ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*contrast*

K AA1 N T R AE0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: contrast, -contrast-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contrast(n) ความแตกต่าง, See also: ความตรงกันข้าม, Syn. divergence, distinction, incompatibility
contrast(n) ความแตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด
contrast(vi) แตกต่างกัน, Syn. contradict, conflict
contrast(vt) เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง, Syn. counterpoint
contrast(n) สิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง, See also: ข้อแตกต่าง, ข้อเปรียบเทียบ
contrast with(phrv) แสดงความแตกต่างกับ, See also: เปรียบเทียบกับ
contrast with(phrv) ตรงข้ามกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contrast(n. คอน'แทรสทฺ, คันแทรสทฺ') { contrasted, contrasting, contrasts } n. ความผิดแผกกัน, ความตรงกันข้าม, สิ่งหรือบุคคลที่ผิดแผกกันอย่างชัดเจน, ความแตกต่างระหว่างบริเวณดำและขาวในภาพถ่าย. -v. เปรียบเทียบความคิดแผกกัน., See also: contrastable adj. ดูcontrast

English-Thai: Nontri Dictionary
contrast(n) การเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง, ความแตกต่าง, ความตรงข้าม
contrast(vi) ตัดกัน, ผิดแผกกัน, แตกต่าง, ตรงกันข้าม
contrast(vt) เทียบเคียง, เปรียบ, เทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
print contrast signal value; PCS valueค่าสัญญาณเปรียบต่างความเข้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PCS value; print contrast signal valueค่าสัญญาณเปรียบต่างความเข้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
phase microscope; microscope, phase-contrast; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phase-contrast microscope; microscope, phase; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phase-difference microscope; microscope, phase; microscope, phase-contrastกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stain, contrast; stain, differentialสีย้อมตัดสี, สีย้อมเปรียบต่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stain, differential; stain, contrastสีย้อมตัดสี, สีย้อมเปรียบต่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agent, enhancing; medium, contrast; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microscope, phase; microscope, phase-contrast; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microscope, phase-contrast; microscope, phase; microscope, phase-differenceกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
microscope, phase-difference; microscope, phase; microscope, phase-contrastกล้องจุลทรรศน์วัฏภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medium, contrast; agent, enhancing; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medium, enhancing; agent, enhancing; medium, contrastสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contrastการเปรียบต่าง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrastการเปรียบต่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrast medium; agent, enhancing; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contrast stain; stain, differentialสีย้อมตัดสี, สีย้อมเปรียบต่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
differential stain; stain, contrastสีย้อมตัดสี, สีย้อมเปรียบต่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enhancing agent; medium, contrast; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enhancing medium; agent, enhancing; medium, contrastสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air Contrastมีอากาศร่วมด้วย [การแพทย์]
Air Contrast, Doubleสูบลมเข้าไปแทน [การแพทย์]
Contrastการเปรียบเทียบ, ความชัดเจน, ความแตกต่าง [การแพทย์]
Contrast Mediaสารทึบแสง [การแพทย์]
Contrast Media, Radiographicการแพ้สารทึบรังสี [การแพทย์]
Contrast Media, X-Rayสารทึบแสงเอ๊กซ์เรย์ [การแพทย์]
Contrast Mediumสารทึบรังสี [การแพทย์]
Contrast Phaseต่างระดับ [การแพทย์]
Contrast Study, Doubleการตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหารด้วยแบเรี่ยม [การแพทย์]
Contrast, Simultaneousรสแตกต่างกันในเวลาเดียวกัน [การแพทย์]
Contrast, Successiveรสแตกต่างกันในเวลาต่อเนื่องกัน [การแพทย์]
Enema, Double-Contrastสวนด้วยแบเรียมและลม [การแพทย์]
