ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -淵-, *淵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[淵, yuān, ㄩㄢ] abyss, depth; to surge up, to bubble up
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  片 (piàn ㄆㄧㄢˋ)  爿 (qiáng ㄑㄧㄤˊ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渊源[yuān yuán, ㄩㄢ ㄩㄢˊ, / ] origin; source; relationship, #16,142 [Add to Longdo]
深渊[shēn yuān, ㄕㄣ ㄩㄢ, / ] abyss, #17,931 [Add to Longdo]
[yuān, ㄩㄢ, / ] abyss, #21,297 [Add to Longdo]
渊博[yuān bó, ㄩㄢ ㄅㄛˊ, / ] erudite; profound; learned; extremely knowledgeable, #31,373 [Add to Longdo]
李渊[Lǐ Yuān, ㄌㄧˇ ㄩㄢ, / ] Li Yuan (566-635), first Tang emperor Gaozu 唐高祖, reigned 618-626, #35,489 [Add to Longdo]
刘渊[Liú Yuān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄢ, / ] Liu Yuan, warlord at the end of the Western Jin dynasty 西晋, founder of Cheng Han of the Sixteen Kingdoms 成漢|成汉 (304-347), #52,991 [Add to Longdo]
天渊之别[tiān yuān zhī bié, ㄊㄧㄢ ㄩㄢ ㄓ ㄅㄧㄝˊ, / ] a complete contrast; totally different, #103,182 [Add to Longdo]
鼻渊[bí yuān, ㄅㄧˊ ㄩㄢ, / ] nasosinusitis, #135,234 [Add to Longdo]
千鸟渊国家公墓[Qiān niǎo yuān guó jiā gōng mù, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄠˇ ㄩㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄨˋ, / ] Chidori ga fuchi, national war cemetery in Tokyo; also called Tomb of the Unknown Soldier [Add to Longdo]
唐高祖李渊[Táng Gāo zǔ Lǐ Yuān, ㄊㄤˊ ㄍㄠ ㄗㄨˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢ, / ] Li Yuan (566-635), first Tang emperor Gaozu, reigned 618-626 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);潭;渊(iK);渕(iK)[ふち, fuchi] (n) (ant [Add to Longdo]
[えんげん, engen] (n,vs) origin [Add to Longdo]
[えんすい;えんずい, ensui ; enzui] (n) (1) type of imperial banquet held during the Heian period and later; (2) (arch) (original meaning) being dead drunk; being very drunk [Add to Longdo]
[えんそう, ensou] (n) gathering spot; center; centre [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Sopranos have long, historic ties to the New York families.[CN] 索波諾家族和紐約的家族 有很深的 The Legend of Tennessee Moltisanti (1999)
Though wise men at their end Know dark is right[JA] "死ので賢人は闇が正しいと知る" Interstellar (2014)
After the incident... he went off the deep end.[CN] 意外發生後... 他跌下來深 Man of Marble (1977)
We're all standing at the edge of the abyss, paralyzed by fear![JA] 私たちは深の縁に立っている 恐怖で無力になって The Scarecrow (2015)
or am I imagining things...[CN] 槍在殺過人之後,味道很怪 或許我正在跌入深 The Wounds (1998)
It's this vastness... inaccessibility, symmetry... and permanence of the night sky that made it a natural topic for philosophers...[JA] <哲学者を魅了する夜空の 深さよ> <この広大さ... ! Equals (2015)
Thou hast laid me in the lowest pit, in darkness, in the deeps...[CN] 這切斷了我手中的力量 這讓我跌進了最低谷 那是黑暗的深 Riot in Cell Block 11 (1954)
You landed in Irkutsk first, then onward in a different plane to Samjiyon.[JA] 最初にイルクーツクに降り それから三池線行きの 違う飛行機に 乗り換えた The Covenant (2017)
Well, that and your recent trip to Samjiyon Airbase.[JA] そのために三池線空軍基地にいった The Covenant (2017)
What looks like sand to you soon becomes the poison pits.[CN] 你看起來像沙子的東西 很快變成有毒的深 Hidalgo (2004)
Last week Nafisi flew by private jet to Samjiyon airbase in North Korea.[JA] 先週ナフィジはプライベートジェットで 北朝鮮の三池線基地まで飛んだ A Flash of Light (2017)
We stand on the brink of Armageddon.[JA] 我々は破滅のにいる Resident Evil: The Final Chapter (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top