ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ichthyology

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ichthyology-, *ichthyology*
English-Thai: Nontri Dictionary
ichthyology(n) สัตวศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยปลา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ichthyologyมีนวิทยา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ichthyology (n ) มีนวิทยา

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鱼类学[yú lèi xué, ㄩˊ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] ichthyology, #239,523 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
魚類学[ぎょるいがく, gyoruigaku] (n) study of fish; ichthyology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ichthyology \Ich`thy*ol"o*gy\, n. [Gr. 'ichqy`s, -y`os, a fish +
   -logy: cf. F. ichthyologie.]
   The natural history of fishes; that branch of Zoology which
   relates to fishes, including their structure, classification,
   and habits.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ichthyology
   n 1: the branch of zoology that studies fishes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top