ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

im

IH1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -im-, *im*
Possible hiragana form: いん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
IMHO(phrase, slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
immunostimulation(vt) การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น Several prominent researchers have been issued multiple patents for immunostimulation based, hair loss treatments., Syn. immune stimulation
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, Syn. fall in value
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น, See also: Related: metric unit
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
war crimeอาชญากรรมสงคราม
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
primary(adj) ปฐมภูมิ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
im(prf) ใน
im(suf) เกี่ยวกับพหูพจน์
IMF(abbr) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (คำย่อ International Monetary Fund)
imp(vt) ซ่อมแซมขนปีกให้นกอินทรีหรือเหยี่ยว
imp(n) เด็กซุกซน, See also: เด็กดื้อรั้น
imp(n) ภูตน้อย, See also: ปีศาจน้อย, ภูตตัวเล็กที่เกเร, เทพธิดาน้อย, Syn. elf, sprite
imam(n) โต๊ะอิหม่าม, See also: อิหม่าม
image(vt) นึกฝัน, See also: วาดภาพ, นึกคิด
image(n) ภาพสะท้อน (เช่น ในกระจก, เลนส์), Syn. reflection
image(n) มโนภาพ, See also: ภาพนึกคิด, ภาพในความคิด, Syn. conception, idea

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imabbr. intramuscular
image(อิม'มิจฺ) n. รูปภาพ, รูปจำลอง, รูปถ่าย, รูปปั้น, รูปจำลอง, ภาพ, ภาพบนจอ, ภาพในใจ, รูปแบบ, ภาพถอด, สิ่งที่ปรากฎขึ้น, ภาพพจน์, มโนภาพ, จินตนาการ, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, รูปบูชา vt. วาดภาพ, นึกภาพในใจ, คิดคะนึง, สะท้อนภาพ, แสดงเครื่องหมาย, เหมือนกับ
image processingการประมวลผลภาพเป็นเทคนิคในการประมวลผลที่มีข้อมูลเป็นภาพ คอมพิวเตอร์จะอ่านภาพที่ถูกส่งเข้าไป แล้วแปลงเป็นตัวเลข เราสามารถดัดแปลง แก้ไข ปรับขยาย หมุน ฯ เพื่อการวิเคราะห์บางอย่างได้ ปัจจุบัน ถือเป็นสาขาหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาไปไกลมากจนเป็นที่ยอมรับ และมีผู้สนใจมาก การมีภาพประกอบในเอกสารต่าง ๆ หรือในการแสดงผลงาน จะช่วยทำให้งานนั้นน่าสนใจขึ้น
image scannerเครื่องตรวจภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านภาพหรือข้อความแล้วนำเข้าไปเก็บเป็น "ภาพ " ในหน่วยความจำ เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลต่อไป ดู scanner ประกอบ
imagery(อิม'มิจเจอรี) n. ภาพ, ภาพในใจ, ความนึกคิด, มโนภาพ, รูปภาพ, จินตนาการ
imaginable(อิแมจ'จะนะเบิล) adj. เท่าที่จะนึกภาพได้, เท่าที่จะเป็นไปได้, เท่าที่จะคิดคะนึงได้., See also: imaginableness n. imaginably adv., Syn. unreal, visiionary, fanciful
imaginary(อิแมจ'จะนะรี) adj. เพ้อฝัน, ไม่จริง, เป็นมโนภาพหรือจินตนาการ
imagination(อิแมจจะเน'เชิน) n. จินตนาการ, การนึกเอาเอง, มโนภาพ, เจ้าความคิด, Syn. conception, fancy, vision
imaginative(อิแมจ'จะเนทิฟว) adj. จินตนาการ, ซึ่งนึกเอาเอง, เป็นมโนภาพ, เจ้าความคิด., See also: imaginatively adv. imaginativeness n., Syn. inventive, creative
imagine(อิแมจ'จิน) v. จินตนาการ, นึกเอาเอง, วาดมโนภาพ, นึกคิด, วางแผน, คาดการณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
image(n) รูป, เงา, รูปแบบ, ภาพ, ภาพพจน์
image(vt) ทำให้มีเงา, วาดภาพ, เป็นรูป, แสดงเครื่องหมาย
imagery(n) รูปปั้น, รูปภาพ, ความฝัน, อุปมาอุปไมย
imaginable(adj) ที่นึกฝันได้, เท่าที่จะเป็นไปได้
imaginary(adj) ในความนึกคิด, สมมุติขึ้น, เพ้อฝัน
imagination(n) จินตนาการ, มโนคติ, มโนภาพ
imaginative(adj) ซึ่งนึกฝัน, เจ้าความคิด, ซึ่งนึกเอาเอง
imagine(vi, vt) นึกฝัน, เข้าใจ, คิด, คาดการณ์, จินตนาการ
imbecile(adj) โง่, ไม่เต็มบาท, ปัญญาอ่อน