Contrast of luminaceการเปรียบเทียบความ สว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Contrast thresholdขีดเริ่มต้นในการ เปรียบเทียบ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then compare and contrast them.จากนั้นให้เปรียบเทียบภาพ Mona Lisa Smile (2003)
The key light when used in the kitchen is of hard kilo, providing strong contrast and thus is most efficient for dramatic effect.เวลาถ่ายภาพในห้องครัว Key Light เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก มันจะ... ...ก่อให้เกิดความแตกต่างที่เด่นชัดในรูปภาพ และยังมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับภาพที่ต้องเน้นเรื่องของ Dramatic Effect Episode #1.1 (2006)
The contrast between the feminine florals, and the rough-hewn background would create this wonderful tension with...ความเป็นหญิงกับดอกไม้ - และความดิบ... - ไม่ The Devil Wears Prada (2006)
what contrast did you use for the ct?มีข้อขัดแย้งอะไรที่คุณใช้ CT? 97 Seconds (2007)
they didn't filter the contrast, Which in icm is green.มันไม่ได้ถูกกรอง ซึ่งICM มีสีเขียว 97 Seconds (2007)
The tests could Have been negative Because the blood Was tainted with contrast.ผลทดสอบเป็นลบเพราะ เลือดมีความต่าง 97 Seconds (2007)
Unless we use some sort of contrasting agent that can fill the voids in the fissures.เว้นแต่ว่าเราใช้สิ่งแทนเพื่อแยกบางสิ่งออก ที่สามารถเติมแทนที่ว่างในรอยแยกนั่น Won't Get Fueled Again (2008)
Did you change the contrast or brightness settings on the television?คุณเปลี่ยนค่าความคมชัดของทีวีรึเปล่า The Bad Fish Paradigm (2008)
We should do another with contrast.เราจะตรวจอย่างอื่นอีกไหม? Adverse Events (2008)
Who needs an m.R.I. With contrast, ใครต้องการทำMRI/\ ใครค้าน Adverse Events (2008)
This is just the contrast material.นี่เป็นเพียง วัสดุที่คมชัด Adverse Events (2008)
Even with contrast, no masses, no lesions.แต่ว่ามันขัดกัน Adverse Events (2008)
He was nervous about an injection of contrast.เขาประสาทเกี่ยวกับ การสูปฉีดที่แตกต่างไป Adverse Events (2008)
But then you're not afraid of contrast material either.แต่คุณไม่ได้กลัว ผลแตกต่างไป Adverse Events (2008)
A JEON Yun-su Film Look at the control of contrast Look at the control of contrastดูการไล่ระดับแสงเงาสิ Portrait of a Beauty (2008)
'In contrast, Merlin, your life is destined for greatness.แต่เจ้า เมอลิน ชะตากรรมเจ้าที่กำหนดไว้นั้นยิ่งใหญ่นัก Le Morte d'Arthur (2008)
By contrast, the other one is a tool used to save peopleแลในตรงกันข้าม อีกแบบหนึ่งใช้ช่วยชีวิตคน Iljimae (2008)
In contrast to these recent bombings this is the first attack to occur on American property.ที่แปลกก็คือ นี่เป็นครั้งแรกที่พุ่งเป้าไปยัง ทรัพย์สินของสหรัฐฯ โดยตรง Body of Lies (2008)
It's for the contrast!มันทำให้เห็นได้ชัด! Slack Tide (2009)
In contrast the part that was working the hardest was this, the prefrontal area...ในทางกลับกัน... ส่วนที่ทำงานหนักกลับกลายเป็นสมองส่วนหน้า Episode #1.3 (2009)
I thought you could use some cheering up, so I bought you a Zeiss A1 Axio with phase contrast and a digital camera adapter.ฉันคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณ ขอนำเสนอ Zeiss A1 Axio กับเลนส์ขยายและตัวแปลงกล้องดิจิตอล Sad Professor (2011)
But if you photograph it at exactly the right angle, and then you jack up the contrast, you get a pattern, and with that, you can deduce the password, which I did.แต่ถ้าถ่ายรูปในมุมที่ถูกเป๊ะ แล้วเพิ่มความสว่าง ก็จะเห็นรูปแบบ Restless (2011)
There's no contrast.ไม่เห็นจะต่างกันเลย Halloween: Part 1 (2011)
It's a style of painting that was invented during the renaissance, exemplified by strong contrast between light and dark.มันเป็นสไตล์ของภาพวาด ที่ถูกคิดค้น ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา, เน้นความแตกต่าง ระหว่างแสงสว่างและความมืด Kill Shot (2011)
Where no one notices the contrast Of white on whiteWhere no one notices the contrast Of white on white Something Borrowed (2011)
In a city that celebrated them. (kenny loggins' "footloose" playing) It was such a stark contrast to the world I came from, พวกเขาเป็นคนมีชื่อเสียงในเมือง นี่มันช่างต่างกับโลกที่ฉันจากมาอย่างสิ้นเชิง Pilot (2013)
I mean, the contrast between illumination and blackness-- it's tragic.ผมหมายถึง การตัดกันของแสงเงา มันดูเศร้านะ Closer (2013)
The radioactive contrastคลื่นกัมมันตภาพรังสีอ่อนๆ Perfect Storm (2013)
Yeah, I use it to develop my high-contrast photos.ใช่ค่ะ ฉันใช้เพื่อปรับความชัด\ และล้างรูป The Survivor in the Soap (2013)
