Search result for

conflict

(113 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conflict-, *conflict*
English-Thai: Longdo Dictionary
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conflict[N] การต่อสู้
conflict[VI] ขัดแย้ง
conflict[N] ความขัดแย้ง, Syn. confliction, disagreement, opposition
conflict[VI] ต่อสู้, Syn. fight, struggle
confliction[N] ความขัดแย้ง, Syn. conflict, disagreement, opposition
conflict with[PHRV] เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับ, See also: ขัดแย้งกับ, โต้แย้งกับ, ไม่ลงรอยกับ, Syn. clash with, coincide with
conflict with[PHRV] ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ, See also: ขัดแย้งกับ, โต้แย้งกับ, ไม่ลงรอยกับ, Syn. clash against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
conflict of interestn. การขัดผลประโยชน์
conflict of lawsn. การขัดกันของกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
conflict(n) การต่อสู้,การปะทะกัน,สงคราม,การสู้รบ
conflict(vt) ตรงกันข้าม,ปะทะ,ทะเลาะ,ขัดกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conflictความขัดแย้ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflictข้อพิพาท, ข้อขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflict managementการจัดการกับความขัดแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conflict of authoritiesอำนาจหน้าที่ขัดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflict of interestผลประโยชน์ขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conflict of interestผลประโยชน์ขัดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflict of lawsกฎหมายขัดกัน, การขัดกันแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conflict of lawsกฎหมายขัดกัน, การขัดกันแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflicting evidenceพยานหลักฐานที่ขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conflictข้อพิพาท [เศรษฐศาสตร์]
Conflictข้อขัดแย้ง [เศรษฐศาสตร์]
Conflictความขัดแย้ง [การแพทย์]
Conflict managementการบริหารความขัดแย้ง [TU Subject Heading]
Conflict of interestsผลประโยชน์ขัดกัน [TU Subject Heading]
Conflict of lawsการขัดกันแห่งกฎหมาย [TU Subject Heading]
Conflict, Approach-Approachความขัดแย้งชนิดเข้าหา-เข้าหา [การแพทย์]
Conflict, Approach-Avoidanceความขัดแย้งเข้าหา-หลีกหนี [การแพทย์]
Conflict, Avoidance-Avoidanceความขัดแย้งชนิดหลีกหนี-หลีกหนี [การแพทย์]
Conflict, Double Approach Avoidanceความขัดแย้งชนิดเข้าหา-หลีกหนีซ้อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conflict of opinion (phrase ) ความขัดแย้งทางความคิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Especially since your interests don't conflict with mine. Thank you.โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ความสนใจของคุณไม่ขัดแย้งกับเหมือง ขอบคุณ The Godfather (1972)
We do not seek conflict.เราไม่ได้มาสร้างปัญหา Gandhi (1982)
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
He was given conflicting orders and he did his best to interpret them.เขาได้รับการสั่งซื้อที่ขัดแย้งกัน และเขาได้ดีที่สุดที่จะแปล ความหมายได้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
They teach kids how to resolve their conflicts peacefully.ไว้สอนเด็กให้แก้ปัญหาด้วยความสันติ Field of Dreams (1989)
But legend speaks of a terrible conflict between the clansตำนานเก่าแก่เล่าถึงการต่อสู้ระหว่างตระกูล Rapa Nui (1994)
In truth... it's never been a conflict for me.ความจริงแล้ว ฉันไม่เคยสนใจ The Jackal (1997)
"Your Majesty, the United States sincerely appreciates your generous offer to help end this tragic conflict. ""Your Majesty, the United States sincerely appreciates your generous offer to help end this tragic conflict. " Anna and the King (1999)
A robot must obey all human orders except where those orders come in conflict with the first law.หุ่นยนต์ต้องทำตามคำสั่งมนุษย์ ยกเว้นกรณีที่คำสั่งนั้นขัดกับกฎข้อแรก Bicentennial Man (1999)
A robot must protect itself so long as doing so does not conflict with the first two laws.ตราบที่ไม่ขัดกับกฎ 2 ข้อแรก Bicentennial Man (1999)
Lily's releases are timed, so they don't conflict with Yellow Fellows.เวลาแห่งการปลดปล่อยของลิลี่,พวกเขาเลยไม่ต่อสู้ Yelow Fellows. All About Lily Chou-Chou (2001)
-Bringing an end to this conflict./ จุดจบของสงคราม Underworld (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conflictA conflict between my father and me.
conflictA conflict of opinions arose over the matter.
conflictAfter the conflict there were many dead on both sides.
conflictConflicting reports prompted the director to reconsider her position.
conflictDiplomatic dialogue helped put an end the conflict.
conflictDiplomatic dialogue helped put an end to the conflict.
conflictHe attempted to sidestep a conflict with his chief.
conflictHe seems to be always in conflict with someone.
conflictHis behavior conflicts with what he says.
conflictHis ideas conflict with mine.
conflictHis opinion comes into conflict with mine.
conflictHis opinion is in conflict with mine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดผลประโยชน์[V] conflict of interest, Example: ตลอดชีวิตเขาปฏิบัติต่อเพื่อนและศัตรูเหมือนกัน คือ ถ้าขัดผลประโยชน์ของเขาแล้วต้องฆ่า, Thai definition: ขัดขวางไม่ให้ได้รับผลประโยชน์
การปะทะ[N] clash, See also: conflict, confrontation, fight, Syn. การต่อสู้, การเผชิญหน้า, การประจันหน้า, Example: เมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เกิดการปะทะกันระหว่างทหารพม่ากับทหารกะเหรี่ยงใกล้ชายแดนไทย, Thai definition: การเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนเกิดการต่อสู้หรือใช้กำลังกัน
