Search result for

ขัดแย้ง

(53 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขัดแย้ง-, *ขัดแย้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดแย้ง[V] oppose, See also: resist, withstand, disagree, be in conflict, Syn. ขัดกัน, แย้งกัน, Ant. เห็นด้วย, Example: ฝ่ายค้านขัดแย้งกับฝ่ายรัฐบาลอยู่เสมอเมื่อรัฐสภาเปิดอภิปรายเรื่องงบประมาณ, Thai definition: ไม่ลงรอยกัน, ไม่เห็นพ้องต้องกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขัดแย้งก. ไม่ลงรอยกัน.
ประสานงาขัดแย้งกันอย่างรุนแรง, โดยปริยายหมายถึง ลักษณะที่รถหรือเรือแล่นเข้าชนกันอย่างแรง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contradictoryขัดแย้งกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not usually confused when you say things like that.ปกติฉันไม่ค่อยรู้สึกขัดแย้ง เมื่อคุณพูดแบบนี้ Not Cancer (2008)
Is the best way to resolve conflict.มันเป็นทางที่ดีที่สุด ที่จะแก้ไขความขัดแย้ง Last Resort (2008)
Contradictions piling up left and right.มีความขัดแย้งทั้งซ้ายและขวา Dying Changes Everything (2008)
I had no quarrel with your maid.ข้าไม่ได้ขัดแย้งกับสาวใช้ท่าน To Kill the King (2008)
So, even if I liked him, it'd constitute a conflict of interests...และ,ถ้าฉันชอบเขา, มันจะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นได้... . Passengers (2008)
But while we've been bickering amongst ourselves they've been breeding like cockroaches under a rock!แต่ระหว่างที่เรา ขัดแย้งกันเอง พวกมันก็แค่ออกลูกหลาน เหมือนแมงสาบใต้ก้อนหิน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
That is contradicting against your heart.นั่นมัน ขัดแย้งกับหัวใจของคุณ Episode #1.8 (2008)
The United Nations remains neutral in this conflict.สหประชาชาติวางตัวเป็นกลางต่อการขัดแย้งนี้ 24: Redemption (2008)
This police department does not tolerate dissent, or contradiction, or even embarrassment;กรมตำรวจนี้จะไม่ยอมใ้ห้เกิดการไม่เห็นด้วย หรือขัดแย้ง หรือแม้แต่สร้างความขายหน้า Changeling (2008)
So that people can avoid "the captivity of negativity."ดังนั้นผู้คนจึงสามารถหลีกเลี่ยง "การกักขังความคิดขัดแย้ง" ได้ Shut Down (2008)
I - I mean, we have some disagreements, but I hardly think I'm Sid Vicious.คือผมว่า เรามีเรื่องขัดแย้งกันบ้างก็จริง แต่ผมไม่คิดว่า ผมคือ ซิด วิเชียส หรอกนะ 500 Days of Summer (2009)
You are so consistently inconsistent.นี่ลูกช่างทำตัวขัดแย้งเสมอเลยนะ Dead Like Me: Life After Death (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict   FR: contredire ; contester ; s'opposer
ขัดแย้งกัน[v. exp.] (khatyaēng kan) FR: être en désaccord ; être en opposition
ขัดแย้งกับกฎหมาย[v. exp.] (khatyaēng kap kotmāi) EN: come into collision with the law ; be against the law   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be up against[PHRV] ขัดแย้งกับ, See also: มีปัญหากับ, Syn. bring up against, come up against
clash[VT] ขัดแย้ง
clash[VI] ขัดแย้ง, Syn. conflict, fail to harmonize
collide[VI] ขัดแย้งกัน, See also: เป็นปรปักษ์, Syn. clash, conflict, disagree, oppose, dispute
conflict[VI] ขัดแย้ง
contradict[VT] ขัดแย้ง, Syn. go against
clash against[PHRV] ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ขัดแย้งกับ, Syn. conflict with
clash on[PHRV] ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ขัดแย้งในเรื่อง, Syn. clash over
clash over[PHRV] ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ขัดแย้งในเรื่อง, Syn. clash on
collide with[PHRV] ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ, See also: ขัดแย้งกับ, Syn. conflict with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
antinomy((แอนทิน' โนมี) n. ความขัดแย้งกันระหว่างกฎหรือหลักการ, คำพูดหรือข้อความที่ขัดกันเอง. -antinoic (al) adj., (contradiction)
argumentative(อาร์กิวเมนเท'ทิฟว) adj. ชอบโต้เถียง,เกี่ยวกับโต้เถียง,ขัดแย้ง, Syn. disputatious, contentious ###A. amenable)
belie(บิไล') {belied,belieing,belies} vt. แสดงให้เห็นว่าไม่จริง,ขัดแย้ง,ไม่ตรงกับ,ใส่ความ,ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด, See also: belier n., Syn. disguise
challenge(แชล'ลินจฺ) v.,n. (การ) ท้า,ท้าทาย,ท้าดวล,ขอประลองฝีมือ,เรียกร้อง,แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
collide(คะไลดฺ') {collided,colliding,collides} vi. ปะทะกันโครม,ชนกันโครม,ขัดแย้ง, Syn. smash -Conf. knock
collision(คะลิส'เชิน) n. การปะทะกันโครม,ความขัดแย้ง,, Syn. clash
combat(v. คัมแบท',n. คอม'แบท) {combated,combating,combats} vt. ต่อสู้,ต่อต้าน,รบกับ vi. ต่อสู้ n. การรบ,การต่อสู้,ความขัดแย้ง, Syn. fight
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
clash(n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง
clash(vt) ปะทะกัน,ชนกัน,กระทบกัน,ขัดแย้งกัน,โต้แย้งกัน,ทะเลาะกัน
collide(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกัน,ขัดแย้ง,ไม่เห็นด้วย
collision(n) การปะทะกัน,การกระทบกัน,ความขัดแย้ง
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้าม,ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน
controversy(n) ความขัดแย้ง,การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การเถียง,การโต้คารม
dissension(n) การทะเลาะ,การวิวาท,ความขัดแย้ง,ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน
dissent(n) ความขัดแย้ง,ความแตกแยก,ความไม่เห็นด้วย,ความแตกร้าว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
矛盾[むじゅん, mujun] ขัดแย้ง ไปด้วยกันไม่ได้ ขัดกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
jedoch(Konj.) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: S. aber, doch
Kampf(n) |der, pl. Kämpfe| ความขัดแย้ง, See also: der Konflikt
seltsamerweise(adv) แปลกที่, ที่ขัดแย้งกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top