Indeed, any reputation I have for mental acuity and sharpness comes, in truth, from the extraordinary contrast John so selflessly provides.ชื่อเสียงที่ผมได้มาทั้งหมด ที่ว่าผมฉลาดนั้นอันที่จริง มาจากมีความแตกต่างได้ชัดเจน ที่จอห์นเสียสละมาให้ซะเหลือเกิน The Sign of Three (2014)
There is a certain analogy there, I feel. And contrast is, after all, เเละรู้สึกขัดเเย้งกับมัน หลังจากนั้น The Sign of Three (2014)
The Earth, in stunning contrast, is alive.โลกในทางตรงกันข้ามที่สวยงาม ยังมีชีวิตอยู่ The World Set Free (2014)
Your story by contrast is far more compelling.เรื่องของคุณดีกว่าน่าสนใจกว่าเยอะ Before We Go (2014)
What about the contrast between you two?สิ่งที่เกี่ยวกับความแตกต่าง ระหว่างคุณทั้งสองหรือไม่ Creed (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contrastA cat contrasts with a dog well.
contrastA great contrast between city life and country life.
contrastAs far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.
contrastHe looked quite happy in contrast with those around him.
contrastI am often contrasted with my brother.
contrastIn contrast to her, her husband didn't seem to be enjoying the shopping.
contrastIn contrast to his frightening looks his voice was kind and calm.
contrastIn contrast to his "Not bad looks but seems a bit of a dandy" appearance he didn't have a girlfriend and he wasn't particularly fast with the ladies.
contrastIn contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.
contrastIn this book, the writer contrasts Japan with America.
contrastLet's contrast spring with fall.
contrastRed contrasts well with blue.
contrastShe seemed happy in contrast to the man.
contrastShe seemed very happy in contrast to the man.
contrastSuch telling effects of contrast as Japanese artists produce by use of empty space.
contrastThe affluence of the United States is often contrasted with the poverty of undeveloped countries.
contrastThe contrast between the sky and the mountain is striking.
contrastThe contrast between the two ideas is very marked.
contrastThe dress has a beautiful contrast between red and white.
contrastThe explanation below was achieved by comparing and contrasting a variety of different theories.
contrastThe picture is colorful in contrast with this one.
contrastThe red rose made a nice contrast to her white dress.
contrastWhat a contrast between them!
contrastYou are diligent by contrast with her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแตกต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, disparity, contrast, diversity, Syn. ความต่าง, ความตรงข้ามกัน, Ant. ความเหมือน, Example: สัดส่วนจำนวนสถาบันอุดมศึกษาต่อจำนวนจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างจากสัดส่วนในกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน
ขัด(v) go against, See also: be opposed to, be in contrast to, Syn. ขัดแย้ง, Example: การกระทำของเธอขัดต่อศีลธรรมและประเพณีของเมืองนี้, Thai Definition: ไม่ทำตามหรือฝ่าฝืนสิ่งที่กำหนดไว้
แย้ง(v) contradict, See also: contrast, be incompatible, be contradictory, be contrary, Syn. ขัดกัน, ขัดแย้ง, Example: คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว
ตัด(v) contrast with, Syn. ตัดกัน, ขัดกัน, Ant. กลมกลืน, Example: สีแดงตัดกับสีเขียว
ตัดกัน(v) contrast, Syn. ขัดกัน, Example: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน, Thai Definition: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ตัดกัน(v) contrast, Syn. ขัดกัน, Example: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน, Thai Definition: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ต่างกัน(adj) different, See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied, Syn. แตกต่าง, Example: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง, Thai Definition: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน
ต่างกัน(adj) different, See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied, Syn. แตกต่าง, Example: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง, Thai Definition: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน
ไม่ลงรอยกัน(v) disagree, See also: be inconsistent, be contrary, be incompatible, conflict, contrast, argue, Syn. ไม่ตรงกัน, ขัดแย้ง, Example: ที่ประชุมมีความเห็นไม่ลงรอยกัน