imbecile(n) คนโง่, คนไม่เต็มบาท, คนปัญญาอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imageภาพ, ภาพลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
imageภาพลักษณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imageจินตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
image๑. ภาพลักษณ์๒. จินตภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
imageภาพ, ภาพลักษณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imageภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
image processingการประมวล(ผล)ภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
image scannerเครื่องกราดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
imageryกระบวนจินตภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
imaginary axisแกนจินตภาพ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
imageภาพ, ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการรวมกันหรือเสมือนรวมกันของรังสีของแสงที่สะท้อนมาจากกระจกหรือหักเหผ่านเลนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Image (Philosophy)ภาพลักษณ์ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Image analysisการวิเคราะห์ภาพ [TU Subject Heading]
Image compressionการบีบอัดข้อมูลภาพ [TU Subject Heading]
Image Formationการปรากฏของภาพ [การแพทย์]
Image processingการประมวลผลภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Image processingการประมวลผลภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Image processingการประมวลผลภาพ [คอมพิวเตอร์]
Image processingการประมวลผลภาพ [TU Subject Heading]
Image qualityคุณภาพภาพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
image schemaภาพร่าง -- เป็นความเข้าใจพื้นฐานที่เราสร้างขึ้นจากประสบการณ์การรับรู้ที่ผ่านมา
imagery(n) จินตภาพ
imba(slang) ไม่สมดุล (ย่อมาจาก imbalance) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
imbricate[\IM-brih-kut\] (adj) ลวดลายที่ซ้อนทับกัน เช่น กระจกโบราณมีลายสี่เหลี่ยม"ซ้อนทับ"ที่ขอบ
imitation crabmeat(n) ปูอัด
immersiveดื่มด่ำ
Immigration Bureau(n) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
immunocompromisedมีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องหรืออ่อนแอ (เช่นเดียวกับยาหรือการเจ็บป่วย)
immunological[อิมมิวโนโลจิคอล] (n) การศึกษาเกี่ยวกับวิทยาภูมิคุ้มกัน
impair the rightทำให้สิทธิ์ลดลง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mass Roumdup Of Actovosts Im North Mamchuroaมีการจับกุมผู้ชุมนุมประท้วง ใน แมนจูเรีย เหนือ Millennium Actress (2001)
Im that pure whote lamdscape... you feel loke you"re om some stramge, dostamt world.ในผืนดินที่ขาวบริสุทธิ์... เธอจะรู้สึกเหมือนเธออยู่ใน โลกที่แตกต่างและห่างไกลออกไป. Millennium Actress (2001)
Im Dukyoon?Im Dukyoon? Lee Jaepyung? Oldboy (2003)
Presented by IM Picturesไอเอ็ม พิคเจอร์ ภูมิใจเสนอ Crazy First Love (2003)
Editor by KO Im Pyo.Editor by KO Im Pyo Romance of Their Own (2004)
IM her.- สนทนากับเธอ The Perfect Man (2005)
Im helping you.ข้าช่วยเจ้านะ Apocalypto (2006)
Im proud of you!ฉันภูมิใจในตัวเธอ Death Note: The Last Name (2006)
presented by IM Pictures produced by Toilet Pictures, ahnsworld productionpresented by IM Pictures produced by Toilet Pictures, ahnsworld production Apt. (2006)
IM Chang-jungIM Chang-jung Sex Is Zero 2 (2007)
Do you remember 'Das Mannlein im Walde', Herr Dortlich?ดอร์ทลิช แกจำได้มั้ย? เพลง Das Mannlein im Walde (คนตัวเล็กในป่าใหญ่) Hannibal Rising (2007)
Once he goes to court, Im going to slip into the house and release her...พอเขาไปที่ศาล ผมจะลอบเข้าบ้านเขา ช่วยเธอออกมา... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
im3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
imA ban wheat imports was enacted.
