ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissimilar

D IH0 S IH1 M AH0 L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissimilar-, *dissimilar*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissimilar(adj) ซึ่งไม่เหมือนกัน, See also: ซึ่งแตกต่างกัน, Syn. different, diverse, unlike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissimilar(ดิซิม'มะลาร์) adj. ไม่เหมือนกัน, แตกต่างกัน, Syn. different, unlike, distinct

English-Thai: Nontri Dictionary
dissimilar(adj) ไม่เหมือนกัน, แตกต่างกัน, ผิดแผกกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dissimilar termsพจน์ไม่คล้ายกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're all completely dissimilar items.มันเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้่นเชิง The Legend (2008)
Now, the mathematical principle, known as the Kelly Criterion, upon which I devised my own strategy not dissimilar to the MIT system.ทีนี้ ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ เท่าที่ทราบกันในสูตรกลยุทธ์ของเคลลี่ ตามที่ผมวางแผนกลยุทธ์ของตัวเอง Bullet Points (2011)
Slow but sure, John, not dissimilar to yourself.ช้าแต่ชัวร์ไงจอห์น ไม่ต่างกับนาย The Six Thatchers (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแตกต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, disparity, contrast, diversity, Syn. ความต่าง, ความตรงข้ามกัน, Ant. ความเหมือน, Example: สัดส่วนจำนวนสถาบันอุดมศึกษาต่อจำนวนจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างจากสัดส่วนในกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน
ต่างกัน(adj) different, See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied, Syn. แตกต่าง, Example: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง, Thai Definition: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน
ต่างกัน(adj) different, See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied, Syn. แตกต่าง, Example: ทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง, Thai Definition: ที่ผิดแผกกันไป, ที่ไม่เหมือนกัน
ข้อแตกต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, distinction, unlikeness, Ant. ข้อเหมือน, Example: รูปสองรูปนี้มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดหลายอย่าง, Count Unit: ข้อ
ความต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, unlikeness, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเหมือน, Example: ความต่างของสินค้าอยู่ที่คุณภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแตกต่าง[khwām taēktāng] (n) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation  FR: différence [ f ] ; nuance [ f ]
ผิด[phit] (adj) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar  FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิดกัน[phit kan] (adj) EN: different ; dissimilar ; unlike ; not the same
ผิดแผก[phitphaēk] (v) EN: differ (from) ; be different ; be unlike ; be dissimilar ; vary ; deviate
ผิดแผกแตกต่าง[phitphaēk-taēktāng] (v) EN: be different ; be unlike ; be dissimilar
แปลกแยก[plaēk yaēk] (v, exp) EN: be different ; differ from ; be unlike ; be dissimilar
แตกต่าง[taēktāng] (v) EN: be different ; be unlike ; be dissimilar ; differ from ; vary  FR: différer ; se différencier ; varier
แตกต่าง[taēktāng] (adj) EN: different , dissimilar ; unlike ; distinct  FR: différent ; distinct
ต่าง[tāng] (x) EN: other ; different ; diverse ; various ; several ; unlike ; dissimilar ; external ; foreign  FR: autre ; différent ; distinct
ต่างกัน[tāngkan] (adj) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied  FR: différent ; divergent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISSIMILAR D IH0 S IH1 M AH0 L ER0
DISSIMILARITY D IH2 S IH2 M AH0 L AE1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissimilar (j) dˈɪsˈɪmɪlər (d i1 s i1 m i l @ r)
dissimilarity (n) dˌɪsˌɪmɪlˈærɪtiː (d i2 s i2 m i l a1 r i t ii)
dissimilarities (n) dˌɪsˌɪmɪlˈærɪtɪz (d i2 s i2 m i l a1 r i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unähnlich; verschieden { adj } | unähnlicher | am unähnlichstendissimilar | more dissimilar | most dissimilar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異機種[いきしゅ, ikishu] (n) heterogenous equipment; dissimilar equipment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissimilar \Dis*sim"i*lar\, a. [Pref. dis- + similar: cf. F.
   dissimilaire.]
   Not similar; unlike; heterogeneous; as, the tempers of men
   are as dissimilar as their features.
   [1913 Webster]
 
      This part very dissimilar to any other. --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissimilar
   adj 1: not similar; "a group of very dissimilar people"; "a pump
       not dissimilar to those once found on every farm"; "their
       understanding of the world is not so dissimilar from our
       own"; "took different (or dissimilar) approaches to the
       problem" [ant: {similar}]
   2: not alike or similar; "as unalike as two people could be"
     [syn: {unalike}, {dissimilar}] [ant: {alike(p)}, {like},
     {similar}]
   3: marked by dissimilarity; "for twins they are very unlike";
     "people are profoundly different" [syn: {unlike},
     {dissimilar}, {different}] [ant: {like}, {similar}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top