Search result for

disparity

(34 entries)
(0.0369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disparity-, *disparity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disparity[N] ความไม่เหมือนกัน, See also: ความแตกต่างกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, Syn. contradiction, deviation, Ant. accord, correspondence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disparity(ดิสแพ'ริที) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน, Syn. gap,difference

English-Thai: Nontri Dictionary
disparity(n) ความต่าง,ความไม่เสมอกัน,ความไม่เหมือนกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disparityความแตกต่างกันเล็กน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the disparity between the rich and the poor became even wider.ข้าไม่รู้หรอกนะว่ามันดีหรือมันแย่ Goemon (2009)
He got a recent physical trauma. Could be a stressor. Wide disparity of victims.ร่างกายเขาบาดเจ็บเมื่อเร็วๆนี้ อาจก่อให้เกิดความเครียด เหยื่อมีความแตกต่างกัน To Hell... And Back (2009)
Well, a very large disparity in income can often have a detrimental effect on a relationship.รายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสัมพันธ์เสมอ The Bond in the Boot (2009)
I've never realized how large the language disparity was.ฉันรู้สึกถึงมันตลอดเวลา แต่ไม่เคยรู้ว่าช่องว่างมันจะมากขนาดนี้ Episode #1.7 (2010)
We can't allow any disparity in race or physical type between you and the rest of the line up.เราจะปล่อยให้มีความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ หรือรูปร่างไม่ได้ ระหว่างคุณกับผู้ต้องสงสัยที่เหลือ Limitless (2011)
I recognize, Mr. Reese, that there's a disparity between how much I know about you and how much you know about me.ผมยอมรับ คุณรีส ว่ามีความไม่สอดคล้องกัน ระหว่างสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับคุณ และสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับผม Pilot (2011)
Identity disparity. Parents oppose or nature difference similar.แล้วรูปร่างเธอล่ะ 8 7 6 หรือ 5 Spellbound (2011)
I think we age also no disparity.จูบนี้เพียงพอสำหรับ 10 ปีที่ผ่านมา Spellbound (2011)
I know I'm just a surgeon and you're a hotshot upstart administrator, but damn the rules, damn the system, damn our two foot height disparity, I want you.ฉันรู้ฉันเป็นแค่ศัลยแพทย์ และเธอเป็นผู้บริหารไฟแรงสุดสวย แต่ช่างหัวกฏเกณฑ์และระบบ Virtual Systems Analysis (2012)
Well, if they were related or having sex, there would probably be more of a connection and there might not be such a big disparity in their M.O.s.ถ้าเป็นญาติหรือมีเซ็กส์กัน มันอาจมีความเชื่อมโยงมากกว่านี้ และคงไม่มีเรื่อง ความแตกต่างในวิธีลงมือขนาดนี้ The Apprenticeship (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēktāng) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation   FR: différence [f] ; nuance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPARITY    D IH2 S P EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disparity    (n) (d i1 s p a1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungleichheit {f} | Ungleichheiten {pl}disparity | disparities [Add to Longdo]
Verschiedenheit {f} | Verschiedenheiten {pl}disparity | disparities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
格差[かくさ, kakusa] (n) qualitative difference; disparity; (P) [Add to Longdo]
官民格差[かんみんかくさ, kanminkakusa] (n) disparity (of income, pensions, etc.) between public and private employees [Add to Longdo]
技術格差[ぎじゅつかくさ, gijutsukakusa] (n) disparity in technology; technological gap; technology gap [Add to Longdo]
経済格差[けいざいかくさ, keizaikakusa] (n) economic disparity [Add to Longdo]
軒輊[けんち, kenchi] (n,vs) high and low; disparity [Add to Longdo]
差異[さい, sai] (n) difference; disparity; (P) [Add to Longdo]
貧富の差[ひんぷのさ, hinpunosa] (exp) disparity of wealth [Add to Longdo]
不均衡[ふきんこう, fukinkou] (adj-na,n) imbalance; disparity; out of balance; inequality; (P) [Add to Longdo]
不均等[ふきんとう, fukintou] (n) out of balance; imbalance; disparity; inequality [Add to Longdo]
不釣り合い;不釣合い[ふつりあい, futsuriai] (adj-na,n) unbalance; imbalance; asymmetry; disparity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
差距[chā jù, ㄔㄚ ㄐㄩˋ, ] disparity; gap, #2,382 [Add to Longdo]
两性差距[liáng xìng chǎ jù, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄔㄚˇ ㄐㄩˋ, / ] disparity between the sexes [Add to Longdo]
贫富差距[pín fù chā jù, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄨˋ ㄔㄚ ㄐㄩˋ, / ] disparity between rich and poor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disparity \Dis*par"i*ty\, n.; pl. {Disparities}. [LL.
   disparitas, fr. L. dispar unlike, unequal; dis- + par equal:
   cf. F. disparit['e]. See {Par}, {Peer}.]
   Inequality; difference in age, rank, condition, or
   excellence; dissimilitude; -- followed by between, in, of, as
   to, etc.; as, disparity in, or of, years; a disparity as to
   color.
   [1913 Webster]
 
      The disparity between God and his intelligent
      creatures.                --I. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      The disparity of numbers was not such as ought to cause
      any uneasiness.             --Macaulay.
 
   Syn: Inequality; unlikeness; dissimilitude; disproportion;
     difference.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disparity
   n 1: inequality or difference in some respect

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top