imAccording to the radio, a storm is imminent in the North.
imAccuracy is important in arithmetic.
imA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
im"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
imActually, the present method has plenty of room for improvement.
imActually, this method has plenty of room for improvement.
imA curfew was imposed on the city.
imAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
imAdditions and deletions are not shown immediately.
imA dictionary is an important aid in language learning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความนัย(n) implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
ความสำคัญ(n) importance, See also: emphasis, significance, Syn. จุดสำคัญ, Example: จุดมุ่งหมายในการสร้างทางรถไฟนั้นต้องมีการพิจารณาถึงประโยชน์และความสำคัญในด้านการคมนาคม การขนส่งและการเศรษฐกิจ
จับอกจับใจ(v) impress, See also: imprint, please, Syn. จับจิตจับใจ, ติดใจ, พอใจ, Example: นักร้องขับขานเนื้อร้องและสร้างลีลาให้กับทำนองบทเพลงเพื่อจับอกจับใจคนฟังได้ดียิ่ง
ตีตื้น(v) improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai Definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
ผู้ยากไร้(n) pauper, See also: impoverished person, Syn. คนยากไร้, ผู้ยากจน, คนยากจน, Ant. ผู้มั่งคั่ง, ผู้ร่ำรวย, ผู้มีอันจะกิน, Example: รัฐบาลผลักดันให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ในลักษณะต่างๆ กัน, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ไม่มีจะกินและไม่มีที่พึ่ง
ผู้นำเข้า(n) importer, Ant. ผู้ส่งออก, Example: สหรัฐฯ กำหนดโทษจำคุก 6 เดือนสำหรับผู้นำเข้าปลาชะโด, Count Unit: ราย, Thai Definition: ผู้ประกอบธุรกิจด้านการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ
ภาพพจน์(n) image, See also: word-picture, Thai Definition: คำพูดที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ
ภาษีนำเข้า(n) import duty, See also: customs duty, Ant. ภาษีส่งออก, Example: ศรีลังกายกเว้นและลดหย่อนภาษีนำเข้าให้แก่สินค้านำเข้าจากอินเดีย จำนวน 1, 208 รายการ, Thai Definition: เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคลที่นำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศ
ล้นพ้น(adv) immeasurably, Syn. เปี่ยมล้น, ล้นเหลือ, เหลือคณานับ, Example: ็ผมรู้สึกปีติเป็นล้นพ้นเมื่อท่านตอบรับเขียนคำนำในหนังสือของผม, Thai Definition: มากยิ่งอย่างไม่มีอะไรเปรียบ
วาดหวัง(v) imagine, See also: hope, expect, Syn. คาดหวัง, หวัง, วาดฝัน, Example: พ่อแม่มักวาดหวังอนาคตแทนลูกโดยลืมความต้องการที่แท้จริงของลูกไป, Thai Definition: หมายไว้ในใจว่าจะได้ในสิ่งนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [ m ]
อดีตสมัย[adītsamai] (n) EN: former times
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [ m ] ; ancien temps [ m ]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [ m ] (conjug.) ; imparfait [ m ]
แอร์[aē] (n, exp) EN: air conditioner ; air conditioning  FR: air conditionné [ m ] ; airco [ m ] ; climatisation [ f ]
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [ f ] ; alimentation [ f ] ; aliment [ m ] ; repas [ m ] ; plat [ m ] ; cuisine [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IM IH1 M
IMO AY1 EH1 M OW1
IMO AY1 M OW0
IMP IH1 M P
IMM IH1 M
IMAN AY1 M AH0 N
IMUS AY1 M AH0 S
IMEL IH1 M AH0 L
IMMU IH1 M Y UW0
