ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

icing

AY1 S IH0 NG   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -icing-, *icing*, ic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
icing[N] น้ำตาลหรือครีมโรยหน้าขนม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
icing(ไอ'ซิง) n. ครีมโรยหน้าขนม,เคลือบน้ำแข็ง
jaundicingn. โรคดีซ่าน,ความอคติ,ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ
rejoicing(รีจอย'ซิง) n. ความดีใจ,ความยินดี,ความปลื้มปีติยินดี,ความรื่นเริง, See also: rejoicingly adv., Syn. exultation,jubilation
time slicingการแบ่งเวลาหมายถึง เวลาที่ใช้ไปในการประมวลของแต่ละโปรแกรมการใช้งาน ปกติแล้วจะวัดกันเป็นมิลลิวินาที

English-Thai: Nontri Dictionary
icing(n) ครีมโรยหน้าขนม,น้ำตาลไอซิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Icing indexดรรชนีการจับแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Icing intensityความรุนแรงของการจับ แข็ง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Light scattered cover at 20,000, icing around 18.กระจายตัวครอบคลุมที่ความสูง 20,000 ความเย็นราวๆ 18 Airplane! (1980)
Apple crumb cake with raisin cinnamon icing and coconut sprinkles?เค้กแอ็ปเปิ้ลโรยลูกเกตอบเชย... และเกร็ดมะพร้าวน่ะหรอ? Inspector Gadget 2 (2003)
- Thank you, sweetheart. - Freddy put the icing on it.ขอบคุณมากลูก\ เฟรดดี๊โรยไอซ์ซิ่งด้วย 21 Grams (2003)
Captain, we've got a big problem with some of the engines icing up.กัปตัน มีปัญหาครับ เครื่องยนต์เริ่มมีน้ำแข็งเกาะแล้ว Eight Below (2006)
I think that's the icing on the cake.มันเพิ่มรสชาดไงล่ะ Episode #2.6 (2008)
You ain't icing a cake, prospect.นายไม่ได้โรยครีมหน้าขนมเค๊กนะ เอาไว้โอกาศหน้า Seeds (2008)
- Well, that's just the icing on the cake.- okay.-นั่นถือเป็นเรื่องดีอีกอย่าง -โอเค The Age of Dissonance (2009)
Son of a bitch didn't think twice about icing me a thousand times.ไอ้บ้านั่นไม่ได้คิดสองรอบด้วยซ้ำ ที่จะฆ่าฉัน -- Changing Channels (2009)
- They're icing up. Hold onto something.- โดนน้ำแข็งจับ, หาอะไรเกาะไว้ Watchmen (2009)
You know your pal guy is the one icing all those people, right?คุณรู้ว่าเพื่อนของคุณเป็นคนฆ่า คนพวกนั้นใช่มั้ย? Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
All right, let's start simple with a pretty little icing flower.เอาล่ะ เริ่มแบบง่าย ด้วยดอกไม้ไอซิ่ง And the Pretty Problem (2011)
They may see it just like icing on a cake.พวกเขาอาจจะเห็นมันว่าเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย Episode #1.9 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฝึกงาน[n.] (kān feukngān) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training   FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]
การกำหนดราคา[n. exp.] (kān kamnot rākhā) EN: pricing   
การแข่งขันด้านราคา[n. exp.] (kān khaengkhan dān rākhā) EN: competitive pricing   
การตั้งราคา[n. exp.] (kān tang rākhā) EN: pricing ; estimation ; assessment ; appraisal   
การแถลง[n.] (kān thalaēng) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication   FR: déclaration [f]
ความปิติยินดี[n.] (khwām pitiyindī) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness   
กลยุทธ์การตั้งราคา[n. exp.] (konlayut kān tang rākhā) EN: pricing strategy   
หลงใหล[adv.] (longlai) EN: fascinatingly ; enticingly ; alluringly   
ปากหนัก[xp] (pāk nak) EN: be reticent ; refrain from voicing one's opinion and feeling   
ปีติ[n.] (pīti ) EN: elation ; exultation ; joy ; rejoicing   FR: joie [f] ; plaisir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ICING AY1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
icing (v) ˈaɪsɪŋ (ai1 s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糖汁[táng zhī, ㄊㄤˊ ㄓ, ] icing [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Puderzucker {m}; Staubzucker {m} [cook.]icing sugar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
アイシング[, aishingu] (n) icing [Add to Longdo]
アイシングザパック[, aishinguzapakku] (n) icing the puck [Add to Longdo]
ガナッシュ[, ganasshu] (n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre [Add to Longdo]
コスト割れ[コストわれ, kosuto ware] (n) pricing below cost; cutting into cost [Add to Longdo]
スプライシング[, supuraishingu] (n) splicing (genetics) [Add to Longdo]
タイムスライシング[, taimusuraishingu] (n) {comp} time slicing [Add to Longdo]
ダイシング[, daishingu] (n) dicing (e.g. cutting up of a microchip wafer) [Add to Longdo]
トランスファープライシング[, toransufa-puraishingu] (n) transfer pricing [Add to Longdo]
ピークロードプライシング[, pi-kuro-dopuraishingu] (n) peak-load pricing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイムスライシング[たいむすらいしんぐ, taimusuraishingu] time slicing [Add to Longdo]
ポリシング[ぽりしんぐ, porishingu] policing [Add to Longdo]
規制[きせい, kisei] (traffic) policing [Add to Longdo]
規制機能[きせいきのう, kiseikinou] control function, regulatory function, policing function [Add to Longdo]
修理[しゅうり, shuuri] repair (vs), servicing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Icing \I"cing\, n.
   A coating or covering resembling ice, as of sugar and milk or
   white of egg; frosting.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ice \ice\ ([imac]s), v. t. [imp. & p. p. {iced} ([imac]st); p.
   pr. & vb. n. {icing} ([imac]"s[i^]ng).]
   1. To cover with ice; to convert into ice, or into something
    resembling ice.
    [1913 Webster]
 
   2. To cover with icing, or frosting made of sugar and milk or
    white of egg; to frost, as cakes, tarts, etc.; as, iced
    cupcakes with a pink icing look delicious.
    [1913 Webster + PJC]
 
   3. To chill or cool, as with ice; to freeze.
    [1913 Webster]
 
   4. To kill. [slang]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 icing
   n 1: the formation of frost or ice on a surface [syn: {frost},
      {icing}]
   2: a flavored sugar topping used to coat and decorate cakes
     [syn: {frosting}, {icing}, {ice}]
   3: (ice hockey) the act of shooting the puck from within your
     own defensive area the length of the rink beyond the
     opponent's goal [syn: {icing}, {icing the puck}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top