought me out, okay?ชายคนนี้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉัน โอเคมั้ย? Rates of Exchange (2009)
Sun was ready To exact the revenge She long sought For jin's death.ซันพร้อมแล้วที่จะแก้แค้น เธอสืบมานานเรื่องการตายของจิน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
That Seattle Grace has grown into one of the most renowned, lauded and sought-after surgical centers in the country.ที่ ซีแอตเติล เกรซ ได้เข้าไปสู่ความมีชื่อเสียง ถูกยกย่อง และ เป็นที่ต้องการ ในประเทศ Good Mourning (2009)
I am a prominent business leader and a highly sought after dinner guest... and I will not take courting advice from some teenage boy.ผมจะไม่รับคำแนะนำจากคนที่เป็นแค่เด็กวัยรุ่น แต่เด็กวัยรุ่นคนนี้เป็นกองหลังทีมฟุตบอล และราชางานพร็อม Pilot (2009)
They sought to reeducate themเขาตัดสินใจสั่งสอนตักเตือนผู้ทำผิด... You're Undead to Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soughtAdmission to the club is eagerly sought.
soughtHe sought for his name.
soughtHe sought shelter from the rain.
soughtHe sought to be rich and famous.
soughtShe sought forgiveness for her guilty acts.
soughtSo they sought a place such that the conference seating would have them facing the Americans.
soughtThat talent is much sought after.
soughtThe critic is much sought after there days.
soughtThe fans sought to shake the actress's hand.
soughtThe homeless sought shelter from a shower.
soughtThe homeless sought shelter from the chilly shower.
soughtThey all sought for the lost child.

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUGHT    S AO1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sought    (v) (s oo1 t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]
尻子玉[しりこだま, shirikodama] (n) mythical ball inside the anus that is sought after by kappa [Add to Longdo]
捜し物(P);探し物(P)[さがしもの, sagashimono] (n) object being sought; (P) [Add to Longdo]
騒がれる[さわがれる, sawagareru] (v1) to be made much of; to be lionized; to be sought after [Add to Longdo]
名乗り出る[なのりでる, nanorideru] (v1,vi) to introduce oneself; to announce oneself (e.g. as the person sought); to come forward (e.g. as a witness, with a claim, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seek \Seek\, v. t. [imp. & p. p. {Sought}; p. pr. & vb. n.
   {Seeking}.] [OE. seken, AS. s[=e]can, s[=e]cean; akin to OS.
   s[=o]kian, LG. s["o]ken, D. zoeken, OHG. suohhan, G. suchen,
   Icel. saekja, Sw. s["o]ka, Dan. s["o]ge, Goth. s[=o]kjan, and
   E. sake. Cf. {Beseech}, {Ransack}, {Sagacious}, {Sake},
   {Soc}.]
   1. To go in search of; to look for; to search for; to try to
    find.
    [1913 Webster]
 
       The man saked him, saying, What seekest thou? And he
       said, I seek my brethren.       --Gen. xxxvii.
                          15, 16.
    [1913 Webster]
 
   2. To inquire for; to ask for; to solicit; to beseech.
    [1913 Webster]
 
       Others, tempting him, sought of him a sign. --Luke
                          xi. 16.
    [1913 Webster]
 
   3. To try to acquire or gain; to strive after; to aim at; as,
    to seek wealth or fame; to seek one's life.
    [1913 Webster]
 
   4. To try to reach or come to; to go to; to resort to.
    [1913 Webster]
 
       Seek not Bethel, nor enter into Gilgal. --Amos v. 5.
    [1913 Webster]
 
       Since great Ulysses sought the Phrygian plains.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sought \Sought\,
   imp. & p. p. of {Seek}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sought
   adj 1: that is looked for; "the long sought relatives"
   2: being searched for; "the most sought-after item was the
     silver candelabrum" [syn: {sought}, {sought-after(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top