IMAM AY1 M AE0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
IMF (n) ˌaɪˌɛmˈɛf (ai2 e2 m e1 f)
imp (n) ˈɪmp (i1 m p)
imam (n) ˈɪmˈaːm (i1 m aa1 m)
imps (n) ˈɪmps (i1 m p s)
image (v) ˈɪmɪʤ (i1 m i jh)
imams (n) ˈɪmˈaːmz (i1 m aa1 m z)
imbed (v) ˈɪmbˈɛd (i1 m b e1 d)
imbue (v) ˈɪmbjˈuː (i1 m b y uu1)
impel (v) ˈɪmpˈɛl (i1 m p e1 l)
imply (v) ˈɪmplˈaɪ (i1 m p l ai1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yào, ㄧㄠˋ, ] important; vital; to want; to be going to; must, #24 [Add to Longdo]
重要[zhòng yào, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄠˋ, ] important; significant; major, #178 [Add to Longdo]
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] improbable; unlikely; will not (act, happen etc); have not learned to; be unable to, #233 [Add to Longdo]
执行[zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to execute; to run, #886 [Add to Longdo]
实行[shí xíng, ㄕˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] implement; carry out; to put into practice, #986 [Add to Longdo]
立即[lì jí, ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ, ] immediately, #1,125 [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, ] implicate; tired, #1,175 [Add to Longdo]
形象[xíng xiàng, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, ] image; form; figure, #1,387 [Add to Longdo]
不可能[bù kě néng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, ] impossible; cannot; not able, #1,469 [Add to Longdo]
图片[tú piàn, ㄊㄨˊ ㄆㄧㄢˋ, / ] image; picture; photograph, #1,551 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
意味[いみ, imi] (n) ความหมาย
意味が通らない[いみがとおらない, imigatooranai] (adj) ไม่เข้าใจความหมาย
[いもうと, imouto] (n) น้องสาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
陰気[いんき, inki] (adv) มืดมน หม่นหมอง
インシュアランス[いんしゅあらんす, inshuaransu] (n) ประกันภัย
院生[いんせい, insei] (n) นักศึกษาปริญญาโท
インチング[いんちんぐ, inchingu] (n) inching, See also: S. 寸動
インパルス[いんぱるす, inparusu] (n) impulse
飲料水[いんりょうすい, inryousui, inryousui , inryousui] (n) น้ำดื่ม, น้ำกิน

German-Thai: Longdo Dictionary
im(präp) ใน (บุพบทนำหน้านามเพศชายและกลางรูป Dativ) เช่น Bist du im Zimmer? เธออยู่ในห้องหรือเปล่า, See also: in
im Aboที่บอกรับเป็นสมาชิก เช่น ein Magazin im Abo นิตยสารที่รับเป็นประจำ, See also: Related: abonnieren
im Begriff sein zu tun(phrase) กำลังต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
im Einsatzกำลังยุ่ง, อยู่ในหน้าที่ เช่น Die Soldaten sind im Einsatz. ทหารกำลังอยู่ในหน้าที่
im Grunde genommen(phrase) โดยพื้นฐาน, See also: hauptsächlich, Syn. grundsätzlich
im Rahmen vonในขอบเขตของ, ในท้องเรื่อง
im Schnittโดยเฉลี่ย เช่น 80 km/h im Schnitt fahren
Imaginärzahl(n) |die, pl. Imaginärzahlen| จำนวนเชิงซ้อน หรือ จำนวนจินตภาพ, See also: A. die Reelzahl
Imbiss(n) |der, pl. Imbisse| ร้านขายอาหารที่รับประทานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีพิธีรีตอง บางร้านมีที่นั่งให้ บางร้านมีโต๊ะสำหรับยืนทาน ราคาถูกกว่าร้านอาหาร (Restaurant)
immer(adv) สม่ำเสมอ, ประจำ เช่น Sein Schreibtisch ist immer in Ordnung. โต๊ะทำงานของเขาเป็นระเบียบเสมอ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
im Gegenzug(adv) โดยแลกกับ/โดยแลกเปลี่ยนกับ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Anschluss ansubsequent to [Add to Longdo]