ข้อเปรียบเทียบ(n) comparison, See also: contrast, Example: พ่อแม่ไม่ควรจะตั้งข้อเปรียบเทียบระหว่างลูกของตนเองกับผู้อื่น, Count Unit: ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัด[khat] (v) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to  FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ข้อเปรียบเทียบ[khø prīepthīep] (n, exp) EN: comparison ; contrast ; distinguishing feature
ความแตกต่าง[khwām taēktāng] (n) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation  FR: différence [ f ] ; nuance [ f ]
ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ[phāsāsāt prīepthīep] (n, exp) EN: contrastive linguistics
ต่างกัน[tāngkan] (adj) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied  FR: différent ; divergent
ตัดกัน[tatkan] (n) EN: contrast
ตัดกัน[tatkan] (x) EN: contrasting
ตัดกันเด่นชัด[tatkan denchat] (v, exp) FR: contraster très vivement ; se détacher ; trancher
แย้ง[yaēng] (v) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary  FR: contredire ; réfuter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTRAST K AA1 N T R AE0 S T
CONTRAST K AH0 N T R AE1 S T
CONTRASTS K AA1 N T R AE0 S T S
CONTRASTS K AH0 N T R AE1 S T S
CONTRASTED K AH0 N T R AE1 S T AH0 D
CONTRASTING K AH0 N T R AE1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contrast (n) kˈɒntraːst (k o1 n t r aa s t)
contrast (v) kˈəntrˈaːst (k @1 n t r aa1 s t)
contrasts (n) kˈɒntraːsts (k o1 n t r aa s t s)
contrasts (v) kˈəntrˈaːsts (k @1 n t r aa1 s t s)
contrasted (v) kˈəntrˈaːstɪd (k @1 n t r aa1 s t i d)
contrasting (v) kˈəntrˈaːstɪŋ (k @1 n t r aa1 s t i ng)
contrastingly (a) kˈəntrˈaːstɪŋliː (k @1 n t r aa1 s t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ér, ㄦˊ, ] and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast) #39 [Add to Longdo]
[bǐ, ㄅㄧˇ, ] (particle used for comparison and "-er than"); to compare; to contrast; to gesture (with hands); ratio; abbr. for Belgium 比利時|比利时 #118 [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] (expresses contrast with a previous sentence or clause); standard; norm; rule; to imitate; to follow; then; principle #227 [Add to Longdo]
比较[bǐ jiào, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] compare; contrast; fairly; comparatively; relatively; quite; rather #302 [Add to Longdo]
对照[duì zhào, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄠˋ, / ] to contrast; to compare; to place side by side for comparison (as parallel texts); to check #2,514 [Add to Longdo]
对比[duì bǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ, / ] contrast; balance #3,552 [Add to Longdo]
[chèn, ㄔㄣˋ, / ] give alms; underwear; to line; lining; contrast; assist #11,336 [Add to Longdo]
对比度[duì bǐ dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨˋ, / ] contrast (balance of black and white in TV screen setup); degree of contrast #15,561 [Add to Longdo]
悬殊[xuán shū, ㄒㄩㄢˊ ㄕㄨ, / ] a wide gap; big contrast; large disparity; a mismatch #15,663 [Add to Longdo]
反观[fǎn guān, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄢ, / ] by contrast; but as for this...; viewed from another angle; subjectively; introspection #22,547 [Add to Longdo]
比照[bǐ zhào, ㄅㄧˇ ㄓㄠˋ, ] according to; in the light of; contrast #25,151 [Add to Longdo]
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, / ] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail #66,786 [Add to Longdo]
对比色[duì bǐ sè, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄙㄜˋ, / ] color contrast #85,810 [Add to Longdo]
天渊之别[tiān yuān zhī bié, ㄊㄧㄢ ㄩㄢ ㄓ ㄅㄧㄝˊ, / ] a complete contrast; totally different #103,182 [Add to Longdo]
三魂七魄[sān hún qī pò, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] three immortal souls and seven mortal forms in Daoism, contrasting the spiritual and carnal side of man #113,849 [Add to Longdo]
显影剂[xiǎn yǐng jì, ㄒㄧㄢˇ ㄧㄥˇ ㄐㄧˋ, / ] contrast medium #158,596 [Add to Longdo]
烘云托月[hōng yún tuō yuè, ㄏㄨㄥ ㄩㄣˊ ㄊㄨㄛ ㄩㄝˋ, / ] lit. to shade in the clouds to offset the moon (成语 saw); fig. a foil; a contrasting character to a main hero #194,267 [Add to Longdo]
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls [Add to Longdo]
