ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contrast

K AA1 N T R AE0 S T   
98 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contrast-, *contrast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contrast[N] ความแตกต่าง, See also: ความตรงกันข้าม, Syn. divergence, distinction, incompatibility
contrast[N] ความแตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด
contrast[VI] แตกต่างกัน, Syn. contradict, conflict
contrast[VT] เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง, Syn. counterpoint
contrast[N] สิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง, See also: ข้อแตกต่าง, ข้อเปรียบเทียบ
contrast with[PHRV] แสดงความแตกต่างกับ, See also: เปรียบเทียบกับ
contrast with[PHRV] ตรงข้ามกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contrast(n. คอน'แทรสทฺ,คันแทรสทฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผิดแผกกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งหรือบุคคลที่ผิดแผกกันอย่างชัดเจน,ความแตกต่างระหว่างบริเวณดำและขาวในภาพถ่าย. -v. เปรียบเทียบความคิดแผกกัน., See also: contrastable adj. ดูcontrast

English-Thai: Nontri Dictionary
contrast(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,ความแตกต่าง,ความตรงข้าม
contrast(vi) ตัดกัน,ผิดแผกกัน,แตกต่าง,ตรงกันข้าม
contrast(vt) เทียบเคียง,เปรียบ,เทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contrastการเปรียบต่าง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrastการเปรียบต่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contrast medium; agent, enhancing; medium, enhancingสารเพิ่มความชัดภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contrast stain; stain, differentialสีย้อมตัดสี, สีย้อมเปรียบต่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contrastการเปรียบเทียบ,ความชัดเจน,ความแตกต่าง [การแพทย์]
Contrast Mediaสารทึบแสง [การแพทย์]
Contrast Media, Radiographicการแพ้สารทึบรังสี [การแพทย์]
Contrast Media, X-Rayสารทึบแสงเอ๊กซ์เรย์ [การแพทย์]
Contrast Mediumสารทึบรังสี [การแพทย์]
Contrast of luminaceการเปรียบเทียบความ สว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Contrast Phaseต่างระดับ [การแพทย์]
Contrast Study, Doubleการตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหารด้วยแบเรี่ยม [การแพทย์]
Contrast thresholdขีดเริ่มต้นในการ เปรียบเทียบ [อุตุนิยมวิทยา]
Contrast, Simultaneousรสแตกต่างกันในเวลาเดียวกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What about the contrast between you two?สิ่งที่เกี่ยวกับความแตกต่าง ระหว่างคุณทั้งสองหรือไม่ Creed (2015)
Your story by contrast is far more compelling.เรื่องของคุณดีกว่าน่าสนใจกว่าเยอะ Before We Go (2014)
There is a certain analogy there, I feel. And contrast is, after all,เเละรู้สึกขัดเเย้งกับมัน หลังจากนั้น The Sign of Three (2014)
Indeed, any reputation I have for mental acuity and sharpness comes, in truth, from the extraordinary contrast John so selflessly provides.ชื่อเสียงที่ผมได้มาทั้งหมด ที่ว่าผมฉลาดนั้นอันที่จริง มาจากมีความแตกต่างได้ชัดเจน ที่จอห์นเสียสละมาให้ซะเหลือเกิน The Sign of Three (2014)
I mean, the contrast between illumination and blackness-- it's tragic.ผมหมายถึง การตัดกันของแสงเงา มันดูเศร้านะ Closer (2013)
In a city that celebrated them. (kenny loggins' "footloose" playing) It was such a stark contrast to the world I came from,พวกเขาเป็นคนมีชื่อเสียงในเมือง นี่มันช่างต่างกับโลกที่ฉันจากมาอย่างสิ้นเชิง Pilot (2013)
Where no one notices the contrast Of white on whiteWhere no one notices the contrast Of white on white Something Borrowed (2011)
It's a style of painting that was invented during the renaissance, exemplified by strong contrast between light and dark.มันเป็นสไตล์ของภาพวาด ที่ถูกคิดค้น ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา, เน้นความแตกต่าง ระหว่างแสงสว่างและความมืด Kill Shot (2011)
I thought you could use some cheering up, so I bought you a Zeiss A1 Axio with phase contrast and a digital camera adapter.ฉันคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณ ขอนำเสนอ Zeiss A1 Axio กับเลนส์ขยายและตัวแปลงกล้องดิจิตอล Sad Professor (2011)
In contrast the part that was working the hardest was this, the prefrontal area...ในทางกลับกัน... ส่วนที่ทำงานหนักกลับกลายเป็นสมองส่วนหน้า Episode #1.3 (2009)
In contrast to these recent bombings this is the first attack to occur on American property.ที่แปลกก็คือ นี่เป็นครั้งแรกที่พุ่งเป้าไปยัง ทรัพย์สินของสหรัฐฯ โดยตรง Body of Lies (2008)
A JEON Yun-su Film Look at the control of contrast Look at the control of contrastดูการไล่ระดับแสงเงาสิ Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contrastA cat contrasts with a dog well.
contrastA great contrast between city life and country life.
contrastAs far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.
contrastHe looked quite happy in contrast with those around him.
contrastI am often contrasted with my brother.
contrastIn contrast to her, her husband didn't seem to be enjoying the shopping.
contrastIn contrast to his frightening looks his voice was kind and calm.
contrastIn contrast to his "Not bad looks but seems a bit of a dandy" appearance he didn't have a girlfriend and he wasn't particularly fast with the ladies.
contrastIn contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.
contrastIn this book, the writer contrasts Japan with America.
contrastLet's contrast spring with fall.
contrastRed contrasts well with blue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย้ง[V] contradict, See also: contrast, be incompatible, be contradictory, be contrary, Syn. ขัดกัน, ขัดแย้ง, Example: คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว
ตัด[V] contrast with, Syn. ตัดกัน, ขัดกัน, Ant. กลมกลืน, Example: สีแดงตัดกับสีเขียว
ตัดกัน[V] contrast, Syn. ขัดกัน, Example: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน, Thai definition: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ตัดกัน[V] contrast, Syn. ขัดกัน, Example: คุณไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้ากับกระโปรงสีแดง เพราะสีมันตัดกัน, Thai definition: ไม่กินกัน, ไม่กลมกลืนกัน, (ใช้แก่สี)
ข้อเปรียบเทียบ[N] comparison, See also: contrast, Example: พ่อแม่ไม่ควรจะตั้งข้อเปรียบเทียบระหว่างลูกของตนเองกับผู้อื่น, Count unit: ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to   FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ข้อเปรียบเทียบ[n. exp.] (khø prīepthīep) EN: comparison ; contrast ; distinguishing feature   
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēktāng) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation   FR: différence [f] ; nuance [f]
ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ[n. exp.] (phāsāsāt prīepthīep) EN: contrastive linguistics   
ต่างกัน[adj.] (tāngkan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied   FR: différent ; divergent
ตัดกัน[n.] (tatkan) EN: contrast   
ตัดกัน[X] (tatkan) EN: contrasting   
ตัดกันเด่นชัด[v. exp.] (tatkan denchat) FR: contraster très vivement ; se détacher ; trancher
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary   FR: contredire ; réfuter