im Anstiegon the upward plane [Add to Longdo]
im Anzug sein (Gewitter)to brew [Add to Longdo]
im Aufstieg begriffen seinto be on the rise; to be rising [Add to Longdo]
im Auftrag des Kundenon behalf of the client [Add to Longdo]
im Bedarfsfallin case of need; if necessary [Add to Longdo]
im Begriff sein, etw. zu tun; dabei sein, etwas zu tunto be about to do sth. [Add to Longdo]
im Begriff sein zu; dabei sein, etw. zu tunto be going to; gonna [ Am. ] [Add to Longdo]
im Begriff sein zuto be on the point of [Add to Longdo]
im Chor singen; im Chor sprechen | im Chor singend | singt im Chor | sang im Chorto chorus | chorusing | choruses | chorused [Add to Longdo]
im Dienst; in Betriebin commission [Add to Longdo]
im Eingriff sein; im Eingriff stehento be in mesh [Add to Longdo]
im Einsatzin use; in action [Add to Longdo]
im schlimmsten Fall; wenn alle Stricke reißen [ übtr. ]as a last resort [Add to Longdo]
im Fernsehen übertragen; im Fernsehen zeigen | im Fernsehen übertragend; im Fernsehen zeigend | im Fernsehen gesendet | überträgt im Fernsehento televise; to telecast | televising; telecasting | telecasted | televises; telecasts [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
vraiment(adv) จริงๆ, อย่างแท้จริง เช่น Elle plaît vraiment., See also: vrai
aimer(vi, vt) รัก, ชอบ เช่น Aimer le chocholat = ชอบช็อคโกแลต, Je t'aime = ผมรักคุณ, Je t'aime bien = ผมชอบคุณ
abîmer(vt) ทำให้เสียหาย ex; La chaleur abîme la couleur de ma chemise., Syn. endommager, détériorer
dimanche(n) |m| วันอาทิตย์
je t'aime.ฉันรักเธอ
alimentation(n) |f| การโภชนาการ
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n, vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
[しめ, shime] (n) end or closure mark [Add to Longdo]
〆粕;搾滓;搾め糟;搾めかす;搾め滓;乄粕[しめかす, shimekasu] (n) oil cake; scrap cake [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不動産[ふどうさん, fudousan] Immobilien, Grundstueck [Add to Longdo]
[よ, yo] im_voraus, vorher [Add to Longdo]
[いま, ima] jetzt [Add to Longdo]
今ごろ[いまごろ, imagoro] um_diese_Zeit [Add to Longdo]
免疫[めんえき, men'eki] Immunitaet [Add to Longdo]
即興[そっきょう, sokkyou] improvisiert, aus_dem_Stegreif [Add to Longdo]
呼応[こおう, koou] im_Einklang_handeln, im_Einverstaendnis_handeln [Add to Longdo]
在外[ざいがい, zaigai] im_Ausland, Auslands- [Add to Longdo]
[いもうと, imouto] juengere_Schwester [Add to Longdo]
始終[しじゅう, shijuu] immer, staendig, die_ganze_Zeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I'm \I'm\
   A contraction of I am.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Im- \Im-\
   A form of the prefix in- not, and in- in. See {In-}. Im- also
   occurs in composition with some words not of Latin origin;
   as, imbank, imbitter.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IM
     Information Management
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IM
     Interface Module
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IM
     Instant Messaging (IM)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 im /im/
  at

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 im‐
  dis‐; il‐; im‐; in‐; un‐

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top