ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ich

IH1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ich-, *ich*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน <p> <b>เพิ่มเติม:</b>ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude
dichotomy(n) การแบ่งครึ่งแยกกลุ่มที่แตกต่างออกจากกัน, การแบ่งขั้ว
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, Syn. realization
agrichemical(n) เคมีเกษตร, สารเคมีที่ใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี เป็นต้น เช่น the health impact of an agrichemical spraydrift incident, Syn. agrochemical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphichroic(แอมฟิโคร' อิค) adj. ซึ่งให้สีใดสีหนึ่งจากสิงสี (กับกรดหรือกับด่าง), Syn. amphichromatic
artichoke(อาร์'ทิโชค) n. พืชมีใบเป็นหนามจำพวกหนึ่งชึ่งหัวและดอกใช้รับประทานได้
briches(บริช'เชส) n., pl. ดูbreeches
chichi(ชิ'ชิ) adj. ทันสมัย, เก๋, โอ่อ่า, เสแสร้ง,
cliche(คลิเ?') n. สำนวนซ้ำ ๆ ซาก ๆ น่าเบื่อ, ความคิดที่เก่าคร่ำครึ adj. คร่ำครึ, ซ้ำ ๆ ซาก ๆ , เก่า, Syn. platitude
corniche(คอร์'นิช) n. ถนนที่วกเวียนตามหน้าผาหรือภูเขา
dicho-Pref. เป็นสองส่วน, เป็นคู่
dichogamy(ไดคอก'กะมี) n. ภาวะที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียสุกในเวลาต่างกัน, See also: dichotomous adj.
distich(ดิส'ทิช) n. หน่วย2แถวของโคลงกลอนฉันท์กาพย์, คำคู่, สัมผัสคู่
dolicho-Pref. " ยาว,แคบ

