ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

対照

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -対照-, *対照*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
対照[たいしょうてき, taishouteki] แตกต่างกันอย่างชัดเจน

Japanese-English: EDICT Dictionary
対照[たいしょう, taishou] (n,vs) contrast; antithesis; comparison; (P) [Add to Longdo]
対照言語学[たいしょうげんごがく, taishougengogaku] (n) contrastive linguistics [Add to Longdo]
対照[たいしょうてき, taishouteki] (adj-na) contrastive; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In contrast to the dog, the cat has become domesticated only in recent times.イヌとは対照的に、ネコはごく最近になって飼いならされたものである。
In this book, the writer contrasts Japan with America.この本で筆者は日本とアメリカを対照させている。
The picture is colorful in contrast with this one.その絵はこの絵とは対照的にカラフルだ。
The contrast between the two ideas is very marked.その二つの考えの対照は非常に際立っている。
As far as Bob is concerned, anything goes. By contrast, Jane is very cautious.ボブに付いて云えば、彼はどんなことでも受け入れるタイプだが、ジェーンは対照的にとても慎重派だ。
The explanation below was achieved by comparing and contrasting a variety of different theories.以下の説明は多くの異なる理論を比較的対照することによって得られたものである。
A cat contrasts with a dog well.犬と猫は対照的である。
Let's contrast spring with fall.春と秋とを比較対照してみよう。
Red contrasts well with blue.赤は青と美しい対照をなす。
What's included in the balance sheet?貸借対照表にはどんなものが含まれるのでしょうか。
A great contrast between city life and country life.都会生活と田園生活との対照的な相違。
Her new novel is really interesting as opposed to her last one.彼女の新しい小説は前作とは対照的にとても面白い。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As opposed to your seedy motel?[JA] あなたの怪しげなモーテルとは対照的に? Jack Reacher: Never Go Back (2016)
Success at a job that you don't enjoy.[JA] 僕の仕事が 君に活力を与えてるのと対照的だ Dirty Laundry (2013)
I've heard the name Al Haymon, but I've never seen him. He's like the opposite of Don King.[JA] ヘイモンは有名人だが ドン・キングとは対照的に CounterPunch (2017)
While,Yang,by contrast, isfastandsolidand...[JA] 一方、ヤン、対照的に、 高速で固体であり、... を 22 Jump Street (2014)
Which is why we think more clearly When we listen to it. As opposed to this.[JA] つまり もっと分かりやすく 対照的に こっちに変えると─ The Box (2010)
In stark contrast,[JA] 対照的に A False Glimmer (2015)
I take it the title refers to your law license as opposed to your birthright as the eldest son of a knight.[JA] エスクワイアという称号は 騎士の長男であるという 生まれながらの権利とは対照的に 法的資格を指すのだと思うんだが Dead Man's Switch (2013)
Quite the opposite.[JA] 対照的だな The Ecstasy of Agony (2014)
Hypothetically, wouldn't that man be smarter to look for a way to trigger the clauses in the second document as opposed to the first?[JA] 仮説上の話だが 最初の文書とは 対照的な2番目の文書で 条項を起動させる方法を探すなんて その男は より賢くないですか? Pilot (2012)
We're listing contents against insurance audits.[JA] 物を保険の監査 と対照している Night Finds You (2015)
As opposed to somebody who spent[JA] 時間を浪費した人とは対照的に The Intern (2015)
You tried to hide your hand tremor this morning, and you wouldn't use yourself as a control sample for the rapid-response test...[JA] 対照試料に自分の細胞は 利用しない 274 (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top