ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impairment

IH2 M P EH1 R M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impairment-, *impairment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, Syn. fall in value

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impairmentความบกพร่อง, ความเสื่อมโทรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impairmentการสูญเสียหน้าที่, ความบกพร่อง [การแพทย์]
Impairment of the Whole Manการสูญเสียสมรรถภาพของทั้งร่างกาย [การแพทย์]
Impairment, Permanentการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร [การแพทย์]
Impairment, Rating ofการกำหนดอัตราของการสูญเสียหน้าที่ [การแพทย์]
Impairment, Wholemanการสูญเสียสมรรถภาพทั้งร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mild cognitive impairment and dementia have a lot in common.โรคระบบทางประสาทเสื่อมหรือโรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปครับ A Thousand Days' Promise (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impairmentThis has visual impairment as a side effect.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPAIRMENT IH2 M P EH1 R M AH0 N T
IMPAIRMENTS IH2 M P EH1 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impairment (n) ˈɪmpˈɛəʳmənt (i1 m p e@1 m @ n t)
impairments (n) ˈɪmpˈɛəʳmənts (i1 m p e@1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n, vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P) #1,497 [Add to Longdo]
侵害[しんがい, shingai] (n, vs) infringement; violation; trespass; impairment; (P) #1,741 [Add to Longdo]
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na, n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P) #16,863 [Add to Longdo]
[おし;あ;おうし(ok), oshi ; a ; oushi (ok)] (n) (1) muteness; speech impairment; (2) (おし, おうし only) (sens) mute; deaf-mute [Add to Longdo]
運動障害[うんどうしょうがい, undoushougai] (n) dyskinesia; motor impairment; motor disturbance [Add to Longdo]
肝機能障害[かんきのうしょうがい, kankinoushougai] (n) impairment of liver function [Add to Longdo]
軽度認識障害[けいどにんしきしょうがい, keidoninshikishougai] (n) mild cognitive impairment; MCI [Add to Longdo]
減損[げんそん, genson] (n, vs) decrease; diminution; loss; impairment [Add to Longdo]
減損会計[げんそんかいけい, gensonkaikei] (n) asset-impairment accounting [Add to Longdo]
視力障害[しりょくしょうがい, shiryokushougai] (n, adj-no) vision damage; vision impairment; blindness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impairment \Im*pair"ment\, n. [OE. enpeirement, OF. empirement.]
   The state, act, or process of being impaired; injury. "The
   impairment of my health." --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impairment
   n 1: the occurrence of a change for the worse [syn: {damage},
      {harm}, {impairment}]
   2: a symptom of reduced quality or strength [syn:
     {deterioration}, {impairment}]
   3: the condition of being unable to perform as a consequence of
     physical or mental unfitness; "reading disability"; "hearing
     impairment" [syn: {disability}, {disablement}, {handicap},
     {impairment}]
   4: damage that results in a reduction of strength or quality
   5: the act of making something futile and useless (as by
     routine) [syn: {stultification}, {constipation},
     {impairment}, {deadening}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top