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRAST    K AA1 N T R AE0 S T
CONTRAST    K AH0 N T R AE1 S T
CONTRASTS    K AA1 N T R AE0 S T S
CONTRASTS    K AH0 N T R AE1 S T S
CONTRASTED    K AH0 N T R AE1 S T AH0 D
CONTRASTING    K AH0 N T R AE1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contrast    (n) kˈɒntraːst (k o1 n t r aa s t)
contrast    (v) kˈəntrˈaːst (k @1 n t r aa1 s t)
contrasts    (n) kˈɒntraːsts (k o1 n t r aa s t s)
contrasts    (v) kˈəntrˈaːsts (k @1 n t r aa1 s t s)
contrasted    (v) kˈəntrˈaːstɪd (k @1 n t r aa1 s t i d)
contrasting    (v) kˈəntrˈaːstɪŋ (k @1 n t r aa1 s t i ng)
contrastingly    (a) kˈəntrˈaːstɪŋliː (k @1 n t r aa1 s t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对比[duì bǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ, / ] contrast; balance, #3,552 [Add to Longdo]
对比度[duì bǐ dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨˋ, / ] contrast (balance of black and white in TV screen setup); degree of contrast, #15,561 [Add to Longdo]
显影剂[xiǎn yǐng jì, ㄒㄧㄢˇ ㄧㄥˇ ㄐㄧˋ, / ] contrast medium, #158,596 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegensatz {m}; Unterschied (zu) | im Gegensatz zu | im Gegensatz stehen; im Kontrast stehen (zu) | in scharfem Gegensatz (zu)contrast (with; to) | in contrast to; by contrast; contrary to; as opposed to | to contrast (with) | in marked contrast (to) [Add to Longdo]
Kontrast {m} (zu)contrast (with; to) [Add to Longdo]
Wechselbad {n}contrast bath [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime [Add to Longdo]
ではある[, dehaaru] (exp,v5r-i) (である with は) (See である) to be (in contrast to something that is not the case) [Add to Longdo]
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with [Add to Longdo]
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) [Add to Longdo]
コントラスト[, kontorasuto] (n) contrast; (P) [Add to Longdo]
ハイコントラスト[, haikontorasuto] (n) {comp} high contrast [Add to Longdo]
位相差[いそうさ, isousa] (n) phase contrast [Add to Longdo]
位相差顕微鏡[いそうさけんびきょう, isousakenbikyou] (n) phase-contrast microscope [Add to Longdo]
見かけによらず;見掛けによらず;見掛けに依らず[みかけによらず, mikakeniyorazu] (exp) in contrast to (one's, its) appearance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コントラスト[こんとらすと, kontorasuto] contrast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrast \Con"trast\ (k[o^]n"tr[.a]st), n. [F. contraste: cf.
   It. contrasto.]
   1. The act of contrasting, or the state of being contrasted;
    comparison by contrariety of qualities.
    [1913 Webster]
 