三魂[sān hún, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] three immortal souls in Daoism, representing spirit and intellect; contrasted with 三魂 七魄 seven mortal forms [Add to Longdo]
对比温度[duì bǐ wēn dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] temperature contrast; difference in temperature (of body to its surroundings) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegensatz { m }; Unterschied (zu) | im Gegensatz zu | im Gegensatz stehen; im Kontrast stehen (zu) | in scharfem Gegensatz (zu)contrast (with; to) | in contrast to; by contrast; contrary to; as opposed to | to contrast (with) | in marked contrast (to) [Add to Longdo]
Gegenüberstellung { f }contrast; contrasting [Add to Longdo]
Kontrast { m } (zu)contrast (with; to) [Add to Longdo]
Kontrastentscheidung { f }accentuated contrast [Add to Longdo]
Kontrastfarbe { f }contrasting colour; contrasting color [ Am. ] [Add to Longdo]
Kontrastwirkung { f }contrasting effect [Add to Longdo]
Symbolkontrast { m }symbol contrast [Add to Longdo]
zum Unterschied vonin contrast to; unlike [Add to Longdo]
Wechselbad { n }contrast bath [Add to Longdo]
sich wohltuend gegen etw. abhebento contrast pleasantly with sth. [Add to Longdo]
(Farbe) absetzen (von; gegen)to set off (against); to contrast (with) [Add to Longdo]
abstechen; sich abheben (von) | abstechend | abgestochento contrast with | contrasting with | contrasted with [Add to Longdo]
entgegensetzendcontrasting [Add to Longdo]
gegenüberstellen; einen Vergleich anstellen (zwischen)to contrast (with) [Add to Longdo]
kontrastarm { adj }low-contrast [Add to Longdo]
kontrastieren (mit)to contrast (with) [Add to Longdo]
vergleichbarcontrastable [Add to Longdo]
Und nun etwas ganz anderes ...And now, by way of contrast [Add to Longdo]
Welch ein Gegensatz!What a contrast! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
ではある[dehaaru] (exp, v5r-i) (である with は) (See である) to be (in contrast to something that is not the case) [Add to Longdo]
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
コントラスト[kontorasuto] (n) contrast; (P) [Add to Longdo]
ハイコントラスト[haikontorasuto] (n) { comp } high contrast [Add to Longdo]
位相差[いそうさ, isousa] (n) phase contrast [Add to Longdo]
位相差顕微鏡[いそうさけんびきょう, isousakenbikyou] (n) phase-contrast microscope [Add to Longdo]
見かけによらず;見掛けによらず;見掛けに依らず[みかけによらず, mikakeniyorazu] (exp) in contrast to (one's, its) appearance [Add to Longdo]
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] (n) (See 携帯電話) landline phone; fixed phone (in contrast to mobile) [Add to Longdo]
固電[こでん, koden] (n) (abbr) (See 固定電話) landline phone; fixed phone (in contrast to mobile) [Add to Longdo]
好対照[こうたいしょう, koutaishou] (exp) good contrast; marked contrast [Add to Longdo]
今や[いまや, imaya] (adv) now (esp. in contrast to the past); now at last; at present; right now; (P) [Add to Longdo]
座学[ざがく, zagaku] (n, vs) classroom learning (as contrasted to practical training); classroom lecture [Add to Longdo]
実用語[じつようご, jitsuyougo] (n) practical language; language used for day-to-day activity (in contrast to official languages); facility language [Add to Longdo]
借りてきた猫[かりてきたねこ, karitekitaneko] (exp) being quiet and meek (in contrast to normal behaviour) (c.f. meek as a lamb); lit [Add to Longdo]
切り紙[きりかみ;きりがみ, kirikami ; kirigami] (n) cut paper; paper cut in half; paper scrap; the art of cutting paper (in contrast to origami) [Add to Longdo]
造影剤[ぞうえいざい, zoueizai] (n) (medical) contrast media [Add to Longdo]
俗箏;俗筝[ぞくそう, zokusou] (n) (See 楽箏) modern koto (in contrast to the gagaku koto or gakuso) (lit. vulgar koto); modern koto music [Add to Longdo]
対す[ついす, tsuisu] (v5s, vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with [Add to Longdo]
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P) [Add to Longdo]
対照[たいしょう, taishou] (n, vs) contrast; antithesis; comparison; (P) [Add to Longdo]
対照言語学[たいしょうげんごがく, taishougengogaku] (n) contrastive linguistics [Add to Longdo]
対照的[たいしょうてき, taishouteki] (adj-na) contrastive; (P) [Add to Longdo]
対置[たいち, taichi] (n, vs, adj-no) opposing (a thing) to (another); contrast [Add to Longdo]
対比[たいひ, taihi] (n, vs) contrast; comparison; (P) [Add to Longdo]
