ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-i-

AY1   
103 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: i, *i*
Possible hiragana form: -い-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
I[PRON] คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1, See also: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม
I[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9
I[N] เสียงสระในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
i(ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
i[ไอ] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ฉัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I win.ฉันชนะ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I think--ผมว่า-- Mannequin (1987)
- And who is he?-- In the Name of the Father (1993)
- I know.ผมรู้ Good Will Hunting (1997)
I know.ฉันรู้ City of Angels (1998)
I do.ยอมรับ The Story of Us (1999)
I am.ผมสนใจ Bicentennial Man (1999)
I will.ตกลง Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I seeเออ Bad Guy (2001)
I see.ฉันรู้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I see.งั้นหรือ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I know.แต่... The Great Jang-Geum (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
i10 people were packed into the small room.
i1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
i1980 was the year when I was born.
i1990 saw many incidents.
i2001 is the year when the 21st century begins.
i2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
i2. Cut the radishes into long sticks.
i3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
i3 multiplied by 5 is 15.
i4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
i4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
i4-speed automatic transmission is available as an option.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกช้าง[PRON] I, See also: me, Syn. ข้าพเจ้า, ฉัน, Example: งวดนี้ขอเลขเด็ดๆ ให้ลูกช้างซักทีเถอะเจ้าพ่อ, Thai definition: คำแทนชื่อคนซึ่งพูดกับเจ้าที่เป็นผี แทนคำว่า ข้าพเจ้า
เรา[PRON] I, Example: เราคิดว่าอาจารย์ไม่น่าจะว่างนะ, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนผู้พูด
อาตมา[PRON] I, Syn. อาตมภาพ, Example: อาตมาไม่อยากให้ใครยึดติดในตัวอาตมาอยากให้ยึดติดในคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามากกว่า, Thai definition: คำใช้แทนตัวผู้พูด สำหรับพระภิกษุสามเณรพูดกับคฤหัสถ์, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1
กู[PRON] I, See also: me, Syn. ข้า, เรา, ฉัน, Ant. มึง, Example: กูกำลังฝันดีว่ากำลังบินอยู่พอดี, Thai definition: คำใช้แทนตัวผู้พูด ในปัจจุบันมักถือกันว่าไม่สุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1
เกล้ากระผม[PRON] I, See also: me, Syn. เกล้า, เกล้าฯ, Example: เกล้ากระผมยินดีรับใช้ด้วยความจงรักภักดี, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่1 ใช้แทนตัวผู้พูด พูดกับผู้ใหญ่ด้วยความเคารพมาก หรือกับพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์
เกล้ากระหม่อม[PRON] I, See also: me, Syn. เกล้าฯ, Ant. เกล้ากระหม่อมฉัน, Example: เกล้ากระหม่อมขอรับพระบรมราชโองการไว้เหนือเกล้า, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่1 ใช้แทนตัวผู้พูดเพศชาย เพ็ดทูลพระอนุวงศ์ชั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ, พระวรวงศ์เธอที่ทรงกลม และสมเด็จพระสังฆราช
ข้าเจ้า[PRON] I, Syn. ฉัน, ผม, ดิฉัน, Example: ข้าเจ้าเองก็เพิ่งมาใหม่ ยังไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน, Thai definition: เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตัวผู้พูด, Notes: ถิ่น-พายัพ
ข้าพระพุทธเจ้า[PRON] I, Example: ด้วยบารมีพระปกเกล้าฯ ขอให้ข้าพระพุทธเจ้ารอดอันตรายทุกอย่าง, Thai definition: เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตัวผู้พูดกราบทูลเจ้านายชั้นสูงหรือพระเจ้าแผ่นดิน
ข้าพเจ้า[PRON] I, Syn. ผม, ฉัน, ข้า, กระผม, ดิฉัน, ข้าพระพุทธเจ้า, Example: ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ท่านเป็นผู้ดำเนินงานสำคัญครั้งนี้, Thai definition: เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตัวผู้พูด
ข้า[PRON] I, See also: me, Syn. ฉัน, ข้าพเจ้า, กระผม, ดิฉัน, เรา, ผม, กู, Ant. เอ็ง, เจ้า, เธอ, ท่าน, มึง, Example: ข้าอยากขอความช่วยเหลือจากเจ้าสักหน่อย, Thai definition: คำสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตัวผู้พูด พูดกับผู้ที่เสมอกันอย่างเป็นกันเองหรือผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญขยม[pr.] (ankhayom) EN: I   
ดิฉัน[pr.] (dichan) EN: I   FR: je ; moi
หม่อม[pr.] (mǿm) EN: I   FR: je
หม่อมฉัน[pr.] (mǿmchan) EN: I   FR: je
ผม[pr. pers.] (phom) EN: I   FR: je

