ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incompatibility

IH2 N K AA2 M P AH0 T IH0 B IH1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incompatibility-, *incompatibility*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incompatibilityความเข้ากันไม่ได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incompatibility๑. ความมีลักษณะต้องห้าม (ตามกฎหมาย)๒. ความมีลักษณะขัดกัน, ความเข้ากันไม่ได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incompatibilityไม่เข้ากัน, เกิดปฏิกิริยาต่อกัน, ถ่ายทอดไม่ได้, ความไม่พึงผสม, ความเข้ากันไม่ได้, อสมรรถสัมพันธ์, ความไม่พึงผสมของตัวยา, ภาวะเข้ากันไม่ได้, ความไม่เข้ากัน, เข้ากันไม่ได้ [การแพทย์]
Incompatibility, Cellular and Proteinภาวะไม่เข้ากันของเซลล์และโปรตีน [การแพทย์]
Incompatibility, Chemicalความไม่พึงผสมของตัวยาในแง่เคมี [การแพทย์]
Incompatibility, Delayedความไม่เข้ากันแบบเกิดช้า [การแพทย์]
Incompatibility, Physicalความไม่พึงผสมของตัวยาในแง่กายภาพ [การแพทย์]
Incompatibility, Therapeuticความไม่พึงผสมของตัวยาในแง่ของการรักษาโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That would explain Dr. Brennan's incompatibility reaction.นั่นจะอธิบายถึงปฏิกิริยาที่ไม่เข้ากันของ ดร. เบรนแนนได้ The Shot in the Dark (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเข้ากันไม่ได้[khwām khaokan mai dāi] (n, exp) EN: incompatibility  FR: incompatibilité [ f ]
ความมีลักษณะที่ขัดกัน[khwām mī laksana thī khat kan] (n, exp) EN: incompatibility

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCOMPATIBILITY IH2 N K AA2 M P AH0 T IH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incompatibility (n) ˌɪnkəmpˌætəbˈɪlɪtiː (i2 n k @ m p a2 t @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性格不合[xìng gé bù hé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, ] incompatibility of temperament [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
配合禁忌[はいごうきんき, haigoukinki] (n, adj-no) incompatibility (of drugs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incompatibility \In`com*pat`i*bil"i*ty\, n.; pl. {-ties}. [Cf.
   F. incompatibilit['e].]
   The quality or state of being incompatible; inconsistency;
   irreconcilableness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incompatibility
   n 1: the relation between propositions that cannot both be true
      at the same time [syn: {incompatibility}, {mutual
      exclusiveness}, {inconsistency}, {repugnance}]
   2: (immunology) the degree to which the body's immune system
     will try to reject foreign material (as transfused blood or
     transplanted tissue)
   3: the quality of being unable to exist or work in congenial
     combination [ant: {compatibility}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top