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view [Add to Longdo]
天秤に掛ける;天秤にかける[てんびんにかける, tenbinnikakeru] (exp, v1) (1) to compare and contrast two alternatives; to weigh the relative merits of A and B; to weigh one's options; (2) (See 両天秤を掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools [Add to Longdo]
店子[たなこ;たなご, tanako ; tanago] (n) tenant (esp. in contrast to a landlord); renter [Add to Longdo]
反対[はんたい, hantai] (adj-na, n, vs, adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P) [Add to Longdo]
比較対照[ひかくたいしょう, hikakutaishou] (n, vs) comparison and contrast [Add to Longdo]
明暗を分ける[めいあんをわける, meianwowakeru] (exp, v1) (1) to decide the outcome (e.g. game); (2) to be very different; to be sharply contrasted [Add to Longdo]
和臭;和習[わしゅう, washuu] (n) touch of Japanese; tinge of Japanese; Japanese flavour (flavor); Japanese style (e.g. of kanbun writing, in contrast to actual Chinese) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コントラスト[こんとらすと, kontorasuto] contrast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrast \Con"trast\ (k[o^]n"tr[.a]st), n. [F. contraste: cf.
   It. contrasto.]
   1. The act of contrasting, or the state of being contrasted;
    comparison by contrariety of qualities.
    [1913 Webster]
 
       place the prospect of the soul
       In sober contrast with reality.    --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Opposition or dissimilitude of things or qualities;
    unlikeness, esp. as shown by juxtaposition or comparison.
    [1913 Webster]
 
       The contrasts and resemblances of the seasons.
                          --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fine Arts) The opposition of varied forms, colors, etc.,
    which by such juxtaposition more vividly express each
    other's peculiarities.           --Fairholt.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrast \Con*trast"\, v. i. [imp. & p. p. {Contrasted}; p. pr.
   & vb. n. {Contrasting}.] [F. contraster, LL. contrastare to
   resist, withstand, fr. L. contra + stare to stand. See
   {Stand}.]
   To stand in opposition; to exhibit difference, unlikeness, or
   opposition of qualities.
   [1913 Webster]
 
      The joints which divide the sandstone contrast finely
      with the divisional planes which separate the basalt
      into pillars.              --Lyell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrast \Con*trast"\, v. t.
   1. To set in opposition, or over against, in order to show
    the differences between, or the comparative excellences
    and defects of; to compare by difference or contrariety of
    qualities; as, to contrast the present with the past.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fine Arts) To give greater effect to, as to a figure or
    other object, by putting it in some relation of opposition
    to another figure or object.
    [1913 Webster]
 
       the figures of the groups must not be all on side .
       . . but must contrast each other by their several
       position.               --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contrast
   n 1: the opposition or dissimilarity of things that are
      compared; "in contrast to", "by contrast" [syn: {contrast},
      {direct contrast}]
   2: the act of distinguishing by comparing differences
   3: a conceptual separation or distinction; "there is a narrow
     line between sanity and insanity" [syn: {line}, {dividing
     line}, {demarcation}, {contrast}]
   4: the perceptual effect of the juxtaposition of very different
     colors
   5: the range of optical density and tone on a photographic
     negative or print (or the extent to which adjacent areas on a
     television screen differ in brightness)
   v 1: put in opposition to show or emphasize differences; "The
      middle school teacher contrasted her best student's work
      with that of her weakest student"
   2: to show differences when compared; be different; "the
     students contrast considerably in their artistic abilities"
     [syn: {contrast}, {counterpoint}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 contrast /kɔntrɑst/
  contrast

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top