CMU English Pronouncing Dictionary
I AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
I (n) (ai)
i (n) ˈaɪ (ai1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄩˊ, ] I, #6,068 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
言い争う[いいあらそう, iiarasou] (vt ) ทะเลาะ
いいえ[いいえ,iie, iie ,iie] (n ) ไม่ใช่, เปล่า
言い寄る[いいよる, iiyoru] (vt ) พูดเกี้ยว, จีบ
医院[いいん, iin] (n) คลีนิก, ห้องตรวจโรค, ห้องรักษาโรค , See also: R. 病院、診療室
胃炎[いえん, ien] (n ) โรคกระเพาะ
硫黄[いおう, iou] (n ) กำมะถัน (ธาตุ) , See also: R. sulfur
異音する[いおんする, ionsuru] (n vt ) เกิดเสียงดัง
異音する[いおんする, ionsuru] (n vt ) เกิดเสียงดังผิดปรกติ
胃潰瘍[いかいよう, ikaiyou] (n ) โรคแผลในกระเพาะอาหาร , See also: R. stomach ulcer
移管[いかん, ikan] (n ) การโอนหน้าที่หรือความรับผิดชอบให้หน่วยงานอื่นทำ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[わたし, watashi] Thai: ฉัน ผม ข้าพเจ้า English: I

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Infologie {f}infology [Add to Longdo]
in Acht nehmento take care of [Add to Longdo]
in Alpennähenear the Alps [Add to Longdo]
in Anbetracht; unter Berücksichtigungin consideration of; by taking into consideration [Add to Longdo]
in der Annahme, dass ...; gesetzt den Fall, dass ...assuming that; supposing that [Add to Longdo]
in Anschauung versunkenlost in contemplation [Add to Longdo]
im Anschluss ansubsequent to [Add to Longdo]
in Anspruch nehmento make a draft on [Add to Longdo]
im Anstiegon the upward plane [Add to Longdo]
im Anzug sein (Gewitter)to brew [Add to Longdo]
im Aufstieg begriffen seinto be on the rise; to be rising [Add to Longdo]
im Auftrag des Kundenon behalf of the client [Add to Longdo]
ins Auge fassen | ins Auge fassend | er/sie fasst ins Auge | ich/er/sie fasste ins Augeto envisage | envisaging | he/she envisages | I/he/she envisaged [Add to Longdo]
ins Auge sehento face [Add to Longdo]
ihr Auserwählterher number one man [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc. [Add to Longdo]
[, i] (n) (obs) hiragana for "wi" [Add to Longdo]
[, i] (n) 1st in a sequence denoted by the iroha system; 1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.) [Add to Longdo]
[, i] (n) (arch) katakana for "wi" [Add to Longdo]
[い, i] (n) (abbr) (See 伊太利) Italy [Add to Longdo]
[い, i] (adj-na,n) greatness [Add to Longdo]
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty [Add to Longdo]
[い, i] (n) (1) feelings; thoughts; (2) meaning [Add to Longdo]
[い, i] (n,adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different [Add to Longdo]
[い, i] (n) (1) stomach; (2) (See 胃宿) Chinese "stomach" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] Brunnen [Add to Longdo]
[い, i] (Praefix) [Add to Longdo]
[い, i] ABHAENGIG_SEIN, BERUFEN_AUF, BITTEN [Add to Longdo]
[い, i] MEDIZIN, HEILKUNDE [Add to Longdo]
[い, i] ANVERTRAUEN [Add to Longdo]
[い, i] AUTORITAET, WUERDE, DROHUNG, BEDROHUNG [Add to Longdo]
[い, i] OFFIZIER [Add to Longdo]
[い, i] WILLE, HERZ, GEDANKE;, SINN, BEDEUTUNG [Add to Longdo]
[い, i] Wille, Herz, Gedanke, Sinn, Bedeutung [Add to Longdo]
[い, i] TUN, MACHEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I \I\ ([imac]).
   1. I, the ninth letter of the English alphabet, takes its
    form from the Ph[oe]nician, through the Latin and the
    Greek. The Ph[oe]nician letter was probably of Egyptian
    origin. Its original value was nearly the same as that of
    the Italian I, or long e as in mete. Etymologically I is
    most closely related to e, y, j, g; as in dint, dent,
    beverage, L. bibere; E. kin, AS. cynn; E. thin, AS.
    [thorn]ynne; E. dominion, donjon, dungeon. In English I
    has two principal vowel sounds: the long sound, as in
    p[imac]ne, [imac]ce; and the short sound, as in p[i^]n. It
    has also three other sounds: (a) That of e in term, as in
    thirst. (b) That of e in mete (in words of foreign
    origin), as in machine, pique, regime. (c) That of
    consonant y (in many words in which it precedes another
    vowel), as in bunion, million, filial, Christian, etc. It
    enters into several digraphs, as in fail, field, seize,
    feign. friend; and with o often forms a proper diphtong,
    as in oil, join, coin. See Guide to Pronunciation,
    [sect][sect] 98-106.
    [1913 Webster]
 