English-Thai: Nontri Dictionary
ichthyology(n) สัตวศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยปลา
enrich(vt) ทำให้รวย, ทำให้บริบูรณ์, ประดับ, ตกแต่ง, ทำให้งดงาม
enrichment(n) การทำให้บริบูรณ์, การทำให้ร่ำรวย, การประดับ, การทำให้งดงาม
harpsichord(n) เปียโนชนิดหนึ่ง
lichee(n) ลิ้นจี่
niche(n) ซอก, โพรง, เวิ้ง, ช่อง
niche(vt) วางไว้ในโพรง
ostrich(n) นกกระจอกเทศ
rich(adj) อุดมสมบูรณ์, รวย, สวยงาม, หรูหรา, มั่งคั่ง
riches(n) ทรัพย์สมบัติ, ความมั่งคั่ง, ความร่ำรวย, ความอุดมสมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ichthyophobiaอาการกลัวปลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ichthyosisโรคผิวหนังเกล็ดปลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ichthammolอิชแทมมอล [การแพทย์]
Ichthammol Ointmentยาขี้ผึ้งอิชแทมมอล [การแพทย์]
Ichthyologyมีนวิทยา [TU Subject Heading]
Ichthyosisอิคทีโอซิส, โรค; อิคธิย์โอซิส; ผิวหนังแห้งเป็นเกล็ดคล้ายเกล็ดปลา; ผิวหนังแห้งแตก; โรคผิวหนังตกสะเก็ด; โรคผิวหนังเกล็ดปลา [การแพทย์]
Ichthyosis, Harleguinฮาร์เลควินอิกธัยโอซิส [การแพทย์]
Ichthyosis, X-Linkedเอ็กซ์ลิงค์อิกธัยโอซิส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ichthyic(adj) ลักษณะเหมือนหรือคล้ายปลา
ichthyology(n) มีนวิทยา
ichthyosaur(n) ฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานคล้ายปลาชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Soldier ] Mensch, seitJahren hab' ich so etwas nicht mehr gesehen.มาเลย Schindler's List (1993)
Ich suche Birgit.ผมมาหาเบอร์กิตครับ The Constant Gardener (2005)
Ich bin Justin Quayle, ผมคือจัสติน เควลี่ The Constant Gardener (2005)
Ich sprechen some Deutsch, but that's about it.ฉันพูดภาษาเยอรมันได้บ้าง(ภาษาเยอรมัน)/N แต่ก็นั่นแหละนะ Tarantella (2012)
Auf dem weg von munchen nach augsburg fand ich am waldrand ein kleines feuerlein vor.(ภาษาเยอรมัน) (ภาษาเยอรมัน) Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Ich stehe verdammt noch mal keinem Mann... in irgendetwas nach.ไอซี stehe verdammt noch mal keinem แมนน์ ... ใน nach irgendetwas Sacramentum (2012)
Ich fordere Dich zum Schaukampf, Bruder!ไอซี fordere Dich zum Schaukampf, Bruder! Sacramentum (2012)
Ich sto' und ich schwing und der Stolz mich st'hle...ไอซีขืน' คาดไม่ถึงichschwing และเดอร์สโตลซ์ mich st'hle ... Sacramentum (2012)
Und jetzt versch'nere ich dieUndjetztversch'nereich ตาย Sacramentum (2012)
Thank you for calling Raz bus line. ♪ ♪ Wenn sie verstehen was ich sage, dann lassen sie mich mal wissen...ขอบคุณที่ใช้บริการ ราซ บัส ไลน์ หากคุณเข้าใจ.. Cat and Mouse (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ichHe called me Ichiro.
ichHi! I'm Ichirou Tanaka. Nice to meet you.
ichIchiro hit an eye-popping double.
ichIchiro is an outstanding baseball player.
ichIchiro puts friendship above profit.
ichIchirou sounded somehow upset but my long years of hanging out with him told me that it was out and out fake.
ichIchiro will go to Nagoya for the first time.
ichI guess Ichiko is a fellow rule-breaker, she's sending me a smile filled with affection for a comrade.
ichKeiko and Ichiro parted with mutual consent.
ichMr Ichiro Fukuoka, a close friend of mine, would very much like to meet you.
ichMy name is Ichiro Tanaka.
ichPlease tell the reservation clerk, Mr Ichiro Takahashi, your credit card number to confirm your reservation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อัด[at] (v) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich  FR: comprimer ; compresser ; entasser
อาร์ติโชก[ātichōk] (n) EN: artichoke
ใบดำ[baidam] (n) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)
ใบปิด[baipit] (n) EN: poster  FR: affiche [ f ]
ใบปิดหนัง[baipit nang] (n, exp) EN: movie poster  FR: affiche de cinéma [ f ]
ใบปิดภาพยนตร์[baipit phāpphayon] (n, exp) EN: movie poster  FR: affiche de cinéma [ f ]
ใบปิดประกาศ[baipit prakāt] (n, exp) EN: poster  FR: affiche [ f ]
ใบประกาศ[baiprakāt] (n) EN: poster ; handbill ; notice ; circular  FR: affiche [ f ]
ใบรับเงินเดือน[bairap ngoendeūoen] (n, exp) EN: salary statement ; pay slip  FR: fiche de salaire [ f ] ; bulletin de paie/paye [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ICH IH1 CH
ICHI IY1 CH IY2
ICHIRO IY1 CH IH0 R OW0
ICHIKAWA IH2 CH IY2 K AA1 W AA0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ichi (n) ˈiːtʃiː (ii1 ch ii)
ichneumon (n) ˈɪknjˈuːmən (i1 k n y uu1 m @ n)
ichneumons (n) ˈɪknjˈuːmənz (i1 k n y uu1 m @ n z)
ichneumon-fly (n) ˈɪknjˈuːmən-flaɪ (i1 k n y uu1 m @ n - f l ai)
ichneumon-flies (n) ˈɪknjˈuːmən-flaɪz (i1 k n y uu1 m @ n - f l ai z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鱼龙[yú lóng, ㄩˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] ichthyosaur #72,570 [Add to Longdo]
鱼类学[yú lèi xué, ㄩˊ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] ichthyology #239,523 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
市場[いちば, ichiba] (n) ตลาด
[いちご, ichigo] (n) สตรอเบอร์รี่
一時[いちじ, ichiji] (n) ระยะเวลาหนึ่ง
銀杏[いちょう, ichou] (n) ต้นแปะก๊วย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一覧[いちらん, ichiran] TH: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย)  EN: at a glance
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] TH: เป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] TH: ผู้ใหญ่
一部[いちぶ, ichibu] TH: ส่วนหนึ่ง, ส่วนย่อย  EN: part
一日[いちにち, ichinichi] TH: หนึ่งวัน  EN: one day
[いち, ichi] TH: หนึ่งอย่าง หนึ่งเดียว  EN: 1