ขัดกัน[V] conflict, See also: contradict, Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ปะทะ, ไม่ลงรอย, Ant. เข้ากันได้, Example: เธอกับเขาขัดกันเป็นประจำ, Thai definition: ไม่ลงรอยกันหรือมีความเห็นกันไปคนละทาง
ไม่ถูกโรคกัน[V] conflict, See also: clash, collide, contend, Syn. ไม่ถูกชะตา, Ant. เข้ากันได้, Example: พ่อกับลูกชายไม่ถูกโรคกัน, Thai definition: เข้ากันไม่ได้, ไม่ถูกนิสัยกัน, Notes: (ปาก)
ไม่ลงรอยกัน[V] conflict, See also: quarrel, disagree, dispute, wrangle, be quarrelsome, Syn. ขัดแย้ง, ระหองระแหง, ทะเลาะกัน, บาดหมาง, Example: เขาทั้งสองไม่ลงรอยกันมานานเป็นปีแล้ว
กรณีพิพาท[N] conflict, See also: fight, battle, dispute, collision, Example: มีการปลูกยูคาลิปตัสรุกเข้าไปในที่ที่ชาวบ้านทำกินอยู่มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นเป็นประจำ, Count unit: เรื่อง, เหตุ
กระทบกระทั่ง[V] conflict, See also: oppose, disagree, dispute, Example: ระบบความเชื่อทางศาสนาต่างกันไม่จำเป็นจะเป็นเหตุให้เกิดการกระทบกระทั่งกันเสมอไป, Thai definition: ไม่ลงรอยกัน, ไม่เห็นพ้องกัน
การกระทบกระทั่ง[N] conflicting with, See also: clashing with, contradicting, Syn. การโดน, การปะทะ, Example: ตำรวจหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันระหว่างกลุ่มแกนนำกับฝ่ายตำรวจ
การขัดกัน[N] confliction, See also: opposition, Example: การขัดกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มทำให้การทำงานไม่ราบรื่น
ความขัดแย้ง[N] conflict, See also: opposition, disagreement, controversy, quarrel, argument, Syn. การขัดกัน, ความไม่ถูกกัน, ความไม่ลงรอยกัน, Example: ประเทศอภิมหาอำนาจจะพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างยิวและอาหรับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขัดกัน[n. exp.] (kān khat kan) EN: confliction ; conflict   FR: conflit [m]
การขัดกันของกฎหมาย[n. exp.] (kān khat kan khøng kotmāi) EN: conflict of laws   FR: conflit de lois [m]
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge   FR: conflit [m] ; affrontement [m]
การผิดใจ[n.] (kān phitjai) EN: conflict   
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phiphāt) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision   FR: conflit [m]
ขัดกัน[v. exp.] (khat kan) EN: conflict   FR: s'opposer
ขัดกัน[v. exp.] (khat kan) EN: conflict ; contradict   FR: contredire
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict   FR: contredire ; contester ; s'opposer
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khatyaēng) EN: conflict ; contradiction   
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khatyaēng dān phonprayōt) EN: conflict of interest   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFLICT    K AA1 N F L IH0 K T
CONFLICT    K AH0 N F L IH1 K T
CONFLICTS    K AH0 N F L IH1 K T S
CONFLICTS    K AA1 N F L IH0 K T S
CONFLICTS    K AH0 N F L IH1 K S
CONFLICTS    K AA1 N F L IH0 K S
CONFLICTED    K AH0 N F L IH1 K T AH0 D
CONFLICTING    K AH0 N F L IH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conflict    (n) (k o1 n f l i k t)
conflict    (v) (k @1 n f l i1 k t)
conflicts    (n) (k o1 n f l i k t s)
conflicts    (v) (k @1 n f l i1 k t s)
conflicted    (v) (k @1 n f l i1 k t i d)
conflicting    (v) (k @1 n f l i1 k t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲突[chōng tū, ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, / ] conflict; to conflict; clash of opposing forces; collision (of interests); contention, #2,925 [Add to Longdo]
倾轧[qīng yà, ㄑㄧㄥ ㄧㄚˋ, ] conflict; internal strife; dissension, #60,657 [Add to Longdo]
国际私法[guó jì sī fǎ, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄙ ㄈㄚˇ, / ] conflict of laws [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interessenkonflikt {m}; Zielkonflikt {m}conflict of interests [Add to Longdo]
Konflikt {m} | Konflikte {pl} | in Konflikt stehendconflict | conflicts | conflicting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンフリクト[, konfurikuto] (n,vs) conflict [Add to Longdo]
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975)) [Add to Longdo]
バッティング[, batteingu] (n) (1) batting; (2) butting; (3) intruding on someone else's turf; (4) having a time or schedule conflict; (P) [Add to Longdo]
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] (n) {comp} file attribute conflict condition [Add to Longdo]
ボスニア紛争[ボスニアふんそう, bosunia funsou] (n) Bosnian Conflict (1992-1998) [Add to Longdo]
外なる[そとなる, sotonaru] (adj-f) (See 内なる) outer (self, etc.); external (conflict, tension, competition, etc.) [Add to Longdo]
掛け違う[かけちがう, kakechigau] (v5u) to cross paths; to conflict [Add to Longdo]
葛藤[かっとう, kattou] (n,vs) conflict; complication; troubles; discord; (P) [Add to Longdo]
区々(P);区区[まちまち, machimachi] (adj-na,adj-no) several; various; divergent; conflicting; different; diverse; (P) [Add to Longdo]
係争(P);繋争[けいそう, keisou] (n,adj-no) contention; dispute; conflict; controversy; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンフリクト[こんふりくと, konfurikuto] conflict (vs) [Add to Longdo]
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
重複名解決フラグ[じゅうふくめいかいけつフラグ, juufukumeikaiketsu furagu] conflict resolution flag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conflict \Con"flict\, n. [L. conflictus a striking together, fr.
   confligere, -flictum, to strike together, to fight: cf. F.
   conflit, formerly also conflict. See {Conflict}, v.]
   1. A striking or dashing together; violent collision; as, a
    conflict of elements or waves.
    [1913 Webster]
 