   Note: The dot which we place over the small or lower case i
      dates only from the 14th century. The sounds of I and J
      were originally represented by the same character, and
      even after the introduction of the form J into English
      dictionaries, words containing these letters were, till
      a comparatively recent time, classed together.
      [1913 Webster]
 
   2. In our old authors, I was often used for ay (or aye), yes,
    which is pronounced nearly like it.
    [1913 Webster]
 
   3. As a numeral, I stands for 1, II for 2, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I- \I-\, prefix.
   See {Y-}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I \I\ ([imac]), pron. [poss. {My} (m[imac]) or {Mine}
   (m[imac]n); object. {Me} (m[=e]). pl. nom. {We} (w[=e]);
   poss. {Our} (our) or {Ours} (ourz); object. {Us} ([u^]s).]
   [OE. i, ich, ic, AS. ic; akin to OS. & D. ik, OHG. ih, G.
   ich, Icel. ek, Dan. jeg, Sw. jag, Goth. ik, OSlav. az', Russ.
   ia, W. i, L. ego, Gr. 'egw`, 'egw`n, Skr. aham. [root]179.
   Cf. {Egoism}.]
   The nominative case of the pronoun of the first person; the
   word with which a speaker or writer denotes himself.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf.
   F. personnel.]
   1. Pertaining to human beings as distinct from things.
    [1913 Webster]
 
       Every man so termed by way of personal difference.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or
    affecting, an individual, or each of many individuals;
    peculiar or proper to private concerns; not public or
    general; as, personal comfort; personal desire.
    [1913 Webster]
 
       The words are conditional, -- If thou doest well, --
       and so personal to Cain.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to the external or bodily appearance;
    corporeal; as, personal charms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Done in person; without the intervention of another.
    "Personal communication." --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
       The immediate and personal speaking of God. --White.
    [1913 Webster]
 
   5. Relating to an individual, his character, conduct,
    motives, or private affairs, in an invidious and offensive
    manner; as, personal reflections or remarks.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun.
    [1913 Webster]
 
   {Personal action} (Law), a suit or action by which a man
    claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it;
    or wherein he claims satisfaction in damages for an injury
    to his person or property, or the specific recovery of
    goods or chattels; -- opposed to real action.
 
   {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}.
 
   {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables;
    chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}.
    It usually consists of things temporary and movable,
    including all subjects of property not of a freehold
    nature.
 
   {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous
    unity of the individual person, which is attested by
    consciousness.
 
   {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou},
    {he}, {she}, {it}, and their plurals.
 
   {Personal representatives} (Law), the executors or
    administrators of a person deceased.
 
   {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the
    rights of a personal security, personal liberty, and
    private property.
 
   {Personal tithes}. See under {Tithe}.
 
   {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or
    inflected to correspond with the three persons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Y- \Y-\, or I- \I-\ . [OE. y-, i-, AS. ge-, akin to D. & G. ge-,
   OHG. gi-, ga-, Goth. ga-, and perhaps to Latin con-;
   originally meaning, together. Cf. {Com-}, {Aware}, {Enough},
   {Handiwork}, {Ywis}.]
   A prefix of obscure meaning, originally used with verbs,
   adverbs, adjectives, nouns, and pronouns. In the Middle
   English period, it was little employed except with verbs,
   being chiefly used with past participles, though occasionally
   with the infinitive. Ycleped, or yclept, is perhaps the only
   word not entirely obsolete which shows this use.
   [1913 Webster]
 
      That no wight mighte it see neither yheere. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Neither to ben yburied nor ybrent.    --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   Note: Some examples of Chaucer's use of this prefix are; ibe,
      ibeen, icaught, ycome, ydo, idoon, ygo, iproved,
      ywrought. It inough, enough, it is combined with an
      adjective. Other examples are in the Vocabulary.
      [1913 Webster] Spenser and later writers frequently
      employed this prefix when affecting an archaic style,
      and sometimes used it incorrectly.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 i
   adj 1: used of a single unit or thing; not two or more; "`ane'
       is Scottish" [syn: {one}, {1}, {i}, {ane}]
   n 1: a nonmetallic element belonging to the halogens; used
      especially in medicine and photography and in dyes; occurs
      naturally only in combination in small quantities (as in
      sea water or rocks) [syn: {iodine}, {iodin}, {I}, {atomic
      number 53}]
   2: the smallest whole number or a numeral representing this
     number; "he has the one but will need a two and three to go
     with it"; "they had lunch at one" [syn: {one}, {1}, {I},
     {ace}, {single}, {unity}]
   3: the 9th letter of the Roman alphabet [syn: {I}, {i}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 i
  the

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 i
  a; in; inside; into; on; per; within

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 i
  a; in; inside; into; on; per; within

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top