Search result for

ขัดกัน

(33 entries)
(0.317 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขัดกัน-, *ขัดกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดกัน    [V] conflict, See also: contradict, Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ปะทะ, ไม่ลงรอย, Ant. เข้ากันได้, Example: เธอกับเขาขัดกันเป็นประจำ, Thai definition: ไม่ลงรอยกันหรือมีความเห็นกันไปคนละทาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เถียง ๑ขัดกัน เช่น เรื่องนี้ความตอนต้นกับตอนปลายเถียงกัน.
หลอก ๑ขัดกัน เช่น สีหลอกกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contraryขัดกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraryขัดกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even with contrast, no masses, no lesions.แต่ว่ามันขัดกัน Adverse Events (2008)
I meant she's a minor and daddy has a conflict, so we're gonna need Cuddy's signoff.ฉันหมายถึงเธอเป็็นผู้เยาว์และพ่อของเธอ ก็ติดกฎการขัดกันของผลประโยชน์ ดังนั้นเราต้องให้คัดดี้เซ็นต์อนุมัติ Joy (2008)
Well,I just found some evidence to the contrary.ผมพบหลักฐานบางอย่างที่มันขัดกัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
One neighbor got the goodies, and every other neighbor wants a part of the goodies.ช่างขัดกันจริงๆ เนื่องจากการจับโลมาเป็นๆขาย ต่างประเทศทำเงินให้มากมาย The Cove (2009)
Everybody in America is having to cut back a little bit.ทุกคนในอเมริกาก็กำลังมี เรื่องติดขัดกันทั้งนั้น Do It, Monkey (2009)
I noticed that there was microfracturing on the inside ees of the scapue, as if they'd been rubbed together.ฉันจะบอกได้ ถ้ามองผ่านกล้องขยาย ในส่วนของกระดูก ถ้ามันขัดกันอยู่ The Bond in the Boot (2009)
The result of conflicting neural impulses.ผลจากการขัดกันของระบบประสาท Of Human Action (2009)
- I'm really glad that you're not hitting on me anymore.โดยไม่มีเหตุติดขัดกันใดๆ นั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีของการเป็นเพื่อนแท้ Social Psychology (2009)
Did the gendarmerie say anything about this inconsistency?แล้วตำรวจท้องที่ว่าไงบ้าง? กับเรื่องเวลาที่ขัดกัน The International (2009)
Don't you find that what you say now is a bit awkward?เจ้านายพูดอยู่ตอนนี้มันไม่ขัดกันหน่อยเหรอคะ Episode #1.12 (2010)
This one is the year with the cold iron Haining Wang Made chastity beltนี่คือเข็มขัดกันชู้ ทำจากเหล็กกล้า สร้างขึ้นในสมัยจักพรรดิราชวงศ์จิ๋น 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
and then the fracturing of that relationship, and she is kind of in the centre of it all.และความสัมพันธ์นั้นก็เกิดขัดกัน และเธอคือคนที่เป็นคนกลางทั้งหมด Episode #18.4 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดกัน[v. exp.] (khat kan) EN: conflict   FR: s'opposer
ขัดกัน[v. exp.] (khat kan) EN: conflict ; contradict   FR: contredire
ขัดกัน[adj.] (khat kan) FR: contraire ; contradictoire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antinomy((แอนทิน' โนมี) n. ความขัดแย้งกันระหว่างกฎหรือหลักการ, คำพูดหรือข้อความที่ขัดกันเอง. -antinoic (al) adj., (contradiction)
conflict of lawsn. การขัดกันของกฎหมาย
contrary(คอน'ทระรี) adj.,n. (สิ่งที่) ตรงกันข้าม,ต่อต้าน,ขัดกัน,ดื้อรั้น,เป็นมุมฉาก -adv. ซึ่งตรงกันข้าม., See also: contrarily adv. ดูcontrary contrariness n. ดูcontrary
inconsistence(อินคันซิส' เทินซฺ) n. ความไม่สอดคล้องกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดกัน, ความไม่เป็นไปตามที่ว่า, สิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน., Syn. inconsistency
inconsistent(อินคันซิส' เทินทฺ) n. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน, เข้ากันไม่ได้, ขัดกัน, ไม่เป็นไปตามที่ว่า., See also: inconsistently adv., Syn. incompatible, incongruent
trelliswork(เทรล'ลิสเวิร์ค) n. โครงลูกไม้,ร้าน,โครงสร้างสำหรับปลูกไม้เลื้อย,โครงไม้ระแนงขัดกัน, Syn. latticework

English-Thai: Nontri Dictionary
conflict(vt) ตรงกันข้าม,ปะทะ,ทะเลาะ,ขัดกัน
contrariety(n) สิ่งที่ขัดกัน,ความตรงกันข้าม
contrary(n) ความขัดกัน,ความตรงกันข้าม,ความดื้อรั้น
inconsistency(n) ความไม่คงเส้นคงวา,ความขัดกัน,ความไม่แน่นอน
inconsistent(adj) ไม่คงเส้นคงวา,ขัดกัน,ไม่แน่นอน,ไม่ลงรอยกัน
interlace(vi) ขัดกัน,ไขว้กัน,ทับกัน,ร้อยเข้ากัน,โยงกัน,พัวพัน
paradoxical(adj) เหมือนขัดกัน,ที่ขัดแย้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top