German-Thai: Longdo Dictionary
ichผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า
ich(pron) ฉัน, ดิฉัน, ผม (คำสรรพนามบุรุษที่ 1รูปประธาน) เช่น Ich bin groß.
Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
Ich habe schon gegessen.ฉันกินข้าวแล้ว
Ich vermisse dich.ฉันคิดถึงคุณ
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ความเห็น
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ภาพที่เห็น
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ich muss mal(slang) ต้องการเข้าห้องน้ำ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ich { n }; Selbst { n } | sein anderes Ichself | one's other self [Add to Longdo]
Ich-AG { f }Me Incorporated [Add to Longdo]
Ichbewusstsein { n }consciousness of self [Add to Longdo]
Ichform { f } | Ichformen { pl }first person | first persons [Add to Longdo]
ich { ppron } (meiner; mir; mich) | ich bin | Ich bin's. | Ich nicht! | Immer ich! | ich selbst | ein Freund von mirI (me) | I am; I'm | It's me. | Not me!; Not I! | Always me! | I myself | a friend of mine [Add to Longdo]
ichbewusstself aware [Add to Longdo]
ichthyologisch { adv }ichthyologically [Add to Longdo]
ich möchteI would like to [Add to Longdo]
ich möchte nichtI wouldn't; I would not [Add to Longdo]
ich sollte; ich müsste | du solltest; du müsstest | er/sie/es sollte | wir/sie sollten; wir/sie müssten | ich sollte es tun; ich müsste es tunI ought to; I oughta [ slang ] | you ought to | he/she/it ought to | we/they ought to | I ought to do it [Add to Longdo]
Ich weiß davon.I know about it. [Add to Longdo]
Ich habe es satt.I'm tired of it. [Add to Longdo]
Ich ergebe mich!I surrender! [Add to Longdo]
Ich musste weinen.It made me cry. [Add to Longdo]
Ich auch.So am I. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: autrichien
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย
affiche(n) |f| รูปโฆษณาติดผนัง, โปสเตอร์ เช่น L'affiche de théâtre se découvre dans la rue, dans n'importe quel espace public, perdue dans une forêt de panneaux, pancartes, enseignes, publicités.

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) { comp } decade [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
1割(P);一割[いちわり, ichiwari] (n) ten percent; (P) [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] (n) { comp } one to one communication [Add to Longdo]
2ちゃんねらー;2ちゃんねら[にちゃんねらー(2ちゃんねらー);にちゃんねら(2ちゃんねら), nichannera-( 2 channera-); nichannera ( 2 channera )] (n) 2channeler; 2chan user [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
グリフ配置量[ぐりふはいちりょう, gurifuhaichiryou] glyph metrics [Add to Longdo]
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop [Add to Longdo]
テキスト位置[テキストいち, tekisuto ichi] text position [Add to Longdo]
テキスト配置[テキストはいち, tekisuto haichi] text alignment [Add to Longdo]
ドライブ位置[ドライブいち, doraibu ichi] drive position [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一倍[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
一億[いちおく, ichioku] 100 Millionen [Add to Longdo]
一分一厘[いちぶいちりん, ichibuichirin] 1 Bu und 1 Rin, 1, 1_Bu, etwas, wenig, gering [Add to Longdo]
一年以内に[いちねにないに, ichineninaini] innerhalb_eines_Jahres [Add to Longdo]
一度[いちど, ichido] einmal, ein_Grad [Add to Longdo]
一把[いちわ, ichiwa] ein_Buendel [Add to Longdo]
一抹[いちまつ, ichimatsu] Anflug, Hauch [Add to Longdo]
一族[いちぞく, ichizoku] die_ganze_Familie, die_ganze_Verwandtschaft [Add to Longdo]
一日中[いちにちじゅう, ichinichijuu] den_ ganzen_Tag [Add to Longdo]
一日置き[いちにちおき, ichinichioki] jeden_zweiten_Tag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ich \Ich\ ([i^]k), pron.
   I. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   Note: In the Southern dialect of Early English this is the
      regular form. Cf. {Ik}.
      [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ICH
     I/O Controller Hub [aka Southbridge] (Intel, I/O, GMCH)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ICH
     Intelligent Connection Handling (BIG)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 ich /iç/
  I

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top