       place the prospect of the soul
       In sober contrast with reality.    --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. Opposition or dissimilitude of things or qualities;
    unlikeness, esp. as shown by juxtaposition or comparison.
    [1913 Webster]
 
       The contrasts and resemblances of the seasons.
                          --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fine Arts) The opposition of varied forms, colors, etc.,
    which by such juxtaposition more vividly express each
    other's peculiarities.           --Fairholt.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrast \Con*trast"\, v. i. [imp. & p. p. {Contrasted}; p. pr.
   & vb. n. {Contrasting}.] [F. contraster, LL. contrastare to
   resist, withstand, fr. L. contra + stare to stand. See
   {Stand}.]
   To stand in opposition; to exhibit difference, unlikeness, or
   opposition of qualities.
   [1913 Webster]
 
      The joints which divide the sandstone contrast finely
      with the divisional planes which separate the basalt
      into pillars.              --Lyell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrast \Con*trast"\, v. t.
   1. To set in opposition, or over against, in order to show
    the differences between, or the comparative excellences
    and defects of; to compare by difference or contrariety of
    qualities; as, to contrast the present with the past.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fine Arts) To give greater effect to, as to a figure or
    other object, by putting it in some relation of opposition
    to another figure or object.
    [1913 Webster]
 
       the figures of the groups must not be all on side .
       . . but must contrast each other by their several
       position.               --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contrast
   n 1: the opposition or dissimilarity of things that are
      compared; "in contrast to", "by contrast" [syn: {contrast},
      {direct contrast}]
   2: the act of distinguishing by comparing differences
   3: a conceptual separation or distinction; "there is a narrow
     line between sanity and insanity" [syn: {line}, {dividing
     line}, {demarcation}, {contrast}]
   4: the perceptual effect of the juxtaposition of very different
     colors
   5: the range of optical density and tone on a photographic
     negative or print (or the extent to which adjacent areas on a
     television screen differ in brightness)
   v 1: put in opposition to show or emphasize differences; "The
      middle school teacher contrasted her best student's work
      with that of her weakest student"
   2: to show differences when compared; be different; "the
     students contrast considerably in their artistic abilities"
     [syn: {contrast}, {counterpoint}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 contrast /kɔntrɑst/
  contrast

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top