Search result for

ขัดกัน

(33 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขัดกัน-, *ขัดกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขัดกัน[V] conflict, See also: contradict, Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ปะทะ, ไม่ลงรอย, Ant. เข้ากันได้, Example: เธอกับเขาขัดกันเป็นประจำ, Thai definition: ไม่ลงรอยกันหรือมีความเห็นกันไปคนละทาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เถียง ๑ขัดกัน เช่น เรื่องนี้ความตอนต้นกับตอนปลายเถียงกัน.
หลอก ๑ขัดกัน เช่น สีหลอกกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contraryขัดกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraryขัดกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Faster... and stop crossing your feet.ปีนขึ้นเร็วเท้าอย่าขัดกัน Rapa Nui (1994)
Yes, it is a paradox...มันฟังดูขัดกัน... The Day After Tomorrow (2004)
That's right. There are some conflicting reports about what actually went on at the crime scene.ใช่ มีข้อมูลขัดกันบางอย่าง Pilot (2004)
I hear such different accounts of you as puzzle me exceedingly.เรื่องที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับคุณมามันขัดกันมาก ทำให้ฉันงงจริงๆ Pride & Prejudice (2005)
I'm worried that if we don't know What she's giving you There can be conflicts.ผมเกรงว่าถ้าเราไม่รู้ว่า เธอให้ยาอะไรกับคุณ,มันอาจจะขัดกันได้ 97 Seconds (2007)
It could have been A suicidal gesture,As opposed To an actual attempt.มันอาจฆ่าตัวนายเองได้ ซึ่งขัดกันกับความพยายามจริงๆ 97 Seconds (2007)
And, yes, I'm aware of the contradiction embodied in that sentence. Is it?ฟังดูขัดกันยังไงก็ไม่รู้เนอะ แค่พยายามให้มันเป็นประโยค ใครน่ะ Becoming Jane (2007)
Even with contrast, no masses, no lesions.แต่ว่ามันขัดกัน Adverse Events (2008)
I meant she's a minor and daddy has a conflict, so we're gonna need Cuddy's signoff.ฉันหมายถึงเธอเป็็นผู้เยาว์และพ่อของเธอ ก็ติดกฎการขัดกันของผลประโยชน์ ดังนั้นเราต้องให้คัดดี้เซ็นต์อนุมัติ Joy (2008)
Well,I just found some evidence to the contrary.ผมพบหลักฐานบางอย่างที่มันขัดกัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
One neighbor got the goodies, and every other neighbor wants a part of the goodies.ช่างขัดกันจริงๆ เนื่องจากการจับโลมาเป็นๆขาย ต่างประเทศทำเงินให้มากมาย The Cove (2009)
Everybody in America is having to cut back a little bit.ทุกคนในอเมริกาก็กำลังมี เรื่องติดขัดกันทั้งนั้น Do It, Monkey (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดกัน[v. exp.] (khat kan) EN: conflict   FR: s'opposer
ขัดกัน[v. exp.] (khat kan) EN: conflict ; contradict   FR: contredire
ขัดกัน[adj.] (khat kan) FR: contraire ; contradictoire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antinomy((แอนทิน' โนมี) n. ความขัดแย้งกันระหว่างกฎหรือหลักการ, คำพูดหรือข้อความที่ขัดกันเอง. -antinoic (al) adj., (contradiction)
conflict of lawsn. การขัดกันของกฎหมาย
contrary(คอน'ทระรี) adj.,n. (สิ่งที่) ตรงกันข้าม,ต่อต้าน,ขัดกัน,ดื้อรั้น,เป็นมุมฉาก -adv. ซึ่งตรงกันข้าม., See also: contrarily adv. ดูcontrary contrariness n. ดูcontrary
inconsistence(อินคันซิส' เทินซฺ) n. ความไม่สอดคล้องกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดกัน, ความไม่เป็นไปตามที่ว่า, สิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน., Syn. inconsistency
inconsistent(อินคันซิส' เทินทฺ) n. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน, เข้ากันไม่ได้, ขัดกัน, ไม่เป็นไปตามที่ว่า., See also: inconsistently adv., Syn. incompatible, incongruent
trelliswork(เทรล'ลิสเวิร์ค) n. โครงลูกไม้,ร้าน,โครงสร้างสำหรับปลูกไม้เลื้อย,โครงไม้ระแนงขัดกัน, Syn. latticework

English-Thai: Nontri Dictionary
conflict(vt) ตรงกันข้าม,ปะทะ,ทะเลาะ,ขัดกัน
contrariety(n) สิ่งที่ขัดกัน,ความตรงกันข้าม
contrary(n) ความขัดกัน,ความตรงกันข้าม,ความดื้อรั้น
inconsistency(n) ความไม่คงเส้นคงวา,ความขัดกัน,ความไม่แน่นอน
inconsistent(adj) ไม่คงเส้นคงวา,ขัดกัน,ไม่แน่นอน,ไม่ลงรอยกัน
interlace(vi) ขัดกัน,ไขว้กัน,ทับกัน,ร้อยเข้ากัน,โยงกัน,พัวพัน
paradoxical(adj) เหมือนขัดกัน,ที่ขัดแย้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top