   2. A strife for the mastery; hostile contest; battle;
    struggle; fighting.
    [1913 Webster]
 
       As soon as he [Atterbury] was himself again, he
       became eager for action and conflict. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       An irrepressible conflict between opposing and
       enduring forces.           --W. H.
                          Seward.
    [1913 Webster]
 
   {Conflict of laws}, that branch of jurisprudence which deals
    with individual litigation claimed to be subject to the
    conflicting laws of two or more states or nations; --
    often used as synonymous with {Private international law}.
 
   Syn: Contest; collision; struggle; combat; strife;
     contention; battle; fight; encounter. See {Contest}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conflict \Con*flict"\, v. i. [imp. & p. p. {Conflicted}; p. pr.
   & vb. n. {Conflicting}.] [L. conflictus, p. p. of confligere
   to conflict (cf. conflictare); con- + fligere to strike; cf.
   Gr. fli`bein, qli`bein, to press, L. flagrum whip.]
   1. To strike or dash together; to meet in violent collision;
    to collide. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fire and water conflicting together. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To maintain a conflict; to contend; to engage in strife or
    opposition; to struggle.
    [1913 Webster]
 
       A man would be content to . . . conflict with great
       difficulties, in hopes of a mighty reward. --Abp.
                          Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. To be in opposition; to be contradictory.
    [1913 Webster]
 
       The laws of the United States and of the individual
       States may, in some cases, conflict with each other.
                          --Wheaton.
 
   Syn: To fight; contend; contest; resist; struggle; combat;
     strive; battle.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conflict
   n 1: an open clash between two opposing groups (or individuals);
      "the harder the conflict the more glorious the triumph"--
      Thomas Paine; "police tried to control the battle between
      the pro- and anti-abortion mobs" [syn: {conflict},
      {struggle}, {battle}]
   2: opposition between two simultaneous but incompatible
     feelings; "he was immobilized by conflict and indecision"
   3: a hostile meeting of opposing military forces in the course
     of a war; "Grant won a decisive victory in the battle of
     Chickamauga"; "he lost his romantic ideas about war when he
     got into a real engagement" [syn: {battle}, {conflict},
     {fight}, {engagement}]
   4: a state of opposition between persons or ideas or interests;
     "his conflict of interest made him ineligible for the post";
     "a conflict of loyalties"
   5: an incompatibility of dates or events; "he noticed a conflict
     in the dates of the two meetings"
   6: opposition in a work of drama or fiction between characters
     or forces (especially an opposition that motivates the
     development of the plot); "this form of conflict is essential
     to Mann's writing"
   7: a disagreement or argument about something important; "he had
     a dispute with his wife"; "there were irreconcilable
     differences"; "the familiar conflict between Republicans and
     Democrats" [syn: {dispute}, {difference}, {difference of
     opinion}, {conflict}]
   v 1: be in conflict; "The two proposals conflict!"
   2: go against, as of rules and laws; "He ran afoul of the law";
     "This behavior conflicts with our rules" [syn: {conflict},
     {run afoul}, {infringe}, {contravene}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 conflict /kɔnflikt